Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 3

  No Comments

  Po zapoznaniu się z podstawowymi typami zmiennych skalarnych warto zdobyć wiedzę o  typach sekwencyjnych

  Należą do nich głównie

  • Listy (lists)
  • Krotki (tuples)
  • Słowniki (dictionaries)
  • Zbiory  (sets)

  Dzielimy je ja na zmienialne (mutable) i  niezmienialne (immutable)

  Listy i zbiory, słowniki są przedstawicielami tej pierwszej grupy, a krotki i , napisy i zbiory niezmienne (frozenset) są przedstawicielami tej drugiej..
  Typów niezmienialnych nie można bezpośrednio modyfikować
  Postanowiłem poświęcić na początek nieco uwagi na rozszerzenie wiedzy o napisach, sposobie indeksowania i generowania podciągów.
  Warto zapamiętać: Indeksy zaczynamy od zera, więc pierwszy element zmiennej napisowej s to s[0], ostatni to s[len[s]-1]. Mamy też do dyspozycji indeksy ujemne  s[-1] to ostatni element napisu, a s[-len(s)] pierwszy.

  Ważne jest uzmysłowienie sobie informacji o tym, że Python jest nie tylko dynamicznie typowany, ale również silnie typowany, dlatego musimy uważać na wszelkie konwersje typów. Poniżej prosty kod, na trzy instrukcje print, tylko jedna wykona się poprawnie.

  https://www.python.org/dev/peps/pep-0020/
  The Zen of Python: “Explicit is better than implicit.”

  Postaram się utrwalić rzutowanie, nie tylko między zmiennymi skalarnymi, ale również sekwencyjnymi.

  Indeksowanie

  In [1]:
  # deklarujemy zmienną s1 typu napis 
  
  s1="Witamy na kursie Pythona."
  print('Napis s : ',s1)
  
  #pierwszy element napisu oznaczamy cyfra 0 []
  
  print ("\nIndeksowanie dodatnie:\n")
  
  print('Pierwszy element napisu s1 : ',s1[0])
  
  # drugi element [1]
  
  print('Drugi element napisu s1 : ',s1[1])
  
  # trzeci element [2]
  
  print('Trzeci element napisu s1 : ',s1[2])
  
  
  # ostatni element napisu [dlugosc -1]
  
  print('Ostatni element napisu s1 : ',s1[len(s1)-1])
  
  print ("\nIndeksowanie ujemne:\n")
  
  # mozna tez wykorzystac indeksy ujemne
  
  
  # ostatni element [-1]
  
  print('Ostatni element napisu s1 : ',s1[-1])
  
  # przedostatni element [-2]
  
  print('Przedostatni element napisu s1 : ',s1[-2])
  
  # pierwszy element [-dlugosc]
  
  print('Pierwszy element napisu s1 : ',s1[-len(s1)])
  
  Napis s : Witamy na kursie Pythona.
  
  Indeksowanie dodatnie:
  
  Pierwszy element napisu s1 : W
  Drugi element napisu s1 : i
  Trzeci element napisu s1 : t
  Ostatni element napisu s1 : .
  
  Indeksowanie ujemne:
  
  Ostatni element napisu s1 : .
  Przedostatni element napisu s1 : a
  Pierwszy element napisu s1 : W
  

  Tworzenie podciagów

  In [2]:
  # tworzenie podciagow (slice)
  
  s1="Witamy na kursie Pythona."
  print('Oryginalny napis ',s1, ' o długości ',len(s1))
  
  # tworzymy podciag zaczynajacy sie od indeksu [1] do ponizej indeksu [2]
  
  print ('Drugi element o indeksie [1] : ',s1[1:2]) # wyswietlamy tylko element drugi - indeks [1]
  
  # ogolna postac [a:b:c] 
  # a oznacza indeks elementu startowego, 
  # b oznacza gorny indeks elementu, ktory nas nie interesuje
  # c oznaccza roznice miedzy kolejnymi indeksami
  
  # domyslnie a =0, b =len(napis), c = 1
  
  # wyswietlenie wzystkich elementow napisu
  
  print('Wszystkie elementy napisu s1 : ',s1[::])
  
  
  # wyswietlanie co drugiego elementu napisu
  
  print('Co drugi element napisu s1 : ',s1[::2])
  
  # krok zmiany moze byc tez ujemny
  
  print('Napis s1 w odwrotnej kolejności : ',s1[::-1])
  
  # co drugi element w odwrotnej kolejnosci
  
  print('Co drugi element napisu s1 w odwrotnej kolejnosci : ',s1[::-2])
  
  Oryginalny napis Witamy na kursie Pythona. o długości 25
  Drugi element o indeksie [1] : i
  Wszystkie elementy napisu s1 : Witamy na kursie Pythona.
  Co drugi element napisu s1 : Wtm akri yhn.
  Napis s1 w odwrotnej kolejności : .anohtyP eisruk an ymatiW
  Co drugi element napisu s1 w odwrotnej kolejnosci : .nhy irka mtW
  

  Listy [lists]

  LIsty sa obiektami sekwencyjnymi zmienialnymi (mutable)

  In [1]:
  # listy tworzymy za pomoca nawiasów kwadratowych []
  
  lista1=[1,2,'Ala',4]
  print('Lista lista1 : ',lista1,type(lista1))
  
  # elementy listy nie musze byc tego samego typu
  
  # utworzmy pusta liste, warto pamietac ze konwersja takiej listy na typ logiczny zwraca falsz
  
  lista2=[]
  
  print('Lista lista2 : ',lista2,type(lista2),bool(lista2))
  
  # indeksowanie elementow analogiczne jak dla napisow
  
  print(lista1, lista1[1]) # "[1, 2, 'Ala', 4]"
  print(lista1[-1])   # Wyswietla ostatni element listy
  lista1[3] = 'ma'   # Zmiana elementu o indeksie [3] 
  print('Lista lista1 : ',lista1)     # wyswietla "[1, 2, 'Ala', 'ma']"
  
  # dedykowane dla list metody
  
  lista1.append('kota') # Dodajemy element listy na jej koncu
  print('Lista lista1 : ',lista1)     # "[1, 2, 'Ala', 'ma', 'kota']"
  
  
  lista11 = lista1.pop()  # Odczytanie ostatniego elementu listy z jednoczesnym usunieciem
  print('Lista lista11 : ',lista11,'Lista lista1 : ', lista1)   # kota [1, 2, 'Ala', 'ma']
  
  # lista w odwrotnej kolejnosci
  
  lista1rev=lista1[::-1]
  print('Lista lista1rev : ',lista1rev)   # kota [1, 2, 'Ala', 'ma']
  
  # dodanie nowego elementu listy w pozycji o indeksie 2, w szczegolnosci moze byc to kolejna lista
  
  lista12 = lista1.insert(2,['Basia','ma','psa'])
  print('Lista lista12 : ',lista12,' o liczbie elementow : ', lista12)
  
  
  # liczba elementow listy
  print('Lista lista1 : ',lista1, 'o liczbe elementow : ',len(lista1))
  
  # dodawanie list
  
  lista3 = lista1 +lista1
  print('Lista lista3 : ',lista3, 'o liczbie elementow : ',len(lista3))
  
  # mnozenie listy przez wartosc z prawej strony
  
  lista4=lista3[:4:1]*2;
  print('Lista lista4 : ',lista4, ' o liczbie elementow : ',len(lista4))
  
  # mnozenie listy przez wartosc z lewej strony
  
  lista5=2*lista3[:3:1];
  print('Lista lista5 : ',lista5,' o liczbie elementow : ',len(lista5))
  
  Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 4] <class 'list'>
  Lista lista2 : [] <class 'list'> False
  [1, 2, 'Ala', 4] 2
  4
  Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 'ma']
  Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 'ma', 'kota']
  Lista lista11 : kota Lista lista1 : [1, 2, 'Ala', 'ma']
  Lista lista1rev : ['ma', 'Ala', 2, 1]
  Lista lista12 : None o liczbie elementow : None
  Lista lista1 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 'ma'] o liczbe elementow : 5
  Lista lista3 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 'ma', 1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 'ma'] o liczbie elementow : 10
  Lista lista4 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala', 1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 'Ala'] o liczbie elementow : 8
  Lista lista5 : [1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa'], 1, 2, ['Basia', 'ma', 'psa']] o liczbie elementow : 6
  

  Konwersja typow dla list

  In [3]:
  # konwersja na typ listy -> list(obiekt)
  
  # zamiana napisu na liste, kazdy z elementow napisu jest zamieniony na element listy
  
  s1='Ala ma kota, a Basia ma psa.';
  l1=list(s1)
  print('Lista l1 : ',l1,' o liczbie elementow: ',len(l1))
  
  # konwersja z listy na napis, 
  
  s2=''.join(l1)
  print('Napis s2 : ',s2, ' o dlugosci : ',len(s2))
  
  # type range, bedziemy z niego intensywnie korzystac przy petlach, domyslny krok 1.
  
  r1=range(50) # generujemy liczby od zera do najwiekszej mniejszej niz 50
  print('Sekwencja r1 : ',r1, type(r1),' liczba elementow : ',len(r1)) # <class 'range'>
  
  r2=range(-20,20) # generujemy liczby od -20 do najwiekszej mniejszej niz 20
  print('Sekwencja r2 : ',r2, type(r2),' liczba elementow : ',len(r2)) # <class 'range'>
  
  r3=range(-20,20,2) # generujemy liczby od -20 do najwiekszej mniejszej niz 20 co krok rowny 2
  print('Sekwencja r3 : ',r3, type(r3),' liczba elementow : ',len(r3)) # <class 'range'>
  
  
  # zamiana na liste
  
  lr1=list(r1)
  print('Lista lr1 : ',lr1, type(lr1)) # <class 'list'>
  lr2=list(r2)
  print('Lista lr2 : ',lr2, type(lr2)) # <class 'list'>
  lr3=list(r3)
  print('Lista lr3 : ',lr3, type(lr3)) # <class 'list'>
  
  Lista l1 : ['A', 'l', 'a', ' ', 'm', 'a', ' ', 'k', 'o', 't', 'a', ',', ' ', 'a', ' ', 'B', 'a', 's', 'i', 'a', ' ', 'm', 'a', ' ', 'p', 's', 'a', '.'] o liczbie elementow: 28
  Napis s2 : Ala ma kota, a Basia ma psa. o dlugosci : 28
  Sekwencja r1 : range(0, 50) <class 'range'> liczba elementow : 50
  Sekwencja r2 : range(-20, 20) <class 'range'> liczba elementow : 40
  Sekwencja r3 : range(-20, 20, 2) <class 'range'> liczba elementow : 20
  Lista lr1 : [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49] <class 'list'>
  Lista lr2 : [-20, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] <class 'list'>
  Lista lr3 : [-20, -18, -16, -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18] <class 'list'>
  

  Krotki (tuples)

  Krotki sa elementami sekwencyjnymi niezmienialnymi (immutable)

  In [4]:
  # krotki tworzymy za pomoca nawiasów zwyklych ()
  
  k1= 1,3,5,'Pies'
  print(k1,type(k1))
  
  # W szczegolnosci mozemy tworzyc krotki bez wykorzystania ()
  
  k2 = 1,2,3,4,'Ala','ma','kota'
  print(k2,type(k2))
  
  # pusta krotka, konwertowalna na typ logiczny jako falsz
  
  k3=()
  
  print(k3,type(k3),bool(k3))
  
  # budowa krotki z jednym elementem
  
  k4a=(1)
  print(k4a,type(k4a)) # 1 <class 'int'>
  
  # w takim przypadku, nalezy postawic znak , po wartosci pierwszego/ostatniego elementu
  
  k4b=(1,)
  print(k4b,type(k4b)) # (1,) <class 'tuple'>
  
  (1, 3, 5, 'Pies') <class 'tuple'>
  (1, 2, 3, 4, 'Ala', 'ma', 'kota') <class 'tuple'>
  () <class 'tuple'> False
  1 <class 'int'>
  (1,) <class 'tuple'>
  
  In [5]:
  # dostep do elementow krotki analogicznie jak do elementow listy
  
  k5=('Ala','ma','kota',3.14,12,2.0)
  print('Zawartosc krotki k5 : ',k5)
  print('Pierwszy element krotki k5: ',k5[0])
  
  print('Ostatni element: ',k5[-1])
  
  # dostep do elementow krotki 
  
  krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
  krotka2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)
  
  print ("krotka1[0]: ", krotka1[0])
  print ("krotka2[1:5]: ", krotka2[1:5])
  
  Zawartosc krotki k5 : ('Ala', 'ma', 'kota', 3.14, 12, 2.0)
  Pierwszy element krotki k5: Ala
  Ostatni element: 2.0
  krotka1[0]: Poznan
  krotka2[1:5]: (2, 3, 4, 5)
  
  In [6]:
  # modyfikacja elementu krotki
  
  krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
  
  krotka1[2] =1999 # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
  
  # krotka jest niezmienialna, co oznacza ze raz stworzony obiekt jest tylko do odczytu
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  TypeError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-6-4dac655d56c5> in <module>()
     3 krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
     4 
  ----> 5 krotka1[2] =1999 # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
     6 
     7 # krotka jest niezmienialna, co oznacza ze raz stworzony obiekt jest tylko do odczytu
  
  TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
  In [7]:
  krotka1 = ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018)
  krotka2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)
  
  krotka3=krotka1+krotka2
  print('Zawartosc krotka1 : ',krotka1,' o dlugosci :',len(krotka1))
  print('Zawartosc krotka2 : ',krotka2,' o dlugosci :',len(krotka2))
  print('Zawartosc krotka3 : ',krotka3,' o dlugosci :',len(krotka3))
  
  Zawartosc krotka1 : ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018) o dlugosci : 4
  Zawartosc krotka2 : (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) o dlugosci : 8
  Zawartosc krotka3 : ('Poznan', 'Warszawa', 1995, 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) o dlugosci : 12
  

  Dodatkowe operacje na krotkach

  In [8]:
  # Sortowanie
  
  # kwotka nieposortowana
  
  osoby = ('Alicja','Magda','Izabella','Agnieszka','Jadwiga')
  print('Krotka osoby :', osoby)
  
  # sortowanie krotki osoby
  
  osoby = tuple(sorted(osoby))
  
  print('Krotka osoby po sortowaniu :', osoby)
  
