Egzamin AZ-202 Materiały pomocnicze

  No Comments

  Pojawiły się nowe ścieżki certyfikacyjne Microsoftu w obszarze chmury Azure.

  Na początek spróbowałem znaleźć w internecie materiały pokrywające zakres.

  Jest to egzamin AZ-202 ,który kończy certyfikację developerską w przypadku zdania wcześniej egzaminu starej ścieżki czyli 70-532.

   

  Microsoft Azure Developer Certification Transition AZ-202

  Develop for cloud storage (10-15%)

  • Develop solutions that use file storage
  o May include but not limited to: Implement quotas for File Shares in storage account; move items in file shares between containers asynchronously; set file storage container properties in metadata

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-create-file-share
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-properties-metadata

  • Develop solutions that use a relational database
  o May include but not limited to: Create, read, update, and delete database tables by using code; implement dynamic data masking

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-get-started-portal

  Create Platform as a Service (PaaS) Solutions (20-25%)

  o May include but not limited to: Define the batch output and conditions by using Batch Service API; write code to run a batch job; run a batch job by using Azure CLI, Azure Portal, and other tools
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/batch-task-output
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/quick-create-portal
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/quick-run-dotnet

  • Design and develop applications that run in containers
  o May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create a container image by using a Docker file; create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster by using the Azure CLI and Azure Portal; publish an image to the Azure Container Registry; implement an application that runs on an Azure Container Instance; implement container instances by using Azure Container Service (ACS/AKS), Azure Service Fabric, and other tools; manage container settings by using code

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-service/kubernetes/container-service-kubernetes-walkthrough

  Secure cloud solutions (5-10%)

  Develop for an Azure cloud model (20-25%)

  • Develop for asynchronous processing
  o May include but not limited to: Implement parallelism, multithreading, processing, durable functions, Azure logic apps, interfaces with storage, interfaces to data access, and appropriate asynchronous compute models
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-async-operations

  • Develop for autoscaling
  o May include but not limited to: Implement autoscaling rules and patterns (schedule, operational/system metrics, code that addresses singleton application instances, and code that addresses transient state
  • Implement distributed transactions
  o May include but not limited to: Identify tools to implement distributed transactions (e.g., ADO.NET, elastic transactions, multi-database transactions); manage transaction scope; manage transactions across multiple databases and servers
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-transactions-overview

  Implement cloud integration solutions (10-15%)

  • Configure a message-based integration architecture
  o May include but not limited to: Configure an app or service to send emails, Event Grid, and the Azure Relay Service; create and configure a Notification Hub, an Event Hub, and a Service Bus; configure queries across multiple products; configure an app or service with Microsoft Graph
  • Develop an application message model
  o May include but not limited to: Create a message schema and a message exchange; create an event model; create topics and subscriptions

  Develop AI, Machine Learning, and IoT solutions (20-25%)

  • Integrate Azure Cognitive Services in an application

  https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/classify-images-with-custom-vision-service/index
  o May include but not limited to: Develop solutions by using intelligent algorithms that identify items from images and videos; develop solutions by using intelligent algorithms related to speech, natural language processing, Bing Search, and recommendations and decision making
  o https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/

  • Create and integrate bots
  o May include but not limited to: Create a bot by using the Bot Framework; create a natural language conversation flow; manage bots by using the Azure Portal; register a bot by using the Bot Framework

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-quickstart?view=azure-bot-service-4.0

  https://tutorials.botsfloor.com/creating-a-bot-using-c-and-microsoft-bot-framework-a344420f9d6f

  Nasz pierwszy ChatBot

  • Integrate machine learning solutions in an app
  o May include but not limited to: Deploy a model; prepare data and data sources; work with data scientists to refine models
  • Create and implement IoT solutions
  o May include but not limited to: Configure Azure Time Series Insights; configure Stream Analytics service for inputs and outputs; establish bidirectional communication with IoT devices by using IoT Hub; register devices with IoT Hub Device Provisioning Service

