Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku – część 3

Konfiguracja aplikacji na klastrze Kubernetes

 

 

W tej części pragnę skupić się nad konfiguracja naszych aplikacji.  Dobrą i polecana praktyką jest oddzielenie kodu aplikacji od jej konfiguracji. Jak to wygląda po stronie Kubernetes ?

W jaki sposób możemy przekazywać zmienne środowiskowe ?

Jak podchodzimy do poświadczeń i danych wrażliwych ?

 

Możemy wstrzykiwać konfigurację w postaci zmiennych środowiskowych jedna zmienna po drugiej. Robiliśmy to w jednym z przykładów dla obrazu postgresql.

Możemy wstrzyknąć cały zbiór zmiennych za pomocą obiektu configmap, ale możemy też podłączyć taki obiekt jako plik konfiguracyjny.

Jeżeli nasze dane konfiguracyjne wymagają większej ochrony (klucze, certyfikaty, hasła) mamy do czynienia z  kolejnym typem obiektu jakim jest secret.

Oba typy obiektów pozwalają na reprezentację konfiguracji w postaci par klucz:wartość

Należy pamiętać, iż obiekty configmap nie nadają się do składowania dużej liczby danych, takie należy przechowywać w wolumenach. O tym będzie osobny odcinek.

 

Zarówno obiekty configmap i secret mogą wyć wykorzystywane przez obiekt pod w dwóch trybach

 • zmienne środowiskowe
 • wolumeny

Poniższy rysunek pokazuje możliwe schematy.

W dzisiejszym odcinku, chciałbym skupić się na lewej (czerwonej) stronie i poćwiczyć wykorzystanie  obiektów configmap i secret przez zmienne środowiskowe, z tym, że dla obiektu secret zamiast configMapRef i configMapKeyRef będzie odpowiednio secretRef i secretKeyRef.

Montowanie przez wolumen będzie opisane w jednym z kolejnych części przy okazji ćwiczeń z wolumenami.

 

Wykorzystamy dwa polecenia kubectl create configmap i kubectl create secret.

 

Rozpoczynamy część praktyczną.

 

Wszystkie zasoby w poniższych zadaniach należy umieścić w przestrzeni nazw beta. Jeśli taka nie istnieje na klastrze należy ją utworzyć.

Polecam zawsze dodawanie tej przestrzeni nazw w pliku z  manifestem

 

Zadanie pierwsze

Utwórz  obiekt pod na nazwie postgresql-env oparty o obraz postgres:12.4 pracujący na porcie 5432. Dodaj do definicji trzy zmienne środowiskowe

POSTGRES_DB: postgresdb
POSTGRES_USER: postgresadmin
POSTGRES_PASSWORD: admin123

 

Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

Przypomnijmy sobie jak to robiliśmy w poprzedniej części.

 

kubectl run postgresql-env --image=postgres:12.4 --port 5432 \
 --env="POSTGRES_DB=postgresdb" --env="POSTGRES_USER=postgresadmin" --env="POSTGRES_PASSWORD=admin123" \
 -o yaml --dry-run=client > 01.pod.postgresql-env.yaml

Manifest powinien wyglądać tak:

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: postgresql-env
 name: postgresql-env
 namespace: beta
spec:
 containers:
 - env:
  - name: POSTGRES_DB
   value: postgresdb
  - name: POSTGRES_USER
   value: postgresadmin
  - name: POSTGRES_PASSWORD
   value: admin123
  image: postgres:12.4
  name: postgresql-env
  ports:
  - containerPort: 5432
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always

Widać, że zmienne środowiskowe realizowane są za pomocą listy, które zawiera w sobie kolejne listy o nazwach name i value. Listy takie są mapami YAML.

 

Zadanie drugie

Utwórz obiekt typu configmap o nazwie postgresql-configmap, które zawiera następujące pary klucz:wartość

POSTGRES_DB: postgresdb
POSTGRES_USER: postgresadmin
POSTGRES_PASSWORD: admin123
Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

Jak rozpocząć pracę?  Najlepiej od  przejrzenia pomocy

kubectl create configmap --help

W zwróconej informacji mamy sporo gotowych przykładów użycia

Create a configmap based on a file, directory, or specified literal value.

 A single configmap may package one or more key/value pairs.

 When creating a configmap based on a file, the key will default to the basename of the file, and the value will default
to the file content. If the basename is an invalid key, you may specify an alternate key.

