Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 2

  2 komentarze

  Anaconda i notatniki Jupitera

  Do zabawy z Pythonem wykorzystałem Anaconda i dostępne notatniki Jupitera.

  Downloads

  Pobrałem wersję 64 bitową z obsługa Pythona 3.

  Po pomyślnej instalacji uruchamiamy Anaconda Navigator

  Wybieramy jupyter notebook, przycisk Launch i naszym oczom otwiera się strona

  http://localhost:8888/tree

  Tworzymy notatnik wybierając język Python 3.

  Przygotowaliśmy nasz pierwszy notatnik o nazwie Nowy, nazwę można łatwo zmienic z poziomu menu File lub klikając na nazwę.

   

  Podstawowe operacje dostępne w notatniku można wylistować za pomocą klawisza H.  Należy pamiętać, by kursor nie był umieszczony w komórce.

  Notatnik można rozumieć jako interkatywny skrypt, który składa się z dwóch rodzajów komórek: opisowych (w składni Markdown)  i tych, w których wpisujemy kod języka.

  Opis składni Markdown można znaleźć w wielu miejscach. Ja korzystałem z

  https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Here-Cheatsheet

  Próbujmy sprawdzić wersję  naszych narzędzi

  U mnie wyglada to tak:

  Siłą języka, nie tylko w zakresie uczenia maszynowego (ML), jest dostępna ogromna list  gotowych pakietów, które znacznie upraszczają budowę skomplikowanych algorytmów.

  Pakiety gromadzone są w repozytorium zwanym PyPI (Python Package Index). Instalacja modułów  może być wykonana również z poziomu notatnika.
  Kod zaczynamy od !pip, co oznacza wykorzystanie instrukcji powłoki pip. Przykładem takiego pakietu jest folium pozwalający na obsługę map.

  Krótka demonstracja możliwości

  Kod umieszczony na GitHub

  Podgląd:

  https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/MapaPolski.ipynb

  Uruchomienie:

  https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/MapaPolski.ipynb

  Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

  Reenderowane wtyczką WP:

  In [8]:
  # importujemy pakiet folium
  import folium
  
  # konfiguracja obiektu mapy
  mapa = folium.Map(location=[52.325, 18.94], zoom_start=6)
  
  # wyswietlamy mape
  mapa
  
  Out[8]:
  In [ ]:
   
  

  Na tym kończę pierwszą demonstrację. Nie można być astronautą z marszu.

  Wracamy do podstaw

  • Na początku warto zaznajomić się z czterema podstawowymi typami skalarnymi:
   całkowitym,
   rzeczywistym,
   logicznym,
   łańcuchowym
   Należy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z dynamicznym typowaniem, co w praktyce oznacza zmianę typu zmiennej w czasie i wymaga kontroli typu przez programistę. To na czym chcę się dodatkowo skoncentrować to jawna konwersja typów, system pomocy, wbudowane funkcje.

  Przykładowy  notatnik  umieszczony na githubie:

  https://github.com/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

  Podgląd:

  https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

  Uruchomienie:

  https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

  Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

  Reenderowane wtyczką WP:

  In [1]:
  print("Powitanie!")
  
  Powitanie!
  

  Podstawowe typy danych

  całkowite

  rzeczywiste

  logiczne

  napisy

  In [2]:
  # Python jako kalkulator
  
  1+2
  
  Out[2]:
  3
  In [3]:
  # Priorytety operatorów dodawania i mnożenia
  
  1+2*3
  
  Out[3]:
  7
  In [4]:
  # wymuszanie priorytetow operacji
  
  (1+2)*3
  
  Out[4]:
  9
  In [5]:
  # dzielenie
  
  1/2
  
  Out[5]:
  0.5
  In [6]:
  # dzielenie, ktorego wynikiem jest wartość rzeczywista
  
  4.0/2.0
  
  Out[6]:
  2.0
  In [7]:
  # dzielenie calkowite
  
  5//2
  
  Out[7]:
  2
  In [8]:
  # nie mylić dzielenia całkowitego // z resztą z dzielenia całkowitego %
  5%2
  
  Out[8]:
  1
  In [9]:
  # typ całkowity
  
  type(2)
  
