Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku – część 4

Pody statyczne (static pods), kube-scheduler i kontrola rozmieszczenia obiektów pod na węzłach klastra.

 

Architektura

 

Czy istnieje możliwość uruchamiania obiektów pod tylko na jedynym węźle klastra ? Czy można wyznaczyć, na którym węźle zostanie uruchomiona nasza mikrousługa ? A może chcemy, by usługi były od siebie odseparowane albo były uruchamiane jak najbliżej siebie ?

Co jest odpowiedzialne za kontrolę takiej konfiguracji. Wszelkie klastry Kubernetes z jakimi mamy do czynienia na egzaminie są instalowane za pomocą narzędzia kubeadm.

 

Na początku warto przypomnieć sobie architekturę Kubernetes z lotu ptaka

 

Kubernetes Architecture

Po lewej stronie mamy wyszczególnione komponenty control-plane (dawniej master) . Etcd, kube-controller-manager i kube-api-server i kube-scheduler są dostarczane w postaci kontenerów. Po prawej stronie mamy komponenty, które są składową węzłów typu worker.  Wszelkie komponenty control-plane, oprócz kubelet, który jest plikiem binarnym odpowiedzialnym za tworzenie i kontrolę kontenerów na danym węźle, są w tym rozwiązaniu dostarczane w postaci skonteneryzowanej.

Patrząc literalnie na powyższy obraz można dojść do wniosku ze control-plane nie zawiera kubelet i kube-proxy. Nic bardziej błędnego. Węzeł kontrolny może pełnić rolę węzła typu worker. Tak działa np. popularny minikube. Ale taka konfiguracja nie jest stosowana produkcyjnie, gdzie raczej separujemy części systemowe od aplikacji biznesowych.

 

Klaster Kubernetes komunikuje się ze światem zewnętrznym przez komponent API-Server.

 

Przykład wdrożenia nowego obiektu pod na klastrze, pochodzi on z bloga heptio i doskonale pokazuje interakcję między komponentami klastra.

 

 

Scheduler w Kubernetes jest niezależnym komponentem, co więcej może być ich więcej niż jeden w danym klastrze. W manifeście obiektu można podać nazwę schedulera, który ma przeprowadzić cały proces wyznaczenia właściwego węzła.

Opiszmy jak działa po kolei w bardzo uproszczony sposób:

Kiedy tworzymy nowy obiekt typu pod jego manifest jest wysyłany do API-server i zapisany przez niego w bazie etcd

Scheduler odpytuje cyklicznie API-Server, czy istnieją obiekty pod, dla których nie określono nazwy węzła. Obiekty takie trafiają do kolejki.

Scheduler pobiera definicję takiego poda i rozpoczyna proces wyznaczenia węzła, na który ma on trafić.

Proces taki składa się z dwóch głównych kroków

a) filtrowania (filter). W tym miejscu wywoływana jest grupa funkcji przyjmujących jako argumenty identyfikator obiektu pod i identyfikator węzła. Funkcje takie zwracają dla danej pary tylko wartości prawdy lub fałszu.

b) punktacja (scoring) W tym miejscu wywoływana jest grupa funkcji przyjmujących jako argumenty identyfikator obiektu pod i identyfikator węzła. Funkcje takie zwracają ranking dla danej pary w postaci liczby.

Na końcu wybierany jest węzeł, dla którego udało się ustalić dopasowanie z największą punktacją.

Wysłany jest komunikat do API-Server,który to jest węzeł. API-Server zleca ustawienie w etcd pod.Spec.NodeName

Kubelet danego węzła zabiera się do pracy, tworzy i kontroluje mikrousługę i raportuje zwrotnie do API-Server o statusie swojej pracy.

Api-Server zleca zapis konfiguracji do bazy etcd.

 

To co należy zapamiętać.

 • Jedynym komponentem klastra komunikującym się z etcd jest API-Server.
 • Jedynym komponentem systemowym klastra, który przechowuje stan jest baza danych etcd.
 • Jedynym komponentem klastra, który nie może być skonteneryzowany jest kubelet.

Ten ostatni jest odpowiedzialny za komunikację z silnikiem konteneryzacji, którym nie musi być docker, ale np containerd lub cri-o.  Kubelet kontroluje stan mikrousług, które utworzył, weryfikuje na bieżąco wykorzystanie zasobów i w razie potrzeby restartuje je.

 

https://www.tutorialworks.com/difference-docker-containerd-runc-crio-oci/

 

Nie wszystkie obiekty wdrażane na klastrze Kubernetes korzystają z kube-scheduler. Pomówmy o dwóch przypadkach

 

 • Obiekt kontrolujący obiety pod  typu daemonset
 • Pody kontrolowane przez kubelet danego węzła, czyli pody statyczne (static pods)

Obiekt daemonset stara się wdrożyć na klastrze stan, w którym na każdym węźle pojawi się dokładnie jedna instancja obiektu pod.

Jeżeli chcemy wdrożyć te obiekty również na węzłach control-plane, to należy dodać w manifeście tolerancję

 

spec:
 template:
  spec:
   tolerations:
   # this toleration is to have the daemonset runnable on master nