Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 3

  No Comments

  Po zapoznaniu się z podstawowymi typami zmiennych skalarnych warto zdobyć wiedzę o  typach sekwencyjnych

  Należą do nich głównie

  • Listy (lists)
  • Krotki (tuples)
  • Słowniki (dictionaries)
  • Zbiory  (sets)

  Dzielimy je na zmienialne (mutable) i  niezmienialne (immutable)

  Listy i zbiory, słowniki są przedstawicielami tej pierwszej grupy, a krotki i , napisy i zbiory niezmienne (frozenset) są przedstawicielami tej drugiej..
  Typów niezmienialnych nie można bezpośrednio modyfikować
  Postanowiłem poświęcić na początek nieco uwagi na rozszerzenie wiedzy o napisach, sposobie indeksowania i generowania podciągów.
  Warto zapamiętać: Indeksy zaczynamy od zera, więc pierwszy element zmiennej napisowej s to s[0], ostatni to s[len[s]-1]. Mamy też do dyspozycji indeksy ujemne  s[-1] to ostatni element napisu, a s[-len(s)] pierwszy.

  Ważne jest uzmysłowienie sobie informacji o tym, że Python jest nie tylko dynamicznie typowany, ale również silnie typowany, dlatego musimy uważać na wszelkie konwersje typów. Poniżej prosty kod, na trzy instrukcje print, tylko jedna wykona się poprawnie.

  https://www.python.org/dev/peps/pep-0020/
  The Zen of Python: “Explicit is better than implicit.”

  Postaram się utrwalić rzutowanie, nie tylko między zmiennymi skalarnymi, ale również sekwencyjnymi.

  Notatnik umieszczony na GitHub

  Podgląd:

  https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_2_typy_sekwencyjne_iterowane.ipynb

  Uruchomienie:

  https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/Kurs_2_typy_sekwencyjne_iterowane.ipynb

  Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

  Reenderowane wtyczką WP:

  Indeksowanie

  In [1]:
  # deklarujemy zmienną s1 typu napis 
  
  s1="Witamy na kursie Pythona."
  print('Napis s : ',s1)
  
  #pierwszy element napisu oznaczamy cyfra 0 []
  
  print ("\nIndeksowanie dodatnie:\n")
  
  print('Pierwszy element napisu s1 : ',s1[0])
  
  # drugi element [1]
  
  print('Drugi element napisu s1 : ',s1[1])
  
  # trzeci element [2]
  
  print('Trzeci element napisu s1 : ',s1[2])
  
  
  # ostatni element napisu [dlugosc -1]
  
  print('Ostatni element napisu s1 : ',s1[len(s1)-1])
  
  print ("\nIndeksowanie ujemne:\n")
  
  # mozna tez wykorzystac indeksy ujemne
  
  
  # ostatni element [-1]
  
  print('Ostatni element napisu s1 : ',s1[-1])
  
  # przedostatni element [-2]
  
  print('Przedostatni element napisu s1 : ',s1[-2])
  
  # pierwszy element [-dlugosc]
  
  print('Pierwszy element napisu s1 : ',s1[-len(s1)])
  
  Napis s : Witamy na kursie Pythona.
  
  Indeksowanie dodatnie:
  
  Pierwszy element napisu s1 : W
  Drugi element napisu s1 : i
  Trzeci element napisu s1 : t
  Ostatni element napisu s1 : .
  
  Indeksowanie ujemne:
  
  Ostatni element napisu s1 : .
  Przedostatni element napisu s1 : a
  Pierwszy element napisu s1 : W
  

  Tworzenie podciagów

  In [2]:
  # tworzenie podciagow (slice)
  
  s1="Witamy na kursie Pythona."
  print('Oryginalny napis ',s1, ' o długości ',len(s1))
  
  # tworzymy podciag zaczynajacy sie od indeksu [1] do ponizej indeksu [2]
  
  print ('Drugi element o indeksie [1] : ',s1[1:2]) # wyswietlamy tylko element drugi - indeks [1]
  
  # ogolna postac [a:b:c] 
  # a oznacza indeks elementu startowego, 
  # b oznacza gorny indeks elementu, ktory nas nie interesuje
  # c oznaccza roznice miedzy kolejnymi indeksami
  
  # domyslnie a =0, b =len(napis), c = 1
  
  # wyswietlenie wzystkich elementow napisu
  
  print('Wszystkie elementy napisu s1 : ',s1[::])
  
  
  # wyswietlanie co drugiego elementu napisu
  
  print('Co drugi element napisu s1 : ',s1[::2])
  
  # krok zmiany moze byc tez ujemny
  
  print('Napis s1 w odwrotnej kolejności : ',s1[::-1])
  
  # co drugi element w odwrotnej kolejnosci
  
  print('Co drugi element napisu s1 w odwrotnej kolejnosci : ',s1[::-2])
  
  Oryginalny napis Witamy na kursie Pythona. o długości 25
  Drugi element o indeksie [1] : i
  Wszystkie elementy napisu s1 : Witamy na kursie Pythona.
  Co drugi element napisu s1 : Wtm akri yhn.
  Napis s1 w odwrotnej kolejności : .anohtyP eisruk an ymatiW
  Co drugi element napisu s1 w odwrotnej kolejnosci : .nhy irka mtW
  

  Listy [lists]

  LIsty sa obiektami sekwencyjnymi zmienialnymi (mutable)

  In [1]:
  # listy tworzymy za pomoca nawiasów kwadratowych []
  
  lista1=[1,2,'Ala',4]
  print('Lista lista1 : ',lista1,type(lista1))
  
  # elementy listy nie musze byc tego samego typu
  
  # utworzmy pusta liste, warto pamietac ze konwersja takiej listy na typ logiczny zwraca falsz
  
  lista2=[]
  
  print('Lista lista2 : ',lista2,type(lista2),bool(lista2))
  
  # indeksowanie elementow analogiczne jak dla napisow
  
  print(lista1, lista1[1]) # "[1, 2, 'Ala', 4]"
  print(lista1[-1])   # Wyswietla ostatni element listy
  lista1[3] = 'ma'   # Zmiana elementu o indeksie [3] 
  print('Lista lista1 : ',lista1)     # wyswietla "[1, 2, 'Ala', 'ma']"
  
  # dedykowane dla list metody
  
  lista1.append('kota') # Dodajemy element listy na jej koncu
  print('Lista lista1 : ',lista1)     # "[1, 2, 'Ala', 'ma', 'kota']"
  
  
  lista11 = lista1.pop()  # Odczytanie ostatniego elementu listy z jednoczesnym usunieciem
  print('Lista lista11 : ',lista11,'Lista lista1 : ', lista1)   # kota [1, 2, 'Ala', 'ma']
  
  # lista w odwrotnej kolejnosci
  
  lista1rev=lista1[::-1]
  print('Lista lista1rev : ',lista1rev)   # kota [1, 2, 'Ala', 'ma']
  
  # dodanie nowego elementu listy w pozycji o indeksie 2, w szczegolnosci moze byc to kolejna lista
  
  lista12 = lista1.insert(2,['Basia','ma','psa'])
  print('Lista lista12 : ',lista12,' o liczbie elementow : ', lista12)
  
  
  # liczba elementow listy
  print('Lista lista1 : ',lista1, 'o liczbe elementow : ',len(lista1))
  
  # dodawanie list
  
  lista3 = lista1 +lista1
  print('Lista lista3 : ',lista3, 'o liczbie elementow : ',len(lista3))
  
  # mnozenie listy przez wartosc z prawej strony
  
  lista4=lista3[:4:1]*2;
  print('Lista lista4 : ',lista4, ' o liczbie elementow : ',len(lista4))
  
  # mnozenie listy przez wartosc z lewej strony
  
  lista5=2*lista3[:3:1];
  print('Lista lista5 : ',lista5,' o liczbie elementow : ',len(lista5))
  
  Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 4] <class 'list'>
  Lista lista2 : [] <class 'list'> False
  [1, 2, 'Ala', 4] 2
  4
  Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 'ma']
  Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 'ma', 'kota']
  Lista lista11 : kota Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 'ma']
  Lista lista1rev : ['ma', 'Ala', 2, 1]
  Lista lista12 : None o liczbie elementow : None
  Lista lista1 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 'ma'] o liczbe elementow : 5
  Lista lista3 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 'ma', 1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 'ma'] o liczbie elementow : 10
  Lista lista4 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala'] o liczbie elementow : 8
  Lista lista5 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa']] o liczbie elementow : 6
  

  Konwersja typow dla list

  In [3]:
  # konwersja na typ listy -> list(obiekt)
  
  # zamiana napisu na liste, kazdy z elementow napisu jest zamieniony na element listy
  
  s1='Ala ma kota, a Basia ma psa.';
  l1=list(s1)
  print('Lista l1 : ',l1,' o liczbie elementow: ',len(l1))
  
  # konwersja z listy na napis, 
  
  s2=''.join(l1)
  print('Napis s2 : ',s2, ' o dlugosci : ',len(s2))
  
  # type range, bedziemy z niego intensywnie korzystac przy petlach, domyslny krok 1.
  
  r1=range(50) # generujemy liczby od zera do najwiekszej mniejszej niz 50
  print('Sekwencja r1 : ',r1, type(r1),' liczba elementow : ',len(r1)) # <class 'range'>
  
  r2=range(-20,20) # generujemy liczby od -20 do najwiekszej mniejszej niz 20
  print('Sekwencja r2 : ',r2, type(r2),' liczba elementow : ',len(r2)) # <class 'range'>
  
  r3=range(-20,20,2) # generujemy liczby od -20 do najwiekszej mniejszej niz 20 co krok rowny 2
  print('Sekwencja r3 : ',r3, type(r3),' liczba elementow : ',len(r3)) # <class 'range'>
  
  
  # zamiana na liste
  
  lr1=list(r1)
  print('Lista lr1 : ',lr1, type(lr1)) # <class 'list'>
  lr2=list(r2)
  print('Lista lr2 : ',lr2, type(lr2)) # <class 'list'>
  lr3=list(r3)
  print('Lista lr3 : ',lr3, type(lr3)) # <class 'list'>
  
  Lista l1 : ['A', 'l', 'a', ' ', 'm', 'a', ' ', 'k', 'o', 't', 'a', ',', ' ', 'a', ' ', 'B', 'a', 's', 'i', 'a', ' ', 'm', 'a', ' ', 'p', 's', 'a', '.'] o liczbie elementow: 28
  Napis s2 : Ala ma kota, a Basia ma psa. o dlugosci : 28
  Sekwencja r1 : range(0, 50) <class 'range'> liczba elementow : 50
  Sekwencja r2 : range(-20, 20) <class 'range'> liczba elementow : 40
  Sekwencja r3 : range(-20, 20, 2) <class 'range'> liczba elementow : 20
  Lista lr1 : [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49] <class 'list'>
  Lista lr2 : [-20, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] <class 'list'>
  Lista lr3 : [-20, -18, -16, -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18] <class 'list'>
  

  Krotki (tuples)

  Krotki sa elementami sekwencyjnymi niezmienialnymi (immutable)

  In [4]:
  # krotki tworzymy za pomoca nawiasów zwyklych ()
  
  k1= 1,3,5,'Pies'
  print(k1,type(k1))
  