  Out[9]:
  int
  In [10]:
  # typ rzeczywisty
  
  type(2.0)
  
  Out[10]:
  float
  In [11]:
  # konwersja typu całkowitego na rzeczywisty
  
  float(1)
  
  Out[11]:
  1.0
  In [12]:
  # konwersja typu rzeczywistego na całkowity
  
  int(1.0)
  
  Out[12]:
  1
  In [13]:
  # zapiszmy wartość w zmiennej a
  
  a=1
  
  # wyświetlamy jej wartość
  
  print(a)
  
  # wyświetlamy jej typ
  
  print(type(a))
  
  1
  <class 'int'>
  
  In [14]:
  # python jest typowany dynamiczne, typ zmiennej a moze się zmieniać w czasie
  
  a=2.1
  
  # wyswietlmy jej wartość
  
  print(a)
  
  # wyswietlmy jej typ
  
  print(type(a))
  
  2.1
  <class 'float'>
  
  In [15]:
  #usuwanie zmiennych
  
  a=2.5
  print(a)
  
  #usuwamy zmienną a
  
  del a
  
  #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
  
  print(a)
  
  2.5
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-15-a90c5f43f700> in <module>()
     10 #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
     11 
  ---> 12 print(a)
  
  NameError: name 'a' is not defined
  In [16]:
  #Python rozróżnia duże i małe litery
  
  b=1.0
  print(B) #name 'B' is not defined
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-16-6d77e211bb3c> in <module>()
     2 
     3 b=1.0
  ----> 4 print(B) #name 'B' is not defined
  
  NameError: name 'B' is not defined
  In [17]:
  # dwie różne zmienne o dwóch różnych typach
  
  b=1.0
  B=102
  print(b,type(b),B,type(B))
  
  1.0 <class 'float'> 102 <class 'int'>
  
  In [18]:
  # utworzenie zmiennych typu napis, możemy stosować jak ograniczniki znaki " jak rownież '
  
  s1="NApis1"
  s2='Napis2'
  
  # powielamy pięć razy zawartość zmiennej s1 i umieszczamy całość w zmiennje s3
  
  s3=5*s1
  print(s3)
  
  # sklejanie napisów za pomocą operatora +
  
  s4=s1+" "+s2
  print(s4)
  
  # postawowe funkcje operujące na napisach
  
  print(len(s4)) # dlugość napisu
  print(s4.upper()) # zamiana na duze litery
  print(s4.lower()) # zamiana na male litery
  
  print(s4.capitalize()) # kapitalizacja napisu
  print(s4.replace('N', 'NN')) #zamiana N na NN
  print(s4.rjust(20)) #dopasowanie do prawej napisu , pozostałe znaki wypełnione spacją 
  print(s4.ljust(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
  print(s4.center(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
  print(' napis ze spacjami po obu stronach   '.strip())
  
  # formatowanie napisu wyjściowego
  
  s5 ='{0} {1} {2}'.format('Witamy', 'w roku',2018)
  print(s5) 
  
  NApis1NApis1NApis1NApis1NApis1
  NApis1 Napis2
  13
  NAPIS1 NAPIS2
  napis1 napis2
  Napis1 napis2
  NNApis1 NNapis2
      NApis1 Napis2
  NApis1 Napis2    
    NApis1 Napis2  
  napis ze spacjami po obu stronach
  Witamy w roku 2018
  
  In [19]:
  #typy logiczne przyjmują tylko dwie wartości prawda/fałsz
  
  l1=True
  l2=False
  
  #wyswietlamy wartośc obu zmiennych
  
  print(l1,l2)
  print(type(l1))
  
  #operator iloczynu logicznego AND
  
  print(l1 and l2)
  
  #operator sumy logicznej OR
  
  print(l1 or l2)
  
  # operator negacji NOT
  
  print (not l2)
  
  # alternatywa rozłączna XOR
  
  print (l1 != l2)
  
  True False
  <class 'bool'>
  False
  True
  True
  True
  

  System pomocy

  In [20]:
  # polecenie help pozwala na dostęp do systemowej pomocy Pythona
  help(print)
  help(len)
  
  Help on built-in function print in module builtins:
  
  print(...)
    print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
    
    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
    Optional keyword arguments:
    file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
    sep:  string inserted between values, default a space.
    end:  string appended after the last value, default a newline.
    flush: whether to forcibly flush the stream.
  