  Krotka osoby : ('Alicja', 'Magda', 'Izabella', 'Agnieszka', 'Jadwiga')
  Krotka osoby po sortowaniu : ('Agnieszka', 'Alicja', 'Izabella', 'Jadwiga', 'Magda')
  

  Konwersja typow dla krotek

  In [9]:
  listax = [1,5,3,6]
  
  # konwersja na krotke za pomoaca funkcji tuple()
  
  krotkax = tuple(listax)
  print('Krotkax : ',krotkax,type(krotkax),'liczba elementow : ',len(krotkax))
  
  # sortowanie 
  krotkax = tuple(sorted(listax))
  print('Krotkax po sortowaniu: ',krotkax,type(krotkax),'liczba elementow : ',len(krotkax))
  
  Krotkax : (1, 5, 3, 6) <class 'tuple'> liczba elementow : 4
  Krotkax po sortowaniu: (1, 3, 5, 6) <class 'tuple'> liczba elementow : 4
  

  Slowniki {dictionaries}

  In [10]:
  # słowniki przechowuja zestawy par klucz-wartość
  
  #tworzymy pusty słownik, rzutowany na typ logiczny daje wartość fałszu
  
  slownik1={}
  
  print(slownik1,type(slownik1),bool(slownik1)) # {} <class 'dict'> False
  
  # dodajemy pierwsza parę do pustego słownika
  
  slownik1['wzrost']=187
  
  # dodajemy druga pare
  
  slownik1['kolor']='blond'
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'wzrost': 187, 'kolor': 'blond'} 2
  
  # klucz jest unikalny w ramach slownika
  
  # zmiana wartosci dla klucza, takie podstawienie niszczy poprzednia wartość
  slownik1['wzrost']=190
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'wzrost': 190, 'kolor': 'blond'} 2
  
  # usuniecie pary klucz-wartosc
  
  del slownik1['wzrost']
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'kolor': 'blond'} 1
  
  
  # dodanie po raz kolejny pary {'wzrost':1}
  slownik1['wzrost']=190
  
  # zauważmy zmianę kolejności kluczy
  print(slownik1,len(slownik1)) # {'kolor': 'blond', 'wzrost': 190} 2
  
  # wyczyszczenie zawartości słownika
  
  slownik1.clear()
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # {} 0
  
  {} <class 'dict'> False
  {'wzrost': 187, 'kolor': 'blond'} 2
  {'wzrost': 190, 'kolor': 'blond'} 2
  {'kolor': 'blond'} 1
  {'kolor': 'blond', 'wzrost': 190} 2
  {} 0
  
  In [11]:
  #usunięcie obiektu 
  
  del slownik1
  
  print(slownik1,len(slownik1)) # NameError: name 'slownik1' is not defined
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-11-3a1d850715e0> in <module>()
     3 del slownik1
     4 
  ----> 5 print(slownik1,len(slownik1)) # NameError: name 'slownik1' is not defined
  
  NameError: name 'slownik1' is not defined
  In [12]:
  # tworzymy slownik z trzema parami klucz-wartosc
  
  # wykorzystujemy tu notacje JSON
  
  slownik2 =	{
   "wzrost": 190,
   "kolor": "brunet",
   "hobby": "szachy"
  }
  
  print(slownik2,len(slownik2)) # {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  
  # mozna też uzyć funkcji dict()
  
  slownik3 = dict(wzrost=190, kolor="brunet", hobby="szachy")
  
  print(slownik3,len(slownik3)) # {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  
  # klucze
  
  # zwracamy liste kluczy
  
  print(slownik3.keys()) # dict_keys(['wzrost', 'kolor', 'hobby'])
     
  # sprawdzamy , czy dany klucz istnieje
  
  # wykorzystujemy operator zawierania in
  
  print('Czy klucz wzrost istnieje w slowniku slownik3 : ','wzrost' in slownik3)
  print('Czy klucz miara istnieje w slowniku slownik3 : ','miara' in slownik3)
  
  # lub negacje operatora in
  
  print('Czy klucz wzrost nie istnieje w slowniku slownik3 : ','wzrost'not in slownik3)
  print('Czy klucz miara nie istnieje w slowniku slownik3 : ','miara' not in slownik3)
  
  # przedsmak wykorzytując pętlę for
  
  for klucz in slownik3.keys():
   print('Slownik slownik3 : ',klucz, '=', slownik3[klucz])
  
  # wartosci
  
  # zwracamy liste wartosci 
  
  print(slownik3.values()) # dict_values([190, 'brunet', 'szachy'])
  
  # klucze/wartosci
  
  # zwracamy listę kluczy-wartosci
  
  print(slownik3.items()) # dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy')])
  
  
  
  # dodanie lub aktualizacja pary klucz-wartosc
  
  slownik3.update({'przyjaciel': False})
  
  
  print(slownik3.items()) # dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', False)])
  
  slownik3.update({'przyjaciel': True}) 
  
  print(slownik3.items()) # dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', True)])
  
  {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  {'wzrost': 190, 'kolor': 'brunet', 'hobby': 'szachy'} 3
  dict_keys(['wzrost', 'kolor', 'hobby'])
  Czy klucz wzrost istnieje w slowniku slownik3 : True
  Czy klucz miara istnieje w slowniku slownik3 : False
  Czy klucz wzrost nie istnieje w slowniku slownik3 : False
  Czy klucz miara nie istnieje w slowniku slownik3 : True
  Slownik slownik3 : wzrost = 190
  Slownik slownik3 : kolor = brunet
  Slownik slownik3 : hobby = szachy
  dict_values([190, 'brunet', 'szachy'])
  dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy')])
  dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', False)])
  dict_items([('wzrost', 190), ('kolor', 'brunet'), ('hobby', 'szachy'), ('przyjaciel', True)])
  

  Konwersja typów dla słowników

  In [13]:
  lista1 = [1,2,3,4] 
  lista2 = ['a','b','c','d'] 
  
  # jak z dwoch list stworzyć słownik
  
  
  # Funkcja zip() tworzy listę krotek z podanych elementów, potem nalezy tę listę skonwertować na słownik
  
  lista12=list(zip(lista1,lista2)) 
  slownik12=dict(zip(lista1,lista2)) 
  
  print("lista12 :",lista12)
  print("slownik12 :",slownik12)
  
  lista12 : [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd')]
  slownik12 : {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c', 4: 'd'}
  

  Zbiory {sets}

  In [14]:
  #Deklaracja pustego zbioru, konwertowalnego na typ logiczny jako fałsz
  
  zbior1 = set()
  
  print('Zawartość zbior1 : ',zbior1,'',type(zbior1),bool(zbior1))
  
  # definicja zbioru trzech elementów, konwertowalnego na typ logiczny jako prawda
  zbior2=set(['Agnieszka','Magda','Izabella'])
    
    
  print('Zawartość zbior2 : ',zbior2,'',type(zbior2),bool(zbior2))
  
  # elementy zbioru są unikalnie, nie mogą się powtarzać
  zbior3=set(['Agnieszka','Magda','Izabella','Magda'])
  
    
  print('Zawartość zbior3 : ',zbior3,'',type(zbior3))
  
  # jesli taki element istnieje to nie zostanie dodany do zbioru
  zbior3.add('Agnieszka')
  
  print('Zawartość zbior3 po dodaniu istniejacego elementu: ',zbior3,'',type(zbior3))
  