  # W szczegolnosci mozemy tworzyc krotki bez wykorzystania ()
  
  k2 = 1,2,3,4,'Ala','ma','kota'
  print(k2,type(k2))
  
  # pusta krotka, konwertowalna na typ logiczny jako falsz
  
  k3=()
  
  print(k3,type(k3),bool(k3))
  
  # budowa krotki z jednym elementem
  
  k4a=(1)
  print(k4a,type(k4a)) # 1 <class 'int'>
  
  # w takim przypadku, nalezy postawic znak , po wartosci pierwszego/ostatniego elementu
  
  k4b=(1,)
  print(k4b,type(k4b)) # (1,) <class 'tuple'>
  
  (1, 3, 5, 'Pies') <class 'tuple'>
  (1, 2, 3, 4, 'Ala', 'ma', 'kota') <class 'tuple'>
  () <class 'tuple'> False
  1 <class 'int'>
  (1,) <class 'tuple'>
  
  In [5]:
  # dostep do elementow krotki analogicznie jak do elementow listy
  
  k5=('Ala','ma','kota',3.14,12,2.0)
  print('Zawartosc krotki k5 : ',k5)
  print('Pierwszy element krotki k5: ',k5[0])
  
  print('Ostatni element: ',k5[-1])
  
  # dostep do elementow krotki 
  
  krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
  krotka2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)
  
  print ("krotka1[0]: ", krotka1[0])
  print ("krotka2[1:5]: ", krotka2[1:5])
  
  Zawartosc krotki k5 : ('Ala', 'ma', 'kota', 3.14, 12, 2.0)
  Pierwszy element krotki k5: Ala
  Ostatni element: 2.0
  krotka1[0]: Poznan
  krotka2[1:5]: (2, 3, 4, 5)
  
  In [6]:
  # modyfikacja elementu krotki
  
  krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
  
  krotka1[2] =1999 # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
  
  # krotka jest niezmienialna, co oznacza ze raz stworzony obiekt jest tylko do odczytu
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  TypeError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-6-4dac655d56c5> in <module>()
     3 krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
     4 
  ----> 5 krotka1[2] =1999 # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
     6 
     7 # krotka jest niezmienialna, co oznacza ze raz stworzony obiekt jest tylko do odczytu
  
  TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
  In [7]:
  krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
  krotka2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)
  
  krotka3=krotka1+krotka2
  print('Zawartosc krotka1 : ',krotka1,' o dlugosci :',len(krotka1))
  print('Zawartosc krotka2 : ',krotka2,' o dlugosci :',len(krotka2))
  print('Zawartosc krotka3 : ',krotka3,' o dlugosci :',len(krotka3))
  
  Zawartosc krotka1 : ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018) o dlugosci : 4
  Zawartosc krotka2 : (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) o dlugosci : 8
  Zawartosc krotka3 : ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) o dlugosci : 12
  

  Dodatkowe operacje na krotkach

  In [8]:
  # Sortowanie
  
  # kwotka nieposortowana
  
  osoby = ('Alicja','Magda','Izabella','Agnieszka','Jadwiga')
  print('Krotka osoby :', osoby)
  
  # sortowanie krotki osoby
  
  osoby = tuple(sorted(osoby))
  
  print('Krotka osoby po sortowaniu :', osoby)
  
  Krotka osoby : ('Alicja', 'Magda', 'Izabella', 'Agnieszka', 'Jadwiga')
  Krotka osoby po sortowaniu : ('Agnieszka', 'Alicja', 'Izabella', 'Jadwiga', 'Magda')
  

  Konwersja typow dla krotek

  In [9]:
  listax = [1,5,3,6]
  
  # konwersja na krotke za pomoaca funkcji tuple()
  
  krotkax = tuple(listax)
  print('Krotkax : ',krotkax,type(krotkax),'liczba elementow : ',len(krotkax))
  
  # sortowanie 
  krotkax = tuple(sorted(listax))
  print('Krotkax po sortowaniu: ',krotkax,type(krotkax),'liczba elementow : ',len(krotkax))
  
  Krotkax : (1, 5, 3, 6) <class 'tuple'> liczba elementow : 4
  Krotkax po sortowaniu: (1, 3, 5, 6) <class 'tuple'> liczba elementow : 4
  

  Slowniki {dictionaries}

  In [10]:
  # słowniki przechowuja zestawy par klucz-wartość
  
  #tworzymy pusty słownik, rzutowany na typ logiczny daje wartość fałszu
  
  slownik1={}
  
  print(slownik1,type(slownik1),bool(slownik1)) # {} <class 'dict'> False
  
  # dodajemy pierwsza parę do pustego słownika
  
  slownik1['wzrost']=187
  
  # dodajemy druga pare
  
  slownik1['kolor']='blond'
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'wzrost': 187, 'kolor': 'blond'} 2
  
  # klucz jest unikalny w ramach slownika
  
  # zmiana wartosci dla klucza, takie podstawienie niszczy poprzednia wartość
  slownik1['wzrost']=190
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'wzrost': 190, 'kolor': 'blond'} 2
  
  # usuniecie pary klucz-wartosc
  
  del slownik1['wzrost']
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'kolor': 'blond'} 1
  
  
  # dodanie po raz kolejny pary {'wzrost':1}
  slownik1['wzrost']=190
  
  # zauważmy zmianę kolejności kluczy
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'kolor': 'blond', 'wzrost': 190} 2
  
  # wyczyszczenie zawartości słownika
  
  slownik1.clear()
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {} 0
  
  {} <class 'dict'> False
  {'wzrost': 187, 'kolor': 'blond'} 2
  {'wzrost': 190, 'kolor': 'blond'} 2
  {'kolor': 'blond'} 1
  {'kolor': 'blond', 'wzrost': 190} 2
  {} 0
  