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/time-series-insights/tutorial-create-populate-tsi-environment

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-add-inputs

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-define-outputs

   

  Dedykowana strona z labami Microsoft. Warto tu zajrzeć, można całkowicie za darmo po podłączeniu z naszym Live ID mieć dostęp do subskrypcji typu SandBox. Możemy korzystać z Portalu i Azure Cloud Shell. Możemy mieć uruchomioną jedną taką subskrypcję.

  https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/browse/?levels=intermediate&roles=developer

   

   

   

   

  Categories: Azure, Certyfikacja

  Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 4

  No Comments

   

  Po krótkim przeglądzie typów skalarnych i sekwencyjnych przyszedł czas, by pochylić się nad:

  • Instrukcjami warunkowymi
  • Pętlami
  • Wykorzystywaniem gotowych pakietów/modułów

  Dobre opanowanie instrukcji warunkowych jest podstawą do budowy bardziej skomplikowanych struktur sterujących przebiegiem programu.

  Należy zapamiętać jak Python traktuje  typ logiczny rzutowany na typ całkowity, gdzie 1 to prawa, a 0 to fałsz.

  Jak jest wartość logiczna pustej listy, krotki lub słownika ? (sprawdź!)

  Znajomość typu logicznego, operatorów logicznych i instrukcji warunkowej jest również niezbędna przy budowie funkcji i nieco później przy budowie obiektów

   

  Python dostarcza jedynie dwa rodzaje pętli , for oraz while., ale moim zdaniem jest to wystarczający wybór. Możliwa jest iteracja po elementach listy, elementach słownika , elementach napisu czy zakresach. Dodatkowe sterowanie przebiegiem petli w postaci instrukcji break, continue, pass , else:

  • break – przerwij pętlę
  • continue – przerwij obecną iterację
  • pass – nie rób nic
  • else – wykonuj jeśli pętla zakończyła się inaczej niż break

  Pozwala na budowę bardziej rozbudowanej logiki niż zwykła iteracja po elementach różnego typu.

   

  Jedną z silnych cech Pythona jest liczba dostępnych  i darmowych pakietów, które umożliwiają nam wykorzystanie skomplikowanych algorytmów w prosty sposób.

  Nie ma sensu wynajdywanie koła od nowa, ale warto poznać podstawowe funkcjonalności i sposób ich wykorzystania

  Przykładowe pakiety, gdzie praktyką jest stosowanie aliasów

  •  NumPy jest podstawowym zestawem narzędzi dla języka Python umożliwiającym zaawansowane obliczenia matematyczne, w szczególności są to operacje na macierzach..

  • Pandas umożliwia nam tworzenie ramek z danymi (dataframe), które ułatwiają nam pracę przy wstępnej i nie tylko obróbce danych pochodzących z wielu źródeł. Obsłużone są m.in. pliki płaskie, arkusze Excel, a nawet strony html.

  • Matplotlib pomaga przy tworzeniu wizualizacji, dostępnych jest wiele typów wykresów.

  • Folium wzbogaci naszą wizualizacją o interaktywne mapy

  • scilearn-kit jest zbiorem wielu algorytmów stosowanych w uczeniu  maszynowym i w praktyce zawiera wszystko co jest potrzebne do budowę modeli i ich trening.

  • Seaborn, który umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ramek z danymi i pozwala na wygenerowanie wykresów bardziej zaawansowanych niż matplotlib.

  • TensorFlow to bogata biblioteka firmy Google, które umożliwia m.in zastosowanie algorytmów uczenia głębokiego (deep learning). Wspiera karty graficzne.

  Często na początku wielu programów w Pythonie, które dotykają uczenia maszynowego, mamy  taki zapis

  Kod notatnika Jupiter umieszczony na Githubie

  Podglad:

  https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_3_typy_warunki_iteracje.ipynb

  Uruchomienie:

  https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/Kurs_3_typy_warunki_iteracje.ipynb

  Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

  Reenredowane wtyczką WP:

  Operacje logiczne

  In [1]:
  # zacznijmy od porownań 
  
  # czy zero jest mniejsze niż jeden
  
  print('0 < 1 : ',0 < 1) #True
  
  # czy zero jest większe niż jeden
  
  print('0 > 1 : ',0 > 1) #False
  
  # czy zero jest mniejsze lub równe jeden
  
  print('0 <= 1 : ',0 <= 1) #True
  
  # czy zero jest większe lub równe jeden
  
  print('0 >= 1 : ',0 >= 1) #False
  
  # czy jeden jest równe zero
  
  print('1 == 0 : ',1 == 0) #False
  
  # czy jeden jest rowne jeden
  
  print('1 == 1 : ',1 == 1) #True
  
  # czy jeden jest różne od zera
  
  print('1 != 0 : ',1 != 0) #True
  
  # czy jeden jest rózne od jeden
  
  print('',1!= 1) #False
  
  0 < 1 : True
  0 > 1 : False
  0 <= 1 : True
  0 >= 1 : False
  1 == 0 : False
  1 == 1 : True
  1 != 0 : True
   False
  

  Typ logiczny True/False

  In [2]:
  # typ logiczny traktowany jako całkowity True =1, False =0
  
  print('True + True = ',True + True, type(True + True))
  
  print('True - False = ',True - False,type(True + True))
  
  print('True * False = ',True * False,type(True + True))
  
  print('True / False =',True / False,type(True + True)) # ZeroDivisionError: division by zero
  
  True + True = 2 <class 'int'>
  True - False = 1 <class 'int'>
  True * False = 0 <class 'int'>
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  ZeroDivisionError             Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-2-6b7cbeb8d79f> in <module>()
     7 print('True * False = ',True * False,type(True + True))
     8 
  ----> 9 print('True / False =',True / False,type(True + True)) # ZeroDivisionError: division by zero
  
  ZeroDivisionError: division by zero
  In [3]:
  # typ logiczny traktowany jako całkowity True =1, False =0
  
  print('True and True = ',True and True, type(True and True))
  
  print('True or False = ',True or False,type(True or True))
  
  print('not False = ',not False,type(not False))
  
  print('not True =',not True,type(not True))
  
  True and True = True <class 'bool'>
  True or False = True <class 'bool'>
  not False = True <class 'bool'>
  not True = False <class 'bool'>
  

  Instrukcja warunkowa

  In [4]:
  # instrukcja warunkowa if
  
  # wykona się jeśli wartość logiczna warunku jest prawdziwa
  if True:
   print('Prawda jest najważniejsza\n')
  
  # nie wykona się jeśli wartość logiczna warunku jest fałszywa
  
    
  if False:
   print('Ta instrukcja się nie wykona.')
    
    
  # wykonanie polecenia1 jeśli warunek jest prawdziwy a polecenie2 jeśli falszywy
  
  '''
  if ( warunek ):
    polecenie1
  else:
    polecenie2
  '''
  
  a=100
  
  if a<50:
   print('a jest mniejsze niż 50')
  else:
   print('a jest większe lub równe 50')
    
    
  
    
  
  Prawda jest najważniejsza
  
  a jest większe lub równe 50
  
  In [5]:
  a=53
  
  # instrukcja warunkowa z elif i else
  if a > 50:
    # to się wykona jeśli warunek jest prawdziwy
    print("a jest większe niż 50")
  elif a == 50:
    # w przeciwnym przypadku, jeśli warunek jest prawdziwy
    print("a jest równe 50")
  else:
    # w pozostałych przypadkach
    print("a jest mniejsze niż 50")
    
    
  a=50
  # instrukcja warunkowa z elif i else
  if a > 50:
    # to się wykona jeśli warunek jest prawdziwy
    print("a jest większe niż 50")
  elif a == 50:
    # w przeciwnym przypadku, jeśli warunek jest prawdziwy
    print("a jest równe 50")
  else:
    # w pozostałych przypadkach
    print("a jest mniejsze niż 50")
    
  a=47
  # instrukcja warunkowa z elif i else
  if a > 50:
    # to się wykona jeśli warunek jest prawdziwy
    print("a jest większe niż 50")
  elif a == 50:
    # w przeciwnym przypadku, jeśli warunek jest prawdziwy
    print("a jest równe 50")
  else:
    # w pozostałych przypadkach
    print("a jest mniejsze niż 50") 
  
  a jest większe niż 50
  a jest równe 50
  a jest mniejsze niż 50
  
  In [6]:
  # wykorzystanie funkcji input
  
  print("Podaj liczbę:", end=' ')
  
  raw_x = input() # pobieramy napis z wejścia standardowego (klawiatury)
  x = eval(raw_x) # próba interpretacji napisu tak jak wyrażenia języka Python
  
  print('Wprowadzona liczba w stanie surowym: ',raw_x,type(raw_x),' Po ewaluacji :',x, type(x))
  
  if x<10:
    print('Wprowadzona liczba jest mniejsza niż 10')
  elif x == 10:
    # w przeciwnym przypadku, jeśli warunek jest prawdziwy
    print("Wprowadzona liczba jest równa 10")
  else:
    # w pozostałych przypadkach
    print("Wprowadzona liczba jest większa niż 10") 
  
  Podaj liczbę: 11
  Wprowadzona liczba w stanie surowym: 11 <class 'str'> Po ewaluacji : 11 <class 'int'>
  Wprowadzona liczba jest większa niż 10
  

  Petle

  Petla for

  In [7]:
  # iteracja po liczbach całkowitych
  for licznik in (1,2,3,4):
    print('liczni k= ',licznik)
  
    
  # iteracja po elementach napisu
  
  napis1='Ala ma kota'  
  for litera in (range(len(napis1))):
    print ('Litera = ', napis1[litera])
          
  # iteracja po liście
  
  owoce = ['gruszka', 'jabłko', 'śliwka']
  
  for owoc in range(len(owoce)):
    print ('Owoc =',owoce[owoc] )
      
  # petla for z dodatkowa klauzula else: na koncu
  
  for licznik in range(1,11):
    print('licznik =',licznik)
  else:
    print('Koniec i bomba!')    
    
    
    
  for licznik in range(10) :
      print('licznik = ',licznik,' ',end='\n')
  else:
      print('Koniec i bomba!')    
  
  liczni k= 1
  liczni k= 2
  liczni k= 3
  liczni k= 4
  Litera = A
  Litera = l
  Litera = a
  Litera =  
  Litera = m
  Litera = a
  Litera =  
  Litera = k
  Litera = o
  Litera = t
  Litera = a
  Owoc = gruszka
  Owoc = jabłko
  Owoc = śliwka
  licznik = 1
  licznik = 2
  licznik = 3
  licznik = 4
  licznik = 5
  licznik = 6
  licznik = 7
  licznik = 8
  licznik = 9
  licznik = 10
  Koniec i bomba!
  licznik = 0 
  licznik = 1 
  licznik = 2 
  licznik = 3 
  licznik = 4 
  licznik = 5 
  licznik = 6 
  licznik = 7 
  licznik = 8 
  licznik = 9 
  Koniec i bomba!
  