 When creating a configmap based on a directory, each file whose basename is a valid key in the directory will be
packaged into the configmap. Any directory entries except regular files are ignored (e.g. subdirectories, symlinks,
devices, pipes, etc).

Aliases:
configmap, cm

Examples:
 # Create a new configmap named my-config based on folder bar
 kubectl create configmap my-config --from-file=path/to/bar

 # Create a new configmap named my-config with specified keys instead of file basenames on disk
 kubectl create configmap my-config --from-file=key1=/path/to/bar/file1.txt --from-file=key2=/path/to/bar/file2.txt

 # Create a new configmap named my-config with key1=config1 and key2=config2
 kubectl create configmap my-config --from-literal=key1=config1 --from-literal=key2=config2

 # Create a new configmap named my-config from the key=value pairs in the file
 kubectl create configmap my-config --from-file=path/to/bar

 # Create a new configmap named my-config from an env file
 kubectl create configmap my-config --from-env-file=path/to/bar.env

Options:
   --allow-missing-template-keys=true: If true, ignore any errors in templates when a field or map key is missing in
the template. Only applies to golang and jsonpath output formats.
   --append-hash=false: Append a hash of the configmap to its name.
   --dry-run='none': Must be "none", "server", or "client". If client strategy, only print the object that would be
sent, without sending it. If server strategy, submit server-side request without persisting the resource.
   --from-env-file='': Specify the path to a file to read lines of key=val pairs to create a configmap (i.e. a Docker
.env file).
   --from-file=[]: Key file can be specified using its file path, in which case file basename will be used as
configmap key, or optionally with a key and file path, in which case the given key will be used. Specifying a directory
will iterate each named file in the directory whose basename is a valid configmap key.
   --from-literal=[]: Specify a key and literal value to insert in configmap (i.e. mykey=somevalue)
 -o, --output='': Output format. One of:
json|yaml|name|go-template|go-template-file|template|templatefile|jsonpath|jsonpath-file.
   --save-config=false: If true, the configuration of current object will be saved in its annotation. Otherwise, the
annotation will be unchanged. This flag is useful when you want to perform kubectl apply on this object in the future.
   --template='': Template string or path to template file to use when -o=go-template, -o=go-template-file. The
template format is golang templates [http://golang.org/pkg/text/template/#pkg-overview].
   --validate=true: If true, use a schema to validate the input before sending it

 

To co nas interesuje, to przekazanie z linii komend wielokrotnie –from-literal=KEY=VALUE. W manifeście YAML zostanie to zamienione na listę par w postaci map KEY: VALUE.

kubectl create configmap postgresql-configmap --from-literal="POSTGRES_DB=postgresdb" --from-literal="POSTGRES_USER=postgresadmin" 
 --from-literal="POSTGRES_PASSWORD=admin123" -n beta 
 -o yaml --dry-run=client > 02.configmap.postgresql-configmap.yaml

W ten sposób otrzymujemy plik 02.configmap.postgresql-configmap.yaml o zawartości

apiVersion: v1
data:
 POSTGRES_DB: postgresdb
 POSTGRES_PASSWORD: admin123
 POSTGRES_USER: postgresadmin
kind: ConfigMap
metadata:
 creationTimestamp: null
 name: postgresql-configmap
 namespace: beta

Warto zwrócić uwagę, iż podstawowa budowa takiego obiektu jest zbliżona do obiektu pod, z tym, że zamiast spec: mamy data:.

W części data: umieszczone są pary  klucz: wartość. W poniższym przykładzie

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: test-configmap
data:
 KEY: VALUE

Warto dodać brakującą mapę namespace: beta w obszarze metadata.

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 02.configmap.postgresql-configmap.yaml

 

Zadanie trzecie

Utwórz  obiekt typu pod o nazwie postgresql-cm oparty o obraz postgres:12.4 pracujący na porcie 5432 i wykorzystujący obiekt configmap o nazwie postgresql-configmap z zadania drugiego.

Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

 

Na początku możemy skorzystać z przygotowanego manifestu w zadaniu pierwszym. Jest to jedna z prostych sztuczke, które pozwalają zwiększyć tempo rozwiązywania zadań.

cp 01.pod.postgresql-env.yaml 03.pod.postgresql-cm.yaml

Ponieważ chcemy wykorzystać wszystkie zmienne zawarte w obiekcie configmap

zamieniamy:

spec:
 containers:
 - env:
  - name: POSTGRES_DB
   value: postgresdb
  - name: POSTGRES_USER
   value: postgresadmin
  - name: POSTGRES_PASSWORD
   value: admin123

 

na:

spec:
 containers:
 - envFrom:
  - configMapRef:
    name: postgresql-configmap

 

Pamiętając oczywiście o zmianie nazwy obiektu. Manifest powinien wyglądać tak

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 labels:
  run: postgresql-cm
 name: postgresql-cm
 namespace: beta
spec:
 containers:
 - envFrom:
  - configMapRef:
    name: postgresql-configmap
  image: postgres:12.4
  name: postgresql-cm
  ports:
  - containerPort: 5432
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always

 

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 03.pod.postgresql-cm.yaml

Zadanie czwarte

Utwórz obiekt typu configmap o nazwie postgresql-configmap-nopass, które zawiera następujące pary klucz:wartość

POSTGRES_DB: postgresdb
POSTGRES_USER: postgresadmin
Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.
Można wygenerować manifest w ten sposób, wykorzystując zadanie drugie
kubectl create configmap postgresql-configmap-nopass 
 --from-literal="POSTGRES_DB=postgresdb" 
 --from-literal=POSTGRES_USER=postgresadmin -n beta
 -o yaml --dry-run=client > 04.configmap.postgresql-configmap-nopass.yaml

Ale można też skopiować wygenerowany w zadaniu dwa manifest

cp 02.configmap.postgresql-configmap.yaml 04.configmap.postgresql-configmap-nopass.yaml

Pamiętajmy o usunięciu zbędnej pary zawierającej hasło do bazy i zmianie nazwy obiektu configmap. Bez zmiany nazwy możemy sobie nadpisać obiekt na klastrze, ale ponieważ trzymamy je wszystkie w postaci plików, łatwo można taka pomyłkę naprawić.

 

Niezależnie od rozwiązania powinniśmy otrzymać plik 04.configmap.postgresql-configmap-nopass.yaml o  poniższej zawartości

apiVersion: v1
data:
 POSTGRES_DB: postgresdb
 POSTGRES_USER: postgresadmin
kind: ConfigMap
metadata:
 creationTimestamp: null
 name: postgresql-configmap-nopass
 namespace: beta

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 04.configmap.postgresql-configmap-nopass.yaml

 

Zadanie piąte

Utwórz obiekt typu secret o nazwie postgresql-secret, które zawiera następujące pary klucz:wartość

POSTGRES_PASSWORD: admin123
Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

 

kubectl create secret generic postgresql-secret -n beta --from-literal="POSTGRES_PASSWORD=admin123" -o yaml --dry-run=client > 05.secret.postgresql-secret.yaml

Zasadnicza składnia jest identyczna z tą wykorzystującą obiekt configmap, z tym że należy podać przed nazwa obiekty jego typ. W naszym przypadku jest to typ ogólny (generic)

kubectl create secret --help

Mamy trzy możliwości do wyboru

Create a secret using specified subcommand.

Available Commands:
 docker-registry Create a secret for use with a Docker registry
 generic     Create a secret from a local file, directory or literal value
 tls       Create a TLS secret

Usage:
 kubectl create secret [flags] [options]

Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to zakodowaną wartość i niezakodowany klucz.

 

apiVersion: v1
data:
 POSTGRES_PASSWORD: YWRtaW4xMjM=
kind: Secret
metadata:
 creationTimestamp: null
 name: postgresql-secret
 namespace: beta

W jaki sposób można odkodować to hasło ?

Bardzo prostu, gdyż wykorzystany tu został base64.

echo -n admin123 | base64

zwróci nam wartość YWRtaW4xMjM=

Odwrotnie polecenie

echo -n YWRtaW4xMjM= | base64 --decode

zwraca nam wartość admin123

 

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 05.secret.postgresql-secret.yaml

W tym miejscu warto zweryfikować, czy da się odkodować hasło bez wykorzystywania base64 –decode?

Dla polecenia

kubectl describe secret postgresql-secret -n beta

zwracany jest

Name:     postgresql-secret
Namespace:  beta
Labels:    
Annotations: 

Type: Opaque

Data
====
POSTGRES_PASSWORD: 8 bytes

Hasła nie widać, nawet w postaci zakodowanej

 

Można spróbować pobrać postać w wersji YAML (-o yaml)

kubectl get secret postgresql-secret -n beta -o yaml

W zwróconej postaci widzimy hasło zakodowane.

kubectl get secret postgresql-secret -n beta -o yaml
apiVersion: v1
data:
 POSTGRES_PASSWORD: YWRtaW4xMjM=
kind: Secret
metadata:
 name: postgresql-secret
 namespace: beta
type: Opaque

W powyższym manifeście obiektu wdrożonego na klastrze pozbyłem się części doklejanych przez klaster. To dobre ćwiczenie, dla osób, które chcą oglądać postać YAML nie z kodu źródłowego, ale z tego co jest wdrożone. ManagedFields będą się wam śniły nie raz (!).