  In [11]:
  #usunięcie obiektu 
  
  del slownik1
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # NameError: name 'slownik1' is not defined
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-11-3a1d850715e0> in <module>()
     3 del slownik1
     4 
  ----> 5 print(slownik1,len(slownik1)) # NameError: name 'slownik1' is not defined
  
  NameError: name 'slownik1' is not defined
  In [12]:
  # tworzymy slownik z trzema parami klucz-wartosc
  
  # wykorzystujemy tu notacje JSON
  
  slownik2 =	{
   "wzrost": 190,
   "kolor": "brunet",
   "hobby": "szachy"
  }
  
  print(slownik2,len(slownik2)) # {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  
  # mozna też uzyć funkcji dict()
  
  slownik3 = dict(wzrost=190, kolor="brunet", hobby="szachy")
  
  print(slownik3,len(slownik3)) # {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  
  # klucze
  
  # zwracamy liste kluczy
  
  print(slownik3.keys()) # dict_keys(['wzrost', 'kolor', 'hobby'])
     
  # sprawdzamy , czy dany klucz istnieje
  
  # wykorzystujemy operator zawierania in
  
  print('Czy klucz wzrost istnieje w slowniku slownik3 : ','wzrost' in slownik3)
  print('Czy klucz miara istnieje w slowniku slownik3 : ','miara' in slownik3)
  
  # lub negacje operatora in
  
  print('Czy klucz wzrost nie istnieje w slowniku slownik3 : ','wzrost'not in slownik3)
  print('Czy klucz miara nie istnieje w slowniku slownik3 : ','miara' not in slownik3)
  
  # przedsmak wykorzytując pętlę for
  
  for klucz in slownik3.keys():
   print('Slownik slownik3 : ',klucz, '=', slownik3[klucz])
  
  # wartosci
  
  # zwracamy liste wartosci 
  
  print(slownik3.values()) # dict_values([190, 'brunet', 'szachy'])
  
  # klucze/wartosci
  
  # zwracamy listę kluczy-wartosci
  
  print(slownik3.items()) # dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy')])
  
  
  
  # dodanie lub aktualizacja pary klucz-wartosc
  
  slownik3.update({'przyjaciel': False})
  
  
  print(slownik3.items()) # dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', False)])
  
  slownik3.update({'przyjaciel': True}) 
  
  print(slownik3.items()) # dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', True)])
  
  {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  dict_keys(['wzrost', 'kolor', 'hobby'])
  Czy klucz wzrost istnieje w slowniku slownik3 : True
  Czy klucz miara istnieje w slowniku slownik3 : False
  Czy klucz wzrost nie istnieje w slowniku slownik3 : False
  Czy klucz miara nie istnieje w slowniku slownik3 : True
  Slownik slownik3 : wzrost = 190
  Slownik slownik3 : kolor = brunet
  Slownik slownik3 : hobby = szachy
  dict_values([190, 'brunet', 'szachy'])
  dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy')])
  dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', False)])
  dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', True)])
  

  Konwersja typów dla słowników

  In [13]:
  lista1 = [1,2,3,4] 
  lista2 = ['a','b','c','d'] 
  
  # jak z dwoch list stworzyć słownik
  
  
  # Funkcja zip() tworzy listę krotek z podanych elementów, potem nalezy tę listę skonwertować na słownik
  
  lista12=list(zip(lista1,lista2)) 
  slownik12=dict(zip(lista1,lista2)) 
  
  print("lista12 :",lista12)
  print("slownik12 :",slownik12)
  
  lista12 : [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd')]
  slownik12 : {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c', 4: 'd'}
  

  Zbiory {sets}

  In [14]:
  #Deklaracja pustego zbioru, konwertowalnego na typ logiczny jako fałsz
  
  zbior1 = set()
  
  print('Zawartość zbior1 : ',zbior1,'',type(zbior1),bool(zbior1))
  
  # definicja zbioru trzech elementów, konwertowalnego na typ logiczny jako prawda
  zbior2=set(['Agnieszka','Magda','Izabella'])
    
    
  print('Zawartość zbior2 : ',zbior2,'',type(zbior2),bool(zbior2))
  
  # elementy zbioru są unikalnie, nie mogą się powtarzać
  zbior3=set(['Agnieszka','Magda','Izabella','Magda'])
  
    
  print('Zawartość zbior3 : ',zbior3,'',type(zbior3))
  
  # jesli taki element istnieje to nie zostanie dodany do zbioru
  zbior3.add('Agnieszka')
  
  print('Zawartość zbior3 po dodaniu istniejacego elementu: ',zbior3,'',type(zbior3))
  
  
  
  zbiora=set([2,4,8,16])
  zbiorb=set([2,4,6,8])
  print ('\nMamy dwa zbiory: zbiora i zbiorb .')
  print('zbiora : ',zbiora, ' zbiorb : ',zbiorb)
  
  
  # podstawowe operacje na zbiorach
  
  # suma zbiorów: elementy ktore sa w pierwszym lub drugim zbiorze
  print('\nSuma zbiorów: \n')
  
  print('zbiora | zbiorb : ',zbiora | zbiorb) 
  
  # alternatywnie
  print('zbiora.union(zbiorb) : ',zbiora.union(zbiorb)) 
  
  print('\nRóżnica zbiorów: \n')
  # roznica zbiorow: tylko te elementy ktore sa w pierwszym zbiorze z nie ma ich w drugim
  print('zbiora - zbiorb : ',zbiora - zbiorb) 
  
  #alternatywnie
  
  print('zbiora.difference(zbiorb) : ',zbiora.difference(zbiorb)) 
  
  print('\nIloczyn zbiorów: \n')
  