  Help on built-in function len in module builtins:
  
  len(obj, /)
    Return the number of items in a container.
  
  
  In [22]:
  # istnieje też możliwość otrzymania pomocy wykorzystując składnię Jupitera. To nie jest część języka Python (!)
  
  # dodajemy znak ? przed nazwą funkcji
  
  ?print
  
  # to samo jeśli dodamy znak ? po nazwie funkcji
  
  print?
  

  Konwersja typów

  In [23]:
  #konwersja typu logicznego na całkowity 
  
  a1=int(True)
  a2=int(False)
  print('poczatek: ',a1,a2)
  
  #konwersja typu całkowitego na logiczny 0 -> False, pozostałe liczby -> True
  
  b1=bool(-1)
  b2=bool(0)
  b3=bool(1)
  b4=bool(2)
  print('konwersja z int: ',b1,b2,b3,b4)
  
  
  #konwersja typu rzeczywistego na logiczny 0.0 -> False, pozostałe liczby -> True
  
  b11=bool(-1.0)
  b21=bool(0.0)
  b31=bool(1.5)
  b41=bool(5.6)
  print('konwersja z float:', b11,b21,b31,b41)
  
  
  # konwersja napisu na typ logiczny, pusty napis -> False, pozostałe -> True
  
  b12=bool('')
  b22=bool('Ala')
  b32=bool('ma')
  b42=bool('kota')
  print('KOnwersja ze string: ',b12,b22,b32,b42)
  
  poczatek: 1 0
  konwersja z int: True False True True
  konwersja z float: True False True True
  KOnwersja ze string: False True True True
  
  In [24]:
  #konwesja typu łańcuchowego i liczowego
  
  s1='13'
  s2='12'
  a1=int(s1+s2)
  print(a1)
  print(type(a1))
  
  # konwersja połączona z operarorem potęgowania **
  
  a2=int(s1)**2
  print(a2)
  print(type(a2))
  
  # konwersja typu łańcuchowego przez typ całowity do typu rzeczywistego
  
  f1 = float(int(a1)-int(a2))
  print(f1, type(f1))
  
  # konwersja typu rzeczywistego na łańcuchowy
  
  s3=str(f1)
  print(s3,type(s3))
  
  1312
  <class 'int'>
  169
  <class 'int'>
  1143.0 <class 'float'>
  1143.0 <class 'str'>
  

  Kilka sztuczek

  In [25]:
  # zamiana wartości dwoch zmiennych
  
  z1 =5
  z2 =7
  
  print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # klasycznie za pomocą dodatkowej zmiennej
  
  temp= z1
  z1 = z2
  z2 = temp
  
  print('Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # sprytnie, bez pomocy dodatkowej zmiennej
  # tu zastosowano krotkę (tuple) 
  # będzie o tym w dalszej cześć kursu
  
  print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # krotka w tle
  z1, z2 = z2, z1
  
  print('Stan wyjściowy z krotką: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  Stan wejściowy: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wejściowy: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wyjściowy z krotką: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
  
  In [26]:
  # Komentarze w Języku Python to znak #, po którym wszystkie znaki do końca linii sa ignorowane przez interpreter
  
  a, b,c,d,s = 1, 2,3,4.5,'Jest parno' # deklarujemy wartość kilku zmiennych w jednej linii 
  # Na szczęście można też tworzyć komentarze o zakresie wielu linii 
  '''
  To jest komentarz, który można zapisać w wielu liniach.
  Często jest stosowany na początku definicji funkcji.
  '''
  print(a,b,c,d,s, type(a),type(b),type(c),type(d),type(s))
  
  1 2 3 4.5 Jest parno <class 'int'> <class 'int'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>
  
  In [27]:
  # potegowanie ma wyższy priorytet niż mnożenie, dodawanie, ale również zmianę znaku (operator unarny) (!)
  