Istnieje też oprocz kubectl describe secret, czy kubectl get secret -o yaml możliwość skorzystania z jsonpath, czyli takiego sql dla json.

 

kubectl get secret postgresql-secret -n beta -o jsonpath='{.data}'

zwrócony rezultat

{"POSTGRES_PASSWORD":"YWRtaW4xMjM="}

 

kubectl get secret postgresql-secret -n beta -o jsonpath='{.data.POSTGRES_PASSWORD}'

 

zwrócony rezultat

YWRtaW4xMjM=

 

kubectl get secret postgresql-secret -n beta -o jsonpath='{.data.POSTGRES_PASSWORD}' | base64 --decode

zwrócony rezultat

 

admin123

Specyfikację można przejrzeć tutaj

https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/jsonpath/

 

Zadanie szóste

 

Utwórz  obiekt typu pod o nazwie postgresql-cm-secret oparty o obraz postgres:12.4 pracujący na porcie 5432 i wykorzystujący obiekt configmap o nazwie postgresql-configmap-nopass z zadania czwartego i obiekt secret o nazwie postgresql-secret z zadania piątego.

Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

Na początku możemy skopiować obiekt pod z zadania drugiego. Podczas generowania na egzaminie kolejnych plików kopiowanie z inneych zadań jest częstą praktyką.

cp 02.pod.postgresql-cm.yaml 06.pod.postgresql-cm-secret.yaml

W manifeście należy dodać jako źródło zmiennych kolejny element listy obiekt secret o nazwie postgresql-secret

- envFrom: 
 - secretRef: 
   name: postgresql-secret

Jak widać zamiast configMapRef mamy secretRef.

Nasz plik z namifestem powinien wyglądać tak

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 labels:
  run: postgresql-cm-secret
 name: postgresql-cm-secret
 namespace: beta
spec:
 containers:
 - envFrom:
  - configMapRef:
    name: postgresql-configmap-nopass
  - secretRef:
    name: postgresql-secret
  image: postgres:12.4
  name: postgresql-cm-secret
  ports:
  - containerPort: 5432
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always

 

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 06.pod.postgresql-cm-secret.yaml

Zadanie siódme

 

Utwórz  obiekt typu pod o nazwie postgresql-cm-nopass-secret oparty o obraz postgres:12.4 pracujący na porcie 5432 i wykorzystujący obiekt configmap o nazwie postgresql-configmap z zadania drugiego i obiekt secret o nazwie postgresql-secret z zadania piątego.

Z obiektu configmap wykorzystaj tylko dwie zmienne

POSTGRES_DB: postgresdb
POSTGRES_USER: postgresadmin

Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

Ponieważ zadanie to wygląda bardzo podobnie do zadania szóstego zacznijmy pracę od sklonowania pliku manifest

cp 06.pod.postgresql-cm-secret.yaml 07.pod.postgresql-cm-nopass-secret.yaml

W tak przygotowanym pliku 07.pod.postgresql-cm-nopass-secret.yaml należy zmienić jak zwykle nazwę obiektu

oraz zamienić

- envFrom: 
 - configMapRef: 
   name: postgresql-configmap-nopass

na:

 - env:
   - name: POSTGRES_DB
     valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: postgresql-configmap
         key: POSTGRES_DB
   - name: POSTGRES_USER
     valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: postgresql-configmap
         key: POSTGRES_USER

 

Nasz docelowy manifest powinien wyglądać tak:

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 labels:
  run: postgresql-cm-nopass-secret
 name: postgresql-cm-nopass-secret
 namespace: beta
spec:
 containers:
 - envFrom:
  - secretRef:
    name: postgresql-secret
  env:
  - name: POSTGRES_DB
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     name: postgresql-configmap
     key: POSTGRES_DB
  - name: POSTGRES_USER
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     name: postgresql-configmap
     key: POSTGRES_USER

  image: postgres:12.4
  name: postgresql-cm-secret
  ports:
  - containerPort: 5432
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always

Uważni zauważą brak przed env. Jest to kolejny element listy (envFrom,env,image,name,ports….). Tylko element pierwszy powinien byc tak oznaczony.