  # iloczyn zbiorow: elementy ktore sa w pierwszym i drugim zbiorze (czesc wspolna) 
  
  print('zbiora & zbiorb : ',zbiora & zbiorb)               
  
  #alternatywnie
  
  print('zbiora.intersection(zbiorb) : ',zbiora.intersection(zbiorb) )  
  
  
  print('\nRóżnica symetryczna zbiorów: \n')
  # roznica symetryczna : elementy ktore sa w obu zbiorach , ale bez ich czesci wspolnej
  
  print('zbiora ^ zbiorb : ',zbiora ^zbiorb)        
  
  # alternatywnie
  
  print('zbiora.symmetric_difference(zbiorb) : ',zbiora.symmetric_difference(zbiorb) ) 
  
  # dodanie elementu do zbioru
  print('\nDodanie elementu zbioru :')
  zbiora.add(7)
  
  print('zbiora : ',zbiora)
  
  # usuniecie elementu ze zbioru
  print('\nUsuniecie elementu zbioru:')
  zbiora.discard(7)
  print('zbiora : ',zbiora)
  
  
  # zawieranie się zbiorów
  
  print('\nZawieranie sie zbiorow: ')
  
  zbior1a = set([1,4,8])
  zbior1b = set([1,2,4,6,8])
  
  print('\nzbior1a : ',zbior1a, ' zbior1b : ',zbior1b)
  
  
  # podzbiory
  
  print('\nPodzbiory: ')
  
  print('czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a.issubset(zbior1b))
  print('czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1a: ',zbior1b.issubset(zbior1a))
  print('czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1b.issubset(zbior1b))
  
  
  
  
  # nadzbiory
  
  print('\nNadzbiory: ')
  
  print('czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a.issuperset(zbior1b))
  print('czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1a: ',zbior1b.issuperset(zbior1a))
  print('czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1b.issuperset(zbior1b))
  
  
  
  # alternatywnie
  print('\nPodzbiory/nadzbiory alternatywna notacja: ')
  print('czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a<=zbior1b)
  print('czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a>=zbior1b)
  print('czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1a: ',zbior1a==zbior1b)
  
  Zawartość zbior1 : set() <class 'set'> False
  Zawartość zbior2 : {'Magda', 'Agnieszka', 'Izabella'} <class 'set'> True
  Zawartość zbior3 : {'Magda', 'Agnieszka', 'Izabella'} <class 'set'>
  Zawartość zbior3 po dodaniu istniejacego elementu: {'Magda', 'Agnieszka', 'Izabella'} <class 'set'>
  
  Mamy dwa zbiory: zbiora i zbiorb .
  zbiora : {8, 16, 2, 4} zbiorb : {8, 2, 4, 6}
  
  Suma zbiorów: 
  
  zbiora | zbiorb : {2, 4, 6, 8, 16}
  zbiora.union(zbiorb) : {2, 4, 6, 8, 16}
  
  Różnica zbiorów: 
  
  zbiora - zbiorb : {16}
  zbiora.difference(zbiorb) : {16}
  
  Iloczyn zbiorów: 
  
  zbiora & zbiorb : {8, 2, 4}
  zbiora.intersection(zbiorb) : {8, 2, 4}
  
  Różnica symetryczna zbiorów: 
  
  zbiora ^ zbiorb : {16, 6}
  zbiora.symmetric_difference(zbiorb) : {16, 6}
  
  Dodanie elementu zbioru :
  zbiora : {2, 4, 7, 8, 16}
  
  Usuniecie elementu zbioru:
  zbiora : {2, 4, 8, 16}
  
  Zawieranie sie zbiorow: 
  
  zbior1a : {8, 1, 4} zbior1b : {1, 2, 4, 6, 8}
  
  Podzbiory: 
  czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: True
  czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1a: False
  czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1b: True
  
  Nadzbiory: 
  czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: False
  czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1a: True
  czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1b: True
  
  Podzbiory/nadzbiory alternatywna notacja: 
  czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: True
  czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: False
  czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1a: False
  
  In [15]:
  # Istnieją też zbiory niezmienialne frozenset
  
  zbiorniezmienialny1a =frozenset([1,2,3,4,5,6,7,8])
  print('Zbiór niezmienialny zbiorniezmienialny1a : ',zbiorniezmienialny1a, type(zbiorniezmienialny1a))
  
  # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
  
  zbiorniezmienialny1a.add(9) #AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
  
  # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
  zbiorniezmienialny1a.discard(2) #AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'discard'
  
  Zbiór niezmienialny zbiorniezmienialny1a : frozenset({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}) <class 'frozenset'>
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  AttributeError              Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-15-baaf14606d8a> in <module>()
     6 # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
     7 
  ----> 8 zbiorniezmienialny1a.add(9) #AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
     9 
     10 # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
  
  AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

  Konwersja typów dla zbiorów

  In [16]:
  # konwersja z listy do zbioru zmienialnego i niezmienialnego 
  
  listanapedow1=["C:\\","D:\\","E:\\","C:\\"]
  zbiornapedow1=set(listanapedow1)
  zbiornapedow2=frozenset(listanapedow1)
  print('Zbiór zbiornapedow1 : ',zbiornapedow1, type(zbiornapedow1))
  print('Zbiór zbiornapedow2 : ',zbiornapedow2, type(zbiornapedow2))
  
  # konwersja każdej litery na element zbioru
  
  zbiorn1=set('Dorotka')
  
  
  # konwersja całego napisu na element zbioru
  
  zbiorn2=set(['Dorotka'])
  
  print('Zbiór :',zbiorn1,type(zbiorn1),' o długości : ',len(zbiorn1))
  print('Zbiór :',zbiorn2,type(zbiorn2),' o długości : ',len(zbiorn2))
  
  Zbiór zbiornapedow1 : {'E:\\', 'C:\\', 'D:\\'} <class 'set'>
  Zbiór zbiornapedow2 : frozenset({'E:\\', 'C:\\', 'D:\\'}) <class 'frozenset'>
  Zbiór : {'o', 'a', 'D', 'k', 'r', 't'} <class 'set'> o długości : 6
  Zbiór : {'Dorotka'} <class 'set'> o długości : 1
  
  Categories: migawka, Python

  Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 2

  2 komentarze

  Anaconda i notatniki Jupitera

  Do zabawy z Pythonem wykorzystałem Anaconda i dostępne notatniki Jupitera.

  Downloads

  Pobrałem wersję 64 bitową z obsługa Pythona 3.

  Po pomyślnej instalacji uruchamiamy Anaconda Navigator

  Wybieramy jupyter notebook, przycisk Launch i naszym oczom otwiera się strona

  http://localhost:8888/tree

  Tworzymy notatnik wybierając język Python 3.

  Przygotowaliśmy nasz pierwszy notatnik o nazwie Nowy, nazwę można łatwo zmienic z poziomu menu File lub klikając na nazwę.

   

  Podstawowe operacje dostępne w notatniku można wylistować za pomocą klawisza H.  Należy pamiętać, by kursor nie był umieszczony w komórce.

  Notatnik można rozumieć jako interkatywny skrypt, który składa się z dwóch rodzajów komórek: opisowych (w składni Markdown)  i tych, w których wpisujemy kod języka.

  Opis składni Markdown można znaleźć w wielu miejscach. Ja korzystałem z

  https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Here-Cheatsheet

  Próbujmy sprawdzić wersję  naszych narzędzi

  U mnie wyglada to tak:

  Siłą języka, nie tylko w zakresie uczenia maszynowego (ML), jest dostępna ogromna list  gotowych pakietów, które znacznie upraszczają budowę skomplikowanych algorytmów.

  Pakiety gromadzone są w repozytorium zwanym PyPI (Python Package Index). Instalacja modułów  może być wykonana również z poziomu notatnika.
  Kod zaczynamy od !pip, co oznacza wykorzystanie instrukcji powłoki pip. Przykładem takiego pakietu jest folium pozwalający na obsługę map.

  Krótka demonstracja możliwości

  Kod umieszczony na GitHub

  Podgląd:

  https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/MapaPolski.ipynb

  Uruchomienie:

  https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/MapaPolski.ipynb

  Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

  Reenderowane wtyczką WP:

  In [8]:
  # importujemy pakiet folium
  import folium
  
  # konfiguracja obiektu mapy
  mapa = folium.Map(location=[52.325, 18.94], zoom_start=6)
  
  # wyswietlamy mape
  mapa
  
  Out[8]:

  Na tym kończę pierwszą demonstrację. Nie można być astronautą z marszu.

  Wracamy do podstaw

  • Na początku warto zaznajomić się z czterema podstawowymi typami skalarnymi:
   całkowitym,
   rzeczywistym,
   logicznym,
   łańcuchowym
   Należy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z dynamicznym typowaniem, co w praktyce oznacza zmianę typu zmiennej w czasie i wymaga kontroli typu przez programistę. To na czym chcę się dodatkowo skoncentrować to jawna konwersja typów, system pomocy, wbudowane funkcje.

  Przykładowy  notatnik  umieszczony na githubie:

  https://github.com/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

  Podgląd:

  https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

  Uruchomienie:

  https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

  Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

  Reenderowane wtyczką WP:

  In [1]:
  print("Powitanie!")
  
  Powitanie!
  

  Podstawowe typy danych

  całkowite

  rzeczywiste

  logiczne

  napisy

  In [2]:
  # Python jako kalkulator
  
  1+2
  
  Out[2]:
  3
  In [3]:
  # Priorytety operatorów dodawania i mnożenia
  
  1+2*3
  
  Out[3]:
  7
  In [4]:
  # wymuszanie priorytetow operacji
  
  (1+2)*3
  
  Out[4]:
  9
  In [5]:
  # dzielenie
  
  1/2
  
  Out[5]:
  0.5
  In [6]:
  # dzielenie, ktorego wynikiem jest wartość rzeczywista
  
  4.0/2.0
  
  Out[6]:
  2.0
  In [7]:
  # dzielenie calkowite
  
  5//2
  
  Out[7]:
  2
  In [8]:
  # nie mylić dzielenia całkowitego // z resztą z dzielenia całkowitego %
  5%2
  
  Out[8]:
  1
  In [9]:
  # typ całkowity
  
  type(2)
  
  Out[9]:
  int
  In [10]:
  # typ rzeczywisty
  
  type(2.0)
  
  Out[10]:
  float
  In [11]:
  # konwersja typu całkowitego na rzeczywisty
  
  float(1)
  
  Out[11]:
  1.0
  In [12]:
  # konwersja typu rzeczywistego na całkowity
  
  int(1.0)
  
  Out[12]:
  1
  In [13]:
  # zapiszmy wartość w zmiennej a
  
  a=1
  
  # wyświetlamy jej wartość
  
  print(a)
  
  # wyświetlamy jej typ
  
  print(type(a))
  
  1
  <class 'int'>
  
  In [14]:
  # python jest typowany dynamiczne, typ zmiennej a moze się zmieniać w czasie
  
  a=2.1
  
  # wyswietlmy jej wartość
  
  print(a)
  
  # wyswietlmy jej typ
  
  print(type(a))
  
  2.1
  <class 'float'>
  
  In [15]:
  #usuwanie zmiennych
  
  a=2.5
  print(a)
  