  
  
  zbiora=set([2,4,8,16])
  zbiorb=set([2,4,6,8])
  print ('\nMamy dwa zbiory: zbiora i zbiorb .')
  print('zbiora : ',zbiora, ' zbiorb : ',zbiorb)
  
  
  # podstawowe operacje na zbiorach
  
  # suma zbiorów: elementy ktore sa w pierwszym lub drugim zbiorze
  print('\nSuma zbiorów: \n')
  
  print('zbiora | zbiorb : ',zbiora | zbiorb) 
  
  # alternatywnie
  print('zbiora.union(zbiorb) : ',zbiora.union(zbiorb)) 
  
  print('\nRóżnica zbiorów: \n')
  # roznica zbiorow: tylko te elementy ktore sa w pierwszym zbiorze z nie ma ich w drugim
  print('zbiora - zbiorb : ',zbiora - zbiorb) 
  
  #alternatywnie
  
  print('zbiora.difference(zbiorb) : ',zbiora.difference(zbiorb)) 
  
  print('\nIloczyn zbiorów: \n')
  
  # iloczyn zbiorow: elementy ktore sa w pierwszym i drugim zbiorze (czesc wspolna) 
  
  print('zbiora & zbiorb : ',zbiora & zbiorb)               
  
  #alternatywnie
  
  print('zbiora.intersection(zbiorb) : ',zbiora.intersection(zbiorb) )  
  
  
  print('\nRóżnica symetryczna zbiorów: \n')
  # roznica symetryczna : elementy ktore sa w obu zbiorach , ale bez ich czesci wspolnej
  
  print('zbiora ^ zbiorb : ',zbiora ^zbiorb)        
  
  # alternatywnie
  
  print('zbiora.symmetric_difference(zbiorb) : ',zbiora.symmetric_difference(zbiorb) ) 
  
  # dodanie elementu do zbioru
  print('\nDodanie elementu zbioru :')
  zbiora.add(7)
  
  print('zbiora : ',zbiora)
  
  # usuniecie elementu ze zbioru
  print('\nUsuniecie elementu zbioru:')
  zbiora.discard(7)
  print('zbiora : ',zbiora)
  
  
  # zawieranie się zbiorów
  
  print('\nZawieranie sie zbiorow: ')
  
  zbior1a = set([1,4,8])
  zbior1b = set([1,2,4,6,8])
  
  print('\nzbior1a : ',zbior1a, ' zbior1b : ',zbior1b)
  
  
  # podzbiory
  
  print('\nPodzbiory: ')
  
  print('czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a.issubset(zbior1b))
  print('czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1a: ',zbior1b.issubset(zbior1a))
  print('czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1b.issubset(zbior1b))
  
  
  
  
  # nadzbiory
  
  print('\nNadzbiory: ')
  
  print('czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a.issuperset(zbior1b))
  print('czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1a: ',zbior1b.issuperset(zbior1a))
  print('czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1b.issuperset(zbior1b))
  
  
  
  # alternatywnie
  print('\nPodzbiory/nadzbiory alternatywna notacja: ')
  print('czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a<=zbior1b)
  print('czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: ',zbior1a>=zbior1b)
  print('czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1a: ',zbior1a==zbior1b)
  
  Zawartość zbior1 : set() <class 'set'> False
  Zawartość zbior2 : {'Magda', 'Agnieszka', 'Izabella'} <class 'set'> True
  Zawartość zbior3 : {'Magda', 'Agnieszka', 'Izabella'} <class 'set'>
  Zawartość zbior3 po dodaniu istniejacego elementu: {'Magda', 'Agnieszka', 'Izabella'} <class 'set'>
  
  Mamy dwa zbiory: zbiora i zbiorb .
  zbiora : {8, 16, 2, 4} zbiorb : {8, 2, 4, 6}
  
  Suma zbiorów: 
  
  zbiora | zbiorb : {2, 4, 6, 8, 16}
  zbiora.union(zbiorb) : {2, 4, 6, 8, 16}
  
  Różnica zbiorów: 
  
  zbiora - zbiorb : {16}
  zbiora.difference(zbiorb) : {16}
  
  Iloczyn zbiorów: 
  
  zbiora & zbiorb : {8, 2, 4}
  zbiora.intersection(zbiorb) : {8, 2, 4}
  
  Różnica symetryczna zbiorów: 
  
  zbiora ^ zbiorb : {16, 6}
  zbiora.symmetric_difference(zbiorb) : {16, 6}
  
  Dodanie elementu zbioru :
  zbiora : {2, 4, 7, 8, 16}
  
  Usuniecie elementu zbioru:
  zbiora : {2, 4, 8, 16}
  
  Zawieranie sie zbiorow: 
  
  zbior1a : {8, 1, 4} zbior1b : {1, 2, 4, 6, 8}
  
  Podzbiory: 
  czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: True
  czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1a: False
  czy zbiór zbior1b jest podzbiorem zbioru zbior1b: True
  
  Nadzbiory: 
  czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: False
  czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1a: True
  czy zbiór zbior1b jest nadzbiorem zbioru zbior1b: True
  
  Podzbiory/nadzbiory alternatywna notacja: 
  czy zbiór zbior1a jest podzbiorem zbioru zbior1b: True
  czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1b: False
  czy zbiór zbior1a jest nadzbiorem zbioru zbior1a: False
  
  In [15]:
  # Istnieją też zbiory niezmienialne frozenset
  
  zbiorniezmienialny1a =frozenset([1,2,3,4,5,6,7,8])
  print('Zbiór niezmienialny zbiorniezmienialny1a : ',zbiorniezmienialny1a, type(zbiorniezmienialny1a))
  
  # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
  
  zbiorniezmienialny1a.add(9) #AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
  
  # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
  zbiorniezmienialny1a.discard(2) #AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'discard'
  
  Zbiór niezmienialny zbiorniezmienialny1a : frozenset({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}) <class 'frozenset'>
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  AttributeError              Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-15-baaf14606d8a> in <module>()
     6 # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
     7 
  ----> 8 zbiorniezmienialny1a.add(9) #AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
     9 
     10 # wykonanie tej instrukcji konczy się błedem
  
  AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

  Konwersja typów dla zbiorów

  In [16]:
  # konwersja z listy do zbioru zmienialnego i niezmienialnego 
  
  listanapedow1=["C:\\","D:\\","E:\\","C:\\"]
  zbiornapedow1=set(listanapedow1)
  zbiornapedow2=frozenset(listanapedow1)
  print('Zbiór zbiornapedow1 : ',zbiornapedow1, type(zbiornapedow1))
  print('Zbiór zbiornapedow2 : ',zbiornapedow2, type(zbiornapedow2))
  
  # konwersja każdej litery na element zbioru
  
  zbiorn1=set('Dorotka')
  
  
  # konwersja całego napisu na element zbioru
  
  zbiorn2=set(['Dorotka'])
  
  print('Zbiór :',zbiorn1,type(zbiorn1),' o długości : ',len(zbiorn1))
  print('Zbiór :',zbiorn2,type(zbiorn2),' o długości : ',len(zbiorn2))
  
  Zbiór zbiornapedow1 : {'E:\\', 'C:\\', 'D:\\'} <class 'set'>
  Zbiór zbiornapedow2 : frozenset({'E:\\', 'C:\\', 'D:\\'}) <class 'frozenset'>
  Zbiór : {'o', 'a', 'D', 'k', 'r', 't'} <class 'set'> o długości : 6
  Zbiór : {'Dorotka'} <class 'set'> o długości : 1
  
  Categories: migawka, Python

  Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 2

  2 komentarze

  Anaconda i notatniki Jupitera

  Do zabawy z Pythonem wykorzystałem Anaconda i dostępne notatniki Jupitera.

  Downloads

  Pobrałem wersję 64 bitową z obsługa Pythona 3.

  Po pomyślnej instalacji uruchamiamy Anaconda Navigator

  Wybieramy jupyter notebook, przycisk Launch i naszym oczom otwiera się strona

  http://localhost:8888/tree

  Tworzymy notatnik wybierając język Python 3.

  Przygotowaliśmy nasz pierwszy notatnik o nazwie Nowy, nazwę można łatwo zmienic z poziomu menu File lub klikając na nazwę.

   

  Podstawowe operacje dostępne w notatniku można wylistować za pomocą klawisza H.  Należy pamiętać, by kursor nie był umieszczony w komórce.

  Notatnik można rozumieć jako interkatywny skrypt, który składa się z dwóch rodzajów komórek: opisowych (w składni Markdown)  i tych, w których wpisujemy kod języka.

  Opis składni Markdown można znaleźć w wielu miejscach. Ja korzystałem z

  https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Here-Cheatsheet

  Próbujmy sprawdzić wersję  naszych narzędzi

  U mnie wyglada to tak:

  Siłą języka, nie tylko w zakresie uczenia maszynowego (ML), jest dostępna ogromna list  gotowych pakietów, które znacznie upraszczają budowę skomplikowanych algorytmów.

  Pakiety gromadzone są w repozytorium zwanym PyPI (Python Package Index). Instalacja modułów  może być wykonana również z poziomu notatnika.
  Kod zaczynamy od !pip, co oznacza wykorzystanie instrukcji powłoki pip. Przykładem takiego pakietu jest folium pozwalający na obsługę map.

  Krótka demonstracja możliwości

  In [8]:
  # importujemy pakiet folium
  import folium
  
  # konfiguracja obiektu mapy
  mapa = folium.Map(location=[52.325, 18.94], zoom_start=6)
  
  # wyswietlamy mape
  mapa
  
  Out[8]:

  Na tym kończę pierwszą demonstrację. Nie można być astronautą z marszu.

  Wracamy do podstaw

  • Na początku warto zaznajomić się z czterema podstawowymi typami skalarnymi:
   całkowitym,
   rzeczywistym,
   logicznym,
   łańcuchowym
   Należy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z dynamicznym typowaniem, co w praktyce oznacza zmianę typu zmiennej w czasie i wymaga kontroli typu przez programistę. To na czym chcę się dodatkowo skoncentrować to jawna konwersja typów, system pomocy, wbudowane funkcje.

  Przykładowy  notatnik  umieszczony na githubie:

  https://github.com/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

   

  In [1]:
  print("Powitanie!")
  
  Powitanie!
  

  Podstawowe typy danych

  całkowite

  rzeczywiste

  logiczne

  napisy

  In [2]:
  # Python jako kalkulator
  
  1+2
  
  Out[2]:
  3
  In [3]:
  # Priorytety operatorów dodawania i mnożenia
  
  1+2*3
  
  Out[3]:
  7
  In [4]:
  # wymuszanie priorytetow operacji
  
  (1+2)*3
  
  Out[4]:
  9
  In [5]:
  # dzielenie
  
  1/2
  
  Out[5]:
  0.5
  In [6]:
  # dzielenie, ktorego wynikiem jest wartość rzeczywista
  
  4.0/2.0
  
  Out[6]:
  2.0
  In [7]:
  # dzielenie calkowite
  
  5//2
  
  Out[7]:
  2
  In [8]:
  # nie mylić dzielenia całkowitego // z resztą z dzielenia całkowitego %
  5%2
  
  Out[8]:
  1
  In [9]:
  # typ całkowity
  
  type(2)
  
  Out[9]:
  int
  In [10]:
  # typ rzeczywisty
  
  type(2.0)
  
  Out[10]:
  float
  In [11]:
  # konwersja typu całkowitego na rzeczywisty
  
  float(1)
  
  Out[11]:
  1.0
  In [12]:
  # konwersja typu rzeczywistego na całkowity
  
  int(1.0)
  
  Out[12]:
  1
  In [13]:
  # zapiszmy wartość w zmiennej a
  
  a=1
  
  # wyświetlamy jej wartość
  
  print(a)
  
  # wyświetlamy jej typ
  
  print(type(a))
  
  1
  <class 'int'>
  
  In [14]:
  # python jest typowany dynamiczne, typ zmiennej a moze się zmieniać w czasie
  
  a=2.1
  
  # wyswietlmy jej wartość
  
  print(a)
  
  # wyswietlmy jej typ
  
  print(type(a))
  
  2.1
  <class 'float'>
  
  In [15]:
  #usuwanie zmiennych
  
  a=2.5
  print(a)
  
  #usuwamy zmienną a
  
  del a
  
  #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
  
  print(a)
  
  2.5
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-15-a90c5f43f700> in <module>()
     10 #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
     11 
  ---> 12 print(a)
  
  NameError: name 'a' is not defined
  In [16]:
  #Python rozróżnia duże i małe litery
  
  b=1.0
  print(B) #name 'B' is not defined
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  NameError                 Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-16-6d77e211bb3c> in <module>()
     2 
     3 b=1.0
  ----> 4 print(B) #name 'B' is not defined
  
  NameError: name 'B' is not defined
  In [17]:
  # dwie różne zmienne o dwóch różnych typach
  
  b=1.0
  B=102
  print(b,type(b),B,type(B))
  
  1.0 <class 'float'> 102 <class 'int'>
  
  In [18]:
  # utworzenie zmiennych typu napis, możemy stosować jak ograniczniki znaki " jak rownież '
  
  s1="NApis1"
  s2='Napis2'
  
  # powielamy pięć razy zawartość zmiennej s1 i umieszczamy całość w zmiennje s3
  
  s3=5*s1
  print(s3)
  
  # sklejanie napisów za pomocą operatora +
  
  s4=s1+" "+s2
  print(s4)
  
  # postawowe funkcje operujące na napisach
  
  print(len(s4)) # dlugość napisu
  print(s4.upper()) # zamiana na duze litery
  print(s4.lower()) # zamiana na male litery
  
  print(s4.capitalize()) # kapitalizacja napisu
  print(s4.replace('N', 'NN')) #zamiana N na NN
  print(s4.rjust(20)) #dopasowanie do prawej napisu , pozostałe znaki wypełnione spacją 
  print(s4.ljust(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
  print(s4.center(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
  print(' napis ze spacjami po obu stronach   '.strip())
  
  # formatowanie napisu wyjściowego
  
  s5 ='{0} {1} {2}'.format('Witamy', 'w roku',2018)
  print(s5) 
  
  NApis1NApis1NApis1NApis1NApis1
  NApis1 Napis2
  13
  NAPIS1 NAPIS2
  napis1 napis2
  Napis1 napis2
  NNApis1 NNapis2
      NApis1 Napis2
  NApis1 Napis2    
    NApis1 Napis2  
  napis ze spacjami po obu stronach
  Witamy w roku 2018
  
  In [19]:
  #typy logiczne przyjmują tylko dwie wartości prawda/fałsz
  
  l1=True
  l2=False
  
  #wyswietlamy wartośc obu zmiennych
  
  print(l1,l2)
  print(type(l1))
  
  #operator iloczynu logicznego AND
  
  print(l1 and l2)
  
  #operator sumy logicznej OR
  
  print(l1 or l2)
  
  # operator negacji NOT
  
  print (not l2)
  
  # alternatywa rozłączna XOR
  
  print (l1 != l2)
  
  True False
  <class 'bool'>
  False
  True
  True
  True
  

  System pomocy

  In [20]:
  # polecenie help pozwala na dostęp do systemowej pomocy Pythona
  help(print)
  help(len)
  
  Help on built-in function print in module builtins:
  
  print(...)
    print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
    
    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
    Optional keyword arguments:
    file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
    sep:  string inserted between values, default a space.
    end:  string appended after the last value, default a newline.
    flush: whether to forcibly flush the stream.
  
  Help on built-in function len in module builtins:
  
  len(obj, /)
    Return the number of items in a container.
  
  
  In [22]:
  # istnieje też możliwość otrzymania pomocy wykorzystując składnię Jupitera. To nie jest część języka Python (!)
  
  # dodajemy znak ? przed nazwą funkcji
  
  ?print
  
  # to samo jeśli dodamy znak ? po nazwie funkcji
  
  print?
  

  Konwersja typów

  In [23]:
  #konwersja typu logicznego na całkowity 
  
  a1=int(True)
  a2=int(False)
  print('poczatek: ',a1,a2)
  
  #konwersja typu całkowitego na logiczny 0 -> False, pozostałe liczby -> True
  
  b1=bool(-1)
  b2=bool(0)
  b3=bool(1)
  b4=bool(2)
  print('konwersja z int: ',b1,b2,b3,b4)
  
  
  #konwersja typu rzeczywistego na logiczny 0.0 -> False, pozostałe liczby -> True
  
  b11=bool(-1.0)
  b21=bool(0.0)
  b31=bool(1.5)
  b41=bool(5.6)
  print('konwersja z float:', b11,b21,b31,b41)
  
  
  # konwersja napisu na typ logiczny, pusty napis -> False, pozostałe -> True
  
  b12=bool('')
  b22=bool('Ala')
  b32=bool('ma')
  b42=bool('kota')
  print('KOnwersja ze string: ',b12,b22,b32,b42)
  
  poczatek: 1 0
  konwersja z int: True False True True
  konwersja z float: True False True True
  KOnwersja ze string: False True True True
  
  In [24]:
  #konwesja typu łańcuchowego i liczowego
  
  s1='13'
  s2='12'
  a1=int(s1+s2)
  print(a1)
  print(type(a1))
  
  # konwersja połączona z operarorem potęgowania **
  
  a2=int(s1)**2
  print(a2)
  print(type(a2))
  
  # konwersja typu łańcuchowego przez typ całowity do typu rzeczywistego
  
  f1 = float(int(a1)-int(a2))
  print(f1, type(f1))
  
  # konwersja typu rzeczywistego na łańcuchowy
  
  s3=str(f1)
  print(s3,type(s3))
  
  1312
  <class 'int'>
  169
  <class 'int'>
  1143.0 <class 'float'>
  1143.0 <class 'str'>
  

  Kilka sztuczek

  In [25]:
  # zamiana wartości dwoch zmiennych
  
  z1 =5
  z2 =7
  
  print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # klasycznie za pomocą dodatkowej zmiennej
  
  temp= z1
  z1 = z2
  z2 = temp
  
  print('Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # sprytnie, bez pomocy dodatkowej zmiennej
  # tu zastosowano krotkę (tuple) 
  # będzie o tym w dalszej cześć kursu
  
  print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  # krotka w tle
  z1, z2 = z2, z1
  
  print('Stan wyjściowy z krotką: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
  
  Stan wejściowy: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wejściowy: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
  Stan wyjściowy z krotką: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
  
  In [26]:
  # Komentarze w Języku Python to znak #, po którym wszystkie znaki do końca linii sa ignorowane przez interpreter
  
  a, b,c,d,s = 1, 2,3,4.5,'Jest parno' # deklarujemy wartość kilku zmiennych w jednej linii 
  # Na szczęście można też tworzyć komentarze o zakresie wielu linii 
  '''
  To jest komentarz, który można zapisać w wielu liniach.
  Często jest stosowany na początku definicji funkcji.
  '''
  print(a,b,c,d,s, type(a),type(b),type(c),type(d),type(s))
  
  1 2 3 4.5 Jest parno <class 'int'> <class 'int'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>
  
  In [27]:
  # potegowanie ma wyższy priorytet niż mnożenie, dodawanie, ale również zmianę znaku (operator unarny) (!)
  
  print(-2**8)  # wynik -256
  
  # w takiej sytuacji zawsze można wymusić priorytet wykorzystująca nawiasy ()
  
  print((-2)**8) # wynik 256
  
  -256
  256
  
  In [28]:
  # Dzielenie modulo % i // ma zastosowanie nie tylko dla liczb całkowitych dodatnich, ale również dla liczb całkowitych ujemnych
  # a nawet liczb rzeczywistych
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych
  
  print(-13//-5)
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych
  
  print(-13%-5)
  
  
  # Dzielenie całkowite dla liczb rzeczywistych
  
  print(2.4//1.3)
  
  # Dzielenie modulo dla liczb rzeczywistych
  
  print(2.4%1.3)
  
  2
  -3
  1.0
  1.0999999999999999
  
  In [29]:
  # Python udostępnia również odpowiednik liczb zespolonych
  
  
  c1=2+5j
  c2=2-4j
  
  print(c1,c2,type(c1),type(c2))
  
  
  # dodawanie
  
  c3=c1+c2
  
  # odejmowanie
  
  c4 =c1-c2
  
  # mnozenie 
  
  c5=c1*c2
  
  # dzielenie
  
  c6=c1/c2
  
  print(c3,c4,c5,c6,type(c3),type(c4),type(c5),type(c6))
  
  # są też dostępne inne operacje
  
  # moduł 
  
  print(abs(3+4j)) #  
  
  # potegowanie
  
  print(pow(c1, 2))
  
  # tworzenie zmiennej typu zespolonego
  c7=complex(2,5) # 2+5j
  print(c7.real,type(c7.real)) # część rzeczywista 2.0
  print(c7.imag,type(c7.imag)) # część urojona 5.0
  print(c7.conjugate(),type(c7.conjugate())) 
  
  # do bardziej skompilowanych wyrażeń mozna wykorzystać modul cmath
  
  import cmath
  print(cmath.sin(2 + 5j), type(cmath.sin(2 + 5j)))
  
  (2+5j) (2-4j) <class 'complex'> <class 'complex'>
  (4+1j) 9j (24+2j) (-0.8+0.9j) <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'>
  5.0
  (-21+20j)
  2.0 <class 'float'>
  5.0 <class 'float'>
  (2-5j) <class 'complex'>
  (67.47891523845588-30.879431343588244j) <class 'complex'>
  