Czy można np. zamienić envFrom z env ? Można. Taki manifest wygląda wtedy tak.

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 labels:
  run: postgresql-cm-nopass-secret
 name: postgresql-cm-nopass-secret
 namespace: beta
spec:
 containers:
 - env:
  - name: POSTGRES_DB
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     name: postgresql-configmap
     key: POSTGRES_DB
  - name: POSTGRES_USER
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     name: postgresql-configmap
     key: POSTGRES_USER
  envFrom:
  - secretRef:
    name: postgresql-secret
  image: postgres:12.4
  name: postgresql-cm-secret
  ports:
  - containerPort: 5432
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always

 

Inne elementy listy rownież mogą mieć zamienioną kolejność. Jest to jedna z cech manifestów YAML dla Kubernetes, która na początku sprawiała mi trudności. Dobrze jest przyjąć konwencję, w której na przyklad pierwszym elementem listy jest name.

 

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 07.pod.postgresql-cm-nopass-secret.yaml

Zadanie ósme

 

Utwórz obiekt typu service o nazwie postgresql-webservice, który wystawi obiekt pod o nazwie postgresql-cm-secret z zadania szóstego. Rodzaj serwisu to ClusterIP.

Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw beta.

 

kubectl expose pod/postgresql-cm-secret --name=postgresql-webservice -n beta-o yaml --dry-run=client > 08.service.postgresql-webservice.yaml

 

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: postgresql-cm-secret
 name: postgresql-webservice
 namespace: beta
spec:
 ports:
 - port: 5432
  protocol: TCP
  targetPort: 5432
 selector:
  run: postgresql-cm-secret
status:
 loadBalancer: {}

 

Tak przygotowany manifest możemy wdrożyć na klaster

kubectl apply -f 08.service.postgresql-webservice.yaml

 

Na tym etapie zarysowaliśmy jedynie możliwości wstrzykiwania konfiguracji za pomocą zmiennych środowiskowym. W dalszych częsciach postaram się ten temat jeszcze rozszerzyć.

 

Dla tych, którzy zdążyli się pogubć małe podsumowanie tego co znajduje się w manifeście każdego obiektu umieszczanego w przestrzeni nazw.

Interesuje nas część metadata:

Główne atrybuty, z którymi się spotkamy to

 • name
 • nemaspace
 • labels
 • annotations

 

Przykładowy kawałek menifestu

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
# metadata start
metadata: 
 name: pod-config
 namespace: epsilon
 labels:
  tier: frontend
  env: dev
  version: 1.8
  annotations:
   controlled-by: me
# metadata end  

Nazwa (name) jest obligatoryjnym atrybutem, który musi być ustawiony podczas tworzenia, czy modyfikacji takich obiektów jak Pod,Deployment, ConfigMap, itp… Nazwa jest dla danej przestrzeni nazw unikalna. Nie uda się wdrożyć dwóch obiektów pod o tej samej nazwie w tej samej przestrzeni.

Każdy obiekt, którego zasięg jest w zakresie przestrzeni nazw, może mieć dodany atrybut namespace. Jeśli nie zostanie podany domyślną wartościa jest przestrzeń nazw default.

Etykliety (labels) są parami klucz:wartość. Są one wykorzystywane do łatywej identyfikacji zasobu, mogą się zmieniać w czasie. Każdy klucz jest unikalny w ramach obiektu.

Adnotacje (annotations) pozwalają na dodanie do obiektu informacji, które nie służą do identyfikacji, ale na przykład do dodatkowej konfiguracji. Jest to powszechnie stosowane przy obiekcie typu ingress

 

apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: basic-ingress
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.global-static-ip-name: "web-static-ip"
spec:
 backend:
  serviceName: web
  servicePort: 8080

 

I to by było tyle na dziś.

 

Poprzednie części:

 

Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku – część 1

Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku – część 2

 

Następne części

Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku – część 4

 

Literatura:

https://www.katacoda.com/djkormo/scenarios/kubernetes-cka-part2

https://itnext.io/kubernetes-explained-deep-enough-configuration-cd4a9d1d8dcd

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/

https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-pod-configmap/

https://kubernetes.io/docs/tasks/inject-data-application/distribute-credentials-secure/

https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/jsonpath/

https://github.com/kubernetes/community/blob/master/contributors/design-proposals/architecture/identifiers.md

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.