  #usuwamy zmienną a
  
  del a
  
  #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
  
  print(a)
  
  2.5
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-15-a90c5f43f700> in <module>()
     10 #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
     11 
  ---> 12 print(a)
  
  NameError: name 'a' is not defined
  In [16]:
  #Python rozróżnia duże i małe litery
  
  b=1.0
  print(B) #name 'B' is not defined
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-16-6d77e211bb3c> in <module>()
     2 
     3 b=1.0
  ----> 4 print(B) #name 'B' is not defined
  
  NameError: name 'B' is not defined
  In [17]:
  # dwie różne zmienne o dwóch różnych typach
  
  b=1.0
  B=102
  print(b,type(b),B,type(B))
  
  1.0 <class 'float'> 102 <class 'int'>
  
  In [18]:
  # utworzenie zmiennych typu napis, możemy stosować jak ograniczniki znaki " jak rownież '
  
  s1="NApis1"
  s2='Napis2'
  
  # powielamy pięć razy zawartość zmiennej s1 i umieszczamy całość w zmiennje s3
  
  s3=5*s1
  print(s3)
  
  # sklejanie napisów za pomocą operatora +
  
  s4=s1+" "+s2
  print(s4)
  
  # postawowe funkcje operujące na napisach
  
  print(len(s4)) # dlugość napisu
  print(s4.upper()) # zamiana na duze litery
  print(s4.lower()) # zamiana na male litery
  
  print(s4.capitalize()) # kapitalizacja napisu
  print(s4.replace('N', 'NN')) #zamiana N na NN
  print(s4.rjust(20)) #dopasowanie do prawej napisu , pozostałe znaki wypełnione spacją 
  print(s4.ljust(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
  print(s4.center(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
  print(' napis ze spacjami po obu stronach   '.strip())
  
  # formatowanie napisu wyjściowego
  
  s5 ='{0} {1} {2}'.format('Witamy', 'w roku',2018)
  print(s5) 
  
  NApis1NApis1NApis1NApis1NApis1
  NApis1 Napis2
  13
  NAPIS1 NAPIS2
  napis1 napis2
  Napis1 napis2
  NNApis1 NNapis2
      NApis1 Napis2
  NApis1 Napis2    
    NApis1 Napis2  
  napis ze spacjami po obu stronach
  Witamy w roku 2018
  
  In [19]:
  #typy logiczne przyjmują tylko dwie wartości prawda/fałsz
  
  l1=True
  l2=False
  
  #wyswietlamy wartośc obu zmiennych
  
  print(l1,l2)
  print(type(l1))
  
  #operator iloczynu logicznego AND
  
  print(l1 and l2)
  
  #operator sumy logicznej OR
  
  print(l1 or l2)
  
  # operator negacji NOT
  
  print (not l2)
  
  # alternatywa rozłączna XOR
  
  print (l1 != l2)
  
  True False
  <class 'bool'>
  False
  True
  True
  True
  

  System pomocy

  In [20]:
  # polecenie help pozwala na dostęp do systemowej pomocy Pythona
  help(print)
  help(len)
  
  Help on built-in function print in module builtins:
  
  print(...)
    print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
    
    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
    Optional keyword arguments:
    file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
    sep:  string inserted between values, default a space.
    end:  string appended after the last value, default a newline.
    flush: whether to forcibly flush the stream.
  
  Help on built-in function len in module builtins:
  
  len(obj, /)
    Return the number of items in a container.
  
  
  In [22]:
  # istnieje też możliwość otrzymania pomocy wykorzystując składnię Jupitera. To nie jest część języka Python (!)
  
  # dodajemy znak ? przed nazwą funkcji
  
  ?print
  
  # to samo jeśli dodamy znak ? po nazwie funkcji
  
  print?
  

  Konwersja typów

  In [23]:
  #konwersja typu logicznego na całkowity 
  
  a1=int(True)
  a2=int(False)
  print('poczatek: ',a1,a2)
  
  #konwersja typu całkowitego na logiczny 0 -> False, pozostałe liczby -> True
  
  b1=bool(-1)
  b2=bool(0)
  b3=bool(1)
  b4=bool(2)
  print('konwersja z int: ',b1,b2,b3,b4)
  
  
  #konwersja typu rzeczywistego na logiczny 0.0 -> False, pozostałe liczby -> True
  
  b11=bool(-1.0)
  b21=bool(0.0)
  b31=bool(1.5)
  b41=bool(5.6)
  print('konwersja z float:', b11,b21,b31,b41)
  
  
  # konwersja napisu na typ logiczny, pusty napis -> False, pozostałe -> True
  
  b12=bool('')
  b22=bool('Ala')
  b32=bool('ma')
  b42=bool('kota')
  print('KOnwersja ze string: ',b12,b22,b32,b42)
  
  poczatek: 1 0
  konwersja z int: True False True True
  konwersja z float: True False True True
  KOnwersja ze string: False True True True
  
  In [24]:
  #konwesja typu łańcuchowego i liczowego
  
  s1='13'
  s2='12'
  a1=int(s1+s2)
  print(a1)
  print(type(a1))
  
  # konwersja połączona z operarorem potęgowania **
  
  a2=int(s1)**2
  print(a2)
  print(type(a2))
  
  # konwersja typu łańcuchowego przez typ całowity do typu rzeczywistego
  
  f1 = float(int(a1)-int(a2))
  print(f1, type(f1))
  
  # konwersja typu rzeczywistego na łańcuchowy
  
  s3=str(f1)
  print(s3,type(s3))
  
  1312
  <class 'int'>
  169
  <class 'int'>
  1143.0 <class 'float'>
  1143.0 <class 'str'>
  