  In [8]:
  # figura 1
  for i in range(10):
    print(str(i) * i)
  
  1
  22
  333
  4444
  55555
  666666
  7777777
  88888888
  999999999
  
  In [9]:
  # https://www.w3resource.com/python-exercises/python-conditional-exercise-17.php
  
  # małe ćwiczenie nd dwie petle for wraz z instrukcjami warunkowymi
  
  result_str="";  
  for row in range(0,7):  
    for column in range(0,7):   
      if (((column == 1 or column == 5) and row != 0) or ((row == 0 or row == 3) and (column > 1 and column < 5))):  
        result_str=result_str+"*"  
      else:   
        result_str=result_str+" "  
    result_str=result_str+"\n"  
  print(result_str);
  
   *** 
   *  * 
   *  * 
   ***** 
   *  * 
   *  * 
   *  * 
  
  

  Petla while

  In [10]:
  # wykonuj blok instrukcji dopóki warunek jest spełniony
  
  #while warunek:
  #  instrukcje
  
  i=0
  while i<5: # dopoki warunek jest prawdziwy
    print('Iteracja : ',i)
    i=i+1
  
  Iteracja : 0
  Iteracja : 1
  Iteracja : 2
  Iteracja : 3
  Iteracja : 4
  
  In [11]:
  # z dodaniem else:
  
  i=0
  while i<5: # dopoki warunek jest prawdziwy
    print('Iteracja : ',i)
    i=i+1
  else: # wykona się na koncu petli 
    print('Koniec pętli.') 
  
  Iteracja : 0
  Iteracja : 1
  Iteracja : 2
  Iteracja : 3
  Iteracja : 4
  Koniec pętli.
  
  In [12]:
  # działa nawet dla pustej petli
  
  i=0
  while i>5: # dopoki warunek jest prawdziwy, w tym przypadku nigdy
    print('Iteracja : ',i)
    i=i+1
  else: # wykona się na koncu petli 
    print('Koniec pustej pętli.')
  
  Koniec pustej pętli.
  

  Dodatkowe sterowanie w petli

  break - przerwij pętlę

  continue - przerwij obecną iterację

  pass - nie rób nic

  else - wykonuj jeśli pętla zakończyła się inaczej niż break

  break

  In [13]:
  for i in range(1,6): # od 1 do 5
    if i>3: # nie wykona się Iteracja dla i : 4,5
      break
      
    print('Iteracja dla i :',i)
    
  
  Iteracja dla i : 1
  Iteracja dla i : 2
  Iteracja dla i : 3
  

  continue

  In [14]:
  for i in range(1,6): # od 1 do 5
    if i%2==0:
     continue # pomijamy parzyste i
    print('Iteracja dla i :',i)  
  
  Iteracja dla i : 1
  Iteracja dla i : 3
  Iteracja dla i : 5
  

  pass

  In [15]:
  for i in range(1,6): # od 1 do 5
    if i%2==0:
     pass # nic nie rób
    print('Iteracja dla i :',i)  
  
  Iteracja dla i : 1
  Iteracja dla i : 2
  Iteracja dla i : 3
  Iteracja dla i : 4
  Iteracja dla i : 5
  
  In [16]:
  for i in range(1,11): # od 1 do 10
    if i%2==0:
     pass # nic nie rób
    else: # wykona się dla nieparzystych i
     print('Iteracja dla i :',i)  
  
  Iteracja dla i : 1
  Iteracja dla i : 3
  Iteracja dla i : 5
  Iteracja dla i : 7
  Iteracja dla i : 9
  

  else

  In [17]:
  # wykonanie instrukcji na końcu pętli
  
  for i in range(1,6): # od 1 do 5
    if i%2==0:
     pass # nic nie rób
    print('Iteracja dla i :',i) 
  else:
    print('Koniec pętli.')
  
  Iteracja dla i : 1
  Iteracja dla i : 2
  Iteracja dla i : 3
  Iteracja dla i : 4
  Iteracja dla i : 5
  Koniec pętli.
  
  In [18]:
  # Przyklad petli for z else, który nie zostanie wykonany . 
  
  for i in range(1,11): # od 1 do 10
    if i%2==0:
     pass # nic nie rób
    print('Iteracja dla i :',i) 
    if i%5==0: # konczymy na i=5
      break
  else: # ta czesc nie wykona się 
    print('Koniec pętli.')
  
  Iteracja dla i : 1
  Iteracja dla i : 2
  Iteracja dla i : 3
  Iteracja dla i : 4
  Iteracja dla i : 5
  

  Pakiety

  In [19]:
  # importowanie pakietu
  
  import this
  
  The Zen of Python, by Tim Peters
  
  Beautiful is better than ugly.
  Explicit is better than implicit.
  Simple is better than complex.
  Complex is better than complicated.
  Flat is better than nested.
  Sparse is better than dense.
  Readability counts.
  Special cases aren't special enough to break the rules.
  Although practicality beats purity.
  Errors should never pass silently.
  Unless explicitly silenced.
  In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
  There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
  Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
  Now is better than never.
  Although never is often better than *right* now.
  If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
  If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
  Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
  
  In [20]:
  # Dokumentacja danego pakietu/modułu
  
  help(this)
  
  Help on module this:
  
  NAME
    this
  
  MODULE REFERENCE
    https://docs.python.org/3.6/library/this
    
    The following documentation is automatically generated from the Python
    source files. It may be incomplete, incorrect or include features that
    are considered implementation detail and may vary between Python
    implementations. When in doubt, consult the module reference at the
    location listed above.
  
  DATA
    c = 97
    d = {'A': 'N', 'B': 'O', 'C': 'P', 'D': 'Q', 'E': 'R', 'F': 'S', 'G': ...
    i = 25
    s = "Gur Mra bs Clguba, ol Gvz Crgref\n\nOrnhgvshy vf o...bar ubaxvat ...
  
  FILE
    /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/this.py
  
  
  
  In [21]:
  # lista obiektów, które zawiera dany pakiet 
  dir(this)
  
  Out[21]:
  ['__builtins__',
   '__cached__',
   '__doc__',
   '__file__',
   '__loader__',
   '__name__',
   '__package__',
   '__spec__',
   'c',
   'd',
   'i',
   's']
  In [22]:
  # wyswietlenie zawartości jednego z nich
  
  # odwołanie w formacie nazwapa_pkietu.nazwa_obiektu
  
  print('this.c = ',this.c,' type :', type(this.c))
  
  this.c = 97 type : <class 'int'>
  

  Aliasy

  In [23]:
  # Podczas importu pakietu można uzyc aaliasu
  import this as zp
  # dostep do zmiennej c formacie nazwa_aliasu.nazwa_obiektu
  print('zp.c = ',zp.c,' type :', type(zp.c))
  # dostep z poprzedniego importu bez aliasu
  print('this.c = ',this.c,' type :', type(this.c))
  
  zp.c = 97 type : <class 'int'>
  this.c = 97 type : <class 'int'>
  
  In [24]:
  import sys
  # usuwamy załadowany pakiet math
  del sys.modules['math']
  # importujemy go ponownie
  import math as m
  # dostep do wartości PI i E
  print('m.pi = ',m.pi,' type :', type(m.pi)) #m.pi = 3.141592653589793 type : <class 'float'>
  print('m.e = ',m.e,' type :', type(m.e)) # m.e = 2.718281828459045 type : <class 'float'>
  # dostep bez podania aliasu 
  
  print('this.c = ',math.pi,' type :', type(math.pi)) # NameError: name 'math' is not defined
  
  m.pi = 3.141592653589793 type : <class 'float'>
  m.e = 2.718281828459045 type : <class 'float'>
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-24-c4f65d516bdb> in <module>()
     9 # dostep bez podania aliasu
     10 
  ---> 11 print('this.c = ',math.pi,' type :', type(math.pi)) # NameError: name 'math' is not defined
  
  NameError: name 'math' is not defined

  Często stosowane pakiety

  In [25]:
  # czesto wykorzystujemy aliasy przy imporcie znanych pakietow
  
  import pandas as pd
  
  # wersja pakietu pd
  
  print (pd.__version__) # 0.20.3
  # gdzie został zainstalowany pakiet
  
  print(pd) # <module 'pandas' from '/home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages/pandas/__init__.py'>
  
  import numpy as np
  
  # wersja pakietu np
  print (np.__version__) # 1.15.1
  
  # gdzie został zainstalowany
  print(np)
  
  # import podmodułu pyplot z pakietu patplotlib jako alias plt
  
  import matplotlib.pyplot as plt
  %matplotlib inline
  
  # Proste demo 
  
  # generowanie 100 pseudolosowych liczb 
  
  liczby=np.random.rand(100,1)
  
  # budowa histogramu
  
  plt.hist(liczby)
  
  # wyswietlenie 
  
  plt.show()
  
  0.20.3
  <module 'pandas' from '/home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages/pandas/__init__.py'>
  1.15.1
  <module 'numpy' from '/home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages/numpy/__init__.py'>
  

  Importowanie obiektów do globalnej przestrzeni nazw

  In [26]:
  # importowanie z pakietu this wyłącznie zmiennej c
  
  from this import c
  
  print('c = ',c,' type :', type(c))
  
  # importowanie z pakietu this wszystkich obiektow
  # nie jest to polecane, gdzyż skutecznie zaśmieci 
  # nam globalna przestrzeń nazw
  
  c=15.0
  print('c = ',c,' type :', type(c))
  
  from this import *
  
  # zmienna c została nadpisana wartością 97 z pakietu
  print('c = ',c,' type :', type(c))
  
  c = 97 type : <class 'int'>
  c = 15.0 type : <class 'float'>
  c = 97 type : <class 'int'>
  
  In [29]:
  # co jeśli brakuje nam zainstalowanego pakietu
  # importujemy pakiet folium do wizualizacji map
  
  import folium  # ModuleNotFoundError: No module named 'folium'
  
  # pakiet nie został zainstalowany 
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  ModuleNotFoundError            Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-29-e188466ce0bb> in <module>()
     2 # importujemy pakiet folium do wizualizacji map
     3 
  ----> 4 import folium
  
  ModuleNotFoundError: No module named 'folium'
  In [30]:
  # instalacja pakietu folium
  
  # wykorzystujemy instalato pip dostepny z poziomu Pythona
  
  !pip install folium 
  
  Collecting folium
   Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/88/89/8186c3441eb2a224d2896d9a8db6ded20ddd225f109e6144494a9893a0c1/folium-0.6.0-py3-none-any.whl
  Requirement already satisfied: requests in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from folium) (2.19.1)
  Requirement already satisfied: six in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from folium) (1.11.0)
  Requirement already satisfied: numpy in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from folium) (1.15.1)
  Requirement already satisfied: branca>=0.3.0 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from folium) (0.3.0)
  Requirement already satisfied: jinja2 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from folium) (2.9.6)
  Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from requests->folium) (2017.7.27.1)
  Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from requests->folium) (3.0.4)
  Requirement already satisfied: idna<2.8,>=2.5 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from requests->folium) (2.6)
  Requirement already satisfied: urllib3<1.24,>=1.21.1 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from requests->folium) (1.23)
  Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in /home/nbuser/anaconda3_501/lib/python3.6/site-packages (from jinja2->folium) (1.0)
  Installing collected packages: folium
  Successfully installed folium-0.6.0
  
  In [32]:
  '''pojdzmy krok dalej i zbudujmy prosty mechanizam wykrywający 
  ze dany pakiet nie jest zainstalowany '''
  
  import sys
  # sprawdzenie czy dany pakiet został zainstalowany
  if not 'folium' in sys.modules:
   # instalujemy pakiet
   !pip install folium
  
  # importujemy pakietu
  import folium
  # sprawdzamy jego wersje 
  print ('Folium version :',folium.__version__)
  
  Folium version : 0.6.0
  

   

  Categories: migawka, Python