  In [47]:
  import sys
  
  # maksymalnia wartość liczby całkowitej 64 bitowej
  
  print(sys.maxsize)
  
  amax=amax=2**63 -1
  
  print(amax,type(amax))
  
  # przekraczamy wartość maksymalną, czy pojawi się błąd ?
  amax=2**128
  
  print(amax,type(amax)) # nadal typu int
  
  9223372036854775807
  9223372036854775807 <class 'int'>
  340282366920938463463374607431768211456 <class 'int'>
  
  In [58]:
  # przykład z poprzedniej komorki, który obrazuje dodawania kolejnych bajtów dla zmiennej całkowitej
  # rozszerzanie on demand
  
  # mały przedsmak wykorzystania pętli for
  
  x=256
  for i in range(1,6):
   x=x*x
   print ("size:", x.__sizeof__(), "value:", x)
  
  size: 28 value: 65536
  size: 32 value: 4294967296
  size: 36 value: 18446744073709551616
  size: 44 value: 340282366920938463463374607431768211456
  size: 60 value: 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936
  
  In [51]:
  # liczby całkowite mogą stosować inne systemy niż dziesiętny
  
  # system dwójkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0b
  
  abin=0b1111 # 1*2**3 + 1*2**2 + 1*2**1 +1*2**0 = 8 + 4 + 2 + 1 =15
  
  # system usemkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0o
  
  aoct = 0o123 # 1*8**2 + 2*8**1 + 3 * 8**0 = 64 + 16 +3 = 83
  
  # system szestnastkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0x
  
  ahex =0xff # 15*16**1 + 15*16**0 = 240 + 15 = 255
  
  print(abin,aoct,ahex)
  
  15 83 255
  

  Literatura:
  Opis podłączenia notatnika z Githuba do WordPressa

  https://github.com/ghandic/nbconvert

  Cheat sheet

  https://perso.limsi.fr/pointal/_media/python:cours:mementopython3-english.pdf

  Tutorial z Kaggle

  https://www.kaggle.com/learn/python

   

  Categories: migawka, Python

  Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 1

  No Comments

  W dniu, w którym postanowiłem rozpocząć krótki kurs podstaw Pythona, prawdziwy lub domniemany gad jest nadal poszukiwany w okolicach wyspy.

  Robiąc w 2017 roku  kurs MPP Data Science firmy Microsoft miałem do wyboru dwie opcje. Poznać podstawy języka R lub poznać podstawy języka Python.

  Kurs udało się ukończyć z wynikiem pozytywnym

  Wybrałem to pierwsze. Program RStudio, z którym pracowałem przez klika miesięcy jest naprawdę potężnym narzędziem. W rękach sprawnego naukowca danych potrafi wyśpiewać swoją opowieść.

  Po pewnym czasie postanowiłem uzupełnić moją wiedzę o drugi popularny w obszarze Data Science język jakim jest Python.

  Nie chcę wchodzić w dyskusję, który z języków R czy Python jest lepszy. Oba warto znać, ale głównie warto poznać matematykę, które jest niejako pod spodem tych setek i tysięcy gotowych bibliotek. Jeśli myślisz, że uciekniesz przed królową nauk, to się grubo mylisz.

  Na początku ustanawiam sobie kilka zasad:

  1. Wykorzystam dostępne i darmowe kursy online dotyczące języka Python. Mowa o podstawie składni. Z założenia będzie to Python 3.

  2. Wykorzystam darmowe oprogramowanie  (silnik język i narzędzia dodatkowe)

  3. Opanuję przynajmniej podstawy uczenia maszynowego w języku Python

  4. Poznam takie biblioteki jak TensorFlow, SciPy, Keras

  5. Opanuję podstawy Apache Sparka w Pythonie, czyli  poznam pysparka.

  6. Spróbuję nie używać dedykowanych narzędzi firmy Microsoft. Kurs MPP był oparty głównie o Microsoft Azure Machine Learning. Pora ruszyć na inne wody.

  Będę się  uczyć razem z wami i pokażę narzędzia jakie powinien poznać młody adept sztuki  i nie tylko młody.

  Znalazłem uruchomiony przez IBM  w okolicach 2015 darmowy serwis

  Python for Data Science

   

  Anakonda

   

  W następnym odcinku  rozpoczniemy od podstaw składni Pythona, będę się uczyć razem z Wami.

  To dopiero początek przygody, należy ją potraktować jak wyzwanie i zabawę przy poznawaniu nowych technologii, egzaminy, certyfikaty  to tylko sprawa wtórna.

  Czy uda się zrealizować wszystkie punkty? Pewnie nie, ale jeśli część z tego, co  opanujemy sprawi nam nieco radości, to było warto.

  Categories: migawka, Python

  Azure Hacking – logowanie CLI za pomocą service principala

  No Comments

  Od kiedy zainteresowałem się chmurą Microsoft Azure początkowe kroki skierowałem do Portalu.

  Postawiłem kilka maszyn wirtualnych, strony www, proste funkcje. Następnie spróbowałem  przygotować to samo bez jednego kliknięcia myszą. Do wyboru miałem Powershell i moduł az CLI 2.0 napisany w Pythonie. Wybrałem az.

  Pierwsza linia kodu skryptu powołującego chmurową infrastrukturę wyglądała tak.

  Pojawia się wtedy komunikat

  To sign in, use a web browser to open the page https://microsoft.com/devicelogin and enter the code CCJULN8F8 to authenticate.

  Za pomocą podanej strony i kodu autoryzacyjnego muszę wskazać użytkownika , a potem wpisać hasło.

  Co zrobić, jeśli chciałbym uniknąć podawania za każdym razem hasła administratora subskrypcji i stworzyć techniczny byt, który pozwoli na wielokrotne uruchamianie np. skryptu wdrożeniowego, oczywiście bez interakcji z wyskakującymi oknami.

  Poniżej przedstawiam prosty sposób na skorzystanie z service principala

   

  Składnia

  Jak widać potrzebne nam będą trzy identyfikatory.

  Zacznijmy od TENAND_ID.

  Wybieramy menu  Azure Active Directory i zakładkę Properties

  azure_sp_1

  To, co widzimy w miejscu Directory ID to nasz TENAND_ID. Kopiujemy i zapisujemy sobie na boku.

  Pozostałe dwa identyfikatory wymagają stworzenia aplikacji.

  Zmieniamy zakładkę Properties na App registrations.

  Tworzymy nową aplikację typu Web app/API. Swoją nazwałem deployer. Adres url nie ma znaczenia w naszym zastosowaniu, wpisujemy dowolną wartość.

  azure_sp_2

   

  Po utworzeniu aplikacji mamy dostęp do identyfikatora APP_ID

  azure_sp_3

  Kopiujemy Application ID i zachowujemy  w tym samym miejscu co TENANT_ID.

  Czas na ostatni identyfikator, czyli KEY. Wchodzimy na zakładkę Keys.

  Tworzymy nowy klucz o nazwie np. KeyOne i terminie wygaśnięcia za jeden rok, pole Value zostanie wypełnione po zapisaniu klucza

  azure_sp_4

  W tym momencie powinniśmy skopiować wartość klucza. Jest to operacja jednorazowa. Portal o tym uczciwie przypomina. Klucz oczywiście można skasować i wygenerować kolejny.

  azure_sp_5

  Mamy już trzy identyfikatory. Co dalej ?

  Spróbujmy połączyć się do subskrypcji z poziomu linii komend.

  Po zalogowaniu się pojawi się zwrotny komunikat w postaci JSON

   

  Podanie błędnych danych kończy się małą katastrofą z kodem 401.

  Spróbujmy stworzyć nową grupę zasobów

  Pojawił się komunikat.

  Brakuje uprawnień dla naszej aplikacji i słusznie.

  Nadajmy uprawnienia dla aplikacji na poziomie subskrypcji.

  Dodajemy z poziomu zakładki Access control [IAM] uprawnienia Contributor dla całej subskrypcji.

  azure_sp_6

  Uruchamiamy ten sam kod i teraz mamy już komunikat zwrotny

  Wchodzimy na zakładkę Activity Log naszej nowej grupy zasobów i widać, kto i kiedy utworzył zasób.

  azure_sp_7

   

  Usuwamy grupę zasobów

  To samo można zrobić z poziomu CLI bez korzystania z Portalu, ale o tym innym razem…..

   

  Literatura:

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-create-service-principal-portal

  https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest

   

   

  Categories: Azure, chmura, migawka, Python

  Pyspark – podstawowe transformacje i akcje

  No Comments

  Transformacje tworzą nowe obiekty RDD , również na podstawie innego obiektu RDD.
  Silnik Apache Spark potrafi przeanalizować sekwencję transformacji.
  Akcje wykonują na obiektach RDD działania, których wynikiem nie jest RDD i działania te wymuszają wykorzystanie definicji RDD wraz z sekwencją transformacji.

  Proste przykłady w pySparku.

  Out[2]:

  Out[3]: pyspark.context.SparkContext

  Out[4]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]
  Out[4]:6

  Out[5]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[5]:[2, 4, 6, 8, 10, 12]

  Out[6]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[6]:[2, 4, 6]

  Out[7]: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[7]:[[1, 2], [2, 4], [3, 6], [4, 8], [5, 10], [6, 12]]

  Out[8]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[8]:[1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7]

  Out[9]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[9]:720

  Out[10]:[2, 4, 6]

  Out[10]:[1, 3, 5]

  Out[10]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[11]:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5]

  Out[11]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[12]:[2, 4, 6]

  Out[12]:[1, 3, 5]

  Out[12]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[12]:[]

  Out[12]:[4, 2, 6]

  Out[12]:[(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (6, 1), (6, 3), (4, 5), (6, 5)]

  Categories: Apache, Python, Spark

  Apache Spark – pierwsze początki

  2 komentarze

  Poradnik:

  Jak uruchomić na komputerze z MS Windows lokalną instancję Apache Sparka pracującą na jednym nodzie z gotową obsługą skryptów w Pythonie (pyspark) i przykładowymi zbiorami danych.

  Na podstawie materiałów ze strony
  http://semantica.cs.lth.se/pyspark/#/pyspark-vm

  Dla tych, którzy na co dzień korzystają ze stacji roboczej MS Windows.

  Potrzebne oprogramowanie
  a) Virtual Box ( wirtualizator)
  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
  Instalujemy najwyższą wersję , jaką aktualnie obsługuje Vagrant
  GUI VirtualBoxa nie będzie wogóle wykorzystywane.

  b) Vagrant (nakładka na wirtualizator)

  https://www.vagrantup.com/downloads.html

  Instalujemy obraz

  To chwilę trwa, cierpliwości, obraz  ponad 1 GB objętości.

  Sprawdzamy zainstalowane obrazy maszyn wirtualnych.

  Sprawdzamy status maszyn

  Uruchamiamy maszynę wirtualną

  Jak wygląda plik VagrantFile, warto na niego spojrzeć, w szczególności na numery portów, które są forwardowane.

  Uwagi, które mogą zmniejszyć frustrację:

  Jeśli zainstalujemy zbyt nową wersję VirtualBoxa Vagrant jej nie wykryje, a co więcej będzie komunikować nas o braku HyperV.

  Co ciekawe na komputerach z windows 7 pro  instalacja tego typu oprogramowania jest możliwa, ale tej wersji nie testowałem,

  pozostajemy przy oprogramowaniu Virtualbox.

  Dla dociekliwych:

  https://www.altkomakademia.pl/baza-wiedzy/qna/discussion/2763/instalacja-hyper-v-manager-w-windows-7-
  Na stacjach z Windows 7 standardowo zainstalowany jest powershell w versji 2.0. Wykonanie polecenia Vagrant up nie kończy się. Należy zaktualizować framework np. do wersji 4.0.

  Wersja PowerShella przed:

  Po instalacji ze strony Microsoftu

  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855

  Wersja powershella po:

  W wersji VirtualBox (5.1) domyślnie nie ma dostępu do sieci zewnętrznej od środka maszyny, przez co nie można zaktulizować jej oprogramowania. Pomaga poprawa w pliku konfiguracyjnym Vagrantfile

  Należy dodać w pliku Vagranfile dodatkowe linie kodu

  Pierwsze kroki

  1. Uruchomienie skryptu Pythona w notatniku Jupiter

  Uruchamiany stronę http://localhost:8081

  Jako silnik wybieramy pyspark

  W pierwszej komórce wpisujemy

  Wyjście
  Out[1]:

  W drugiej komórce

  Wyjście:
  Out[2]: pyspark.context.SparkContext

  Przykładowy wygląd notatnika

  Pyspark

  2. Aktualizujemy dostępne pliki z danymi

  Uruchamiamy stronę http://localhost:8082
  Naciskamy przycisk “Update all” i czekamy cierpliwie na aktualizację, jeden z plików ma ponad 2GB danych.
  Po aktualizacji wygląda to tak

  Datasets

   

   

  Dostęp do UI Sparka jest  pod adresem

  http://localhost:4040

  localhost_4040

  Dostęp przez SSH

   

  Dostęp do maszyny przez SSH jest na porcie 2222 interfejsu lokalnego.

  ssh_session_pyspark

   

  Z pliku private_key należy wygenerować klucz prywatny , który będzie mógł być użyty przez PuttySSH.

  U mnie plik znajduje się w podkatalogu, w którym zainstalowano  przez Vagranta  wirtualną maszynę:

  tak wygenerowany klucz prywatny należy wskazać na zakladce Connection/SSH/Auth.

  ssh_auth_pyspark

  Po uruchomieniu połączenia i akceptacji klucza logujemy  się na użytkownika vagrant  z pustym hasłem.

  ssh_auth_loginvagrant

   

  Po zakończeniu pracy wystarczy wyłączyć maszynę wirtualną

  Categories: Apache, Big Data, Python, Spark

  Uczenie maszynowe według wujka Google

  No Comments

  Część pierwsza poradnika Google w zakresie uczenia maszynowego (Machine Learning)

  Budowa pierwszego modelu predykcyjnego w kilku liniach kodu

  Odpowiednik pierwszego programu “hello world” w C.

  Co my tu właściwie mamy ?
  Kawałek kodu w języku Python z zaimportowanym pakietem scikit-learn.
  Dokonujemy klasyfikacji i próbujemy przewidzieć na podstawie wartości dwóch cech owocu (wagi i gładkości powierzchni), czy jest on jabłkiem czy pomarańczą.
  Pod spodem jest drzewo decyzyjne, które pozwala na budowę modelu predykcyjnego.