  Kilka sztuczek

  In [25]:
  # zamiana wartości dwoch zmiennych
  
  z1 =5
  z2 =7
  
  print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # klasycznie za pomocą dodatkowej zmiennej
  
  temp= z1
  z1 = z2
  z2 = temp
  
  print('Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # sprytnie, bez pomocy dodatkowej zmiennej
  # tu zastosowano krotkę (tuple) 
  # będzie o tym w dalszej cześć kursu
  
  print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # krotka w tle
  z1, z2 = z2, z1
  
  print('Stan wyjściowy z krotką: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  Stan wejściowy: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wejściowy: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wyjściowy z krotką: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
  
  In [26]:
  # Komentarze w Języku Python to znak #, po którym wszystkie znaki do końca linii sa ignorowane przez interpreter
  
  a, b,c,d,s = 1, 2,3,4.5,'Jest parno' # deklarujemy wartość kilku zmiennych w jednej linii 
  # Na szczęście można też tworzyć komentarze o zakresie wielu linii 
  '''
  To jest komentarz, który można zapisać w wielu liniach.
  Często jest stosowany na początku definicji funkcji.
  '''
  print(a,b,c,d,s, type(a),type(b),type(c),type(d),type(s))
  
  1 2 3 4.5 Jest parno <class 'int'> <class 'int'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>
  
  In [27]:
  # potegowanie ma wyższy priorytet niż mnożenie, dodawanie, ale również zmianę znaku (operator unarny) (!)
  
  print(-2**8)  # wynik -256
  
  # w takiej sytuacji zawsze można wymusić priorytet wykorzystująca nawiasy ()
  
  print((-2)**8) # wynik 256
  
  -256
  256
  
  In [28]:
  # Dzielenie modulo % i // ma zastosowanie nie tylko dla liczb całkowitych dodatnich, ale również dla liczb całkowitych ujemnych
  # a nawet liczb rzeczywistych
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych
  
  print(-13//-5)
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych
  
  print(-13%-5)
  
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb rzeczywistych
  
  print(2.4//1.3)
  
  # Dzielenie modulo dla liczb rzeczywistych
  
  print(2.4%1.3)
  
  2
  -3
  1.0
  1.0999999999999999
  
  In [29]:
  # Python udostępnia również odpowiednik liczb zespolonych
  
  
  c1=2+5j
  c2=2-4j
  
  print(c1,c2,type(c1),type(c2))
  
  
  # dodawanie
  
  c3=c1+c2
  
  # odejmowanie
  
  c4 =c1-c2
  
  # mnozenie 
  
  c5=c1*c2
  
  # dzielenie
  
  c6=c1/c2
  
  print(c3,c4,c5,c6,type(c3),type(c4),type(c5),type(c6))
  
  # są też dostępne inne operacje
  
  # moduł 
  
  print(abs(3+4j)) #  
  
  # potegowanie
  
  print(pow(c1, 2))
  
  # tworzenie zmiennej typu zespolonego
  c7=complex(2,5) # 2+5j
  print(c7.real,type(c7.real)) # część rzeczywista 2.0
  print(c7.imag,type(c7.imag)) # część urojona 5.0
  print(c7.conjugate(),type(c7.conjugate())) 
  
  # do bardziej skompilowanych wyrażeń mozna wykorzystać modul cmath
  
  import cmath
  print(cmath.sin(2 + 5j), type(cmath.sin(2 + 5j)))
  
  (2+5j) (2-4j) <class 'complex'> <class 'complex'>
  (4+1j) 9j (24+2j) (-0.8+0.9j) <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'>
  5.0
  (-21+20j)
  2.0 <class 'float'>
  5.0 <class 'float'>
  (2-5j) <class 'complex'>
  (67.47891523845588-30.879431343588244j) <class 'complex'>
  
  In [47]:
  import sys
  
  # maksymalnia wartość liczby całkowitej 64 bitowej
  
  print(sys.maxsize)
  
  amax=amax=2**63 -1
  
  print(amax,type(amax))
  
  # przekraczamy wartość maksymalną, czy pojawi się błąd ?
  amax=2**128
  
  print(amax,type(amax)) # nadal typu int
  
  9223372036854775807
  9223372036854775807 <class 'int'>
  340282366920938463463374607431768211456 <class 'int'>
  
  In [58]:
  # przykład z poprzedniej komorki, który obrazuje dodawania kolejnych bajtów dla zmiennej całkowitej
  # rozszerzanie on demand
  
  # mały przedsmak wykorzystania pętli for
  
  x=256
  for i in range(1,6):
   x=x*x
   print ("size:", x.__sizeof__(), "value:", x)
  
  size: 28 value: 65536
  size: 32 value: 4294967296
  size: 36 value: 18446744073709551616
  size: 44 value: 340282366920938463463374607431768211456
  size: 60 value: 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936
  
  In [51]:
  # liczby całkowite mogą stosować inne systemy niż dziesiętny
  
  # system dwójkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0b
  
  abin=0b1111 # 1*2**3 + 1*2**2 + 1*2**1 +1*2**0 = 8 + 4 + 2 + 1 =15
  
  # system usemkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0o
  
  aoct = 0o123 # 1*8**2 + 2*8**1 + 3 * 8**0 = 64 + 16 +3 = 83
  
  # system szestnastkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0x
  
  ahex =0xff # 15*16**1 + 15*16**0 = 240 + 15 = 255
  
  print(abin,aoct,ahex)
  
  15 83 255
  

  Literatura:
  Opis podłączenia notatnika z Githuba do WordPressa

  https://github.com/ghandic/nbconvert

  Cheat sheet

  https://perso.limsi.fr/pointal/_media/python:cours:mementopython3-english.pdf

  Tutorial z Kaggle

  https://www.kaggle.com/learn/python

   

  Categories: migawka, Python