  print(-2**8)  # wynik -256
  
  # w takiej sytuacji zawsze można wymusić priorytet wykorzystująca nawiasy ()
  
  print((-2)**8) # wynik 256
  
  -256
  256
  
  In [28]:
  # Dzielenie modulo % i // ma zastosowanie nie tylko dla liczb całkowitych dodatnich, ale również dla liczb całkowitych ujemnych
  # a nawet liczb rzeczywistych
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych
  
  print(-13//-5)
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych
  
  print(-13%-5)
  
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb rzeczywistych
  
  print(2.4//1.3)
  
  # Dzielenie modulo dla liczb rzeczywistych
  
  print(2.4%1.3)
  
  2
  -3
  1.0
  1.0999999999999999
  
  In [29]:
  # Python udostępnia również odpowiednik liczb zespolonych
  
  
  c1=2+5j
  c2=2-4j
  
  print(c1,c2,type(c1),type(c2))
  
  
  # dodawanie
  
  c3=c1+c2
  
  # odejmowanie
  
  c4 =c1-c2
  
  # mnozenie 
  
  c5=c1*c2
  
  # dzielenie
  
  c6=c1/c2
  
  print(c3,c4,c5,c6,type(c3),type(c4),type(c5),type(c6))
  
  # są też dostępne inne operacje
  
  # moduł 
  
  print(abs(3+4j)) #  
  
  # potegowanie
  
  print(pow(c1, 2))
  
  # tworzenie zmiennej typu zespolonego
  c7=complex(2,5) # 2+5j
  print(c7.real,type(c7.real)) # część rzeczywista 2.0
  print(c7.imag,type(c7.imag)) # część urojona 5.0
  print(c7.conjugate(),type(c7.conjugate())) 
  
  # do bardziej skompilowanych wyrażeń mozna wykorzystać modul cmath
  
  import cmath
  print(cmath.sin(2 + 5j), type(cmath.sin(2 + 5j)))
  
  (2+5j) (2-4j) <class 'complex'> <class 'complex'>
  (4+1j) 9j (24+2j) (-0.8+0.9j) <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'>
  5.0
  (-21+20j)
  2.0 <class 'float'>
  5.0 <class 'float'>
  (2-5j) <class 'complex'>
  (67.47891523845588-30.879431343588244j) <class 'complex'>
  
  In [47]:
  import sys
  
  # maksymalnia wartość liczby całkowitej 64 bitowej
  
  print(sys.maxsize)
  
  amax=amax=2**63 -1
  
  print(amax,type(amax))
  
  # przekraczamy wartość maksymalną, czy pojawi się błąd ?
  amax=2**128
  
  print(amax,type(amax)) # nadal typu int
  
  9223372036854775807
  9223372036854775807 <class 'int'>
  340282366920938463463374607431768211456 <class 'int'>
  
  In [58]:
  # przykład z poprzedniej komorki, który obrazuje dodawania kolejnych bajtów dla zmiennej całkowitej
  # rozszerzanie on demand
  
  # mały przedsmak wykorzystania pętli for
  
  x=256
  for i in range(1,6):
   x=x*x
   print ("size:", x.__sizeof__(), "value:", x)
  
  size: 28 value: 65536
  size: 32 value: 4294967296
  size: 36 value: 18446744073709551616
  size: 44 value: 340282366920938463463374607431768211456
  size: 60 value: 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936
  
  In [51]:
  # liczby całkowite mogą stosować inne systemy niż dziesiętny
  
  # system dwójkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0b
  
  abin=0b1111 # 1*2**3 + 1*2**2 + 1*2**1 +1*2**0 = 8 + 4 + 2 + 1 =15
  
  # system usemkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0o
  
  aoct = 0o123 # 1*8**2 + 2*8**1 + 3 * 8**0 = 64 + 16 +3 = 83
  
  # system szestnastkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0x
  
  ahex =0xff # 15*16**1 + 15*16**0 = 240 + 15 = 255
  
  print(abin,aoct,ahex)
  
  15 83 255
  
  In [ ]:
   
  

  Literatura:
  Opis podłączenia notatnika z Githuba do WordPressa

  https://github.com/ghandic/nbconvert

  Cheat sheet

  https://perso.limsi.fr/pointal/_media/python:cours:mementopython3-english.pdf

  Tutorial z Kaggle

  https://www.kaggle.com/learn/python

   

  Categories: migawka, Python

  2 Replies to “Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 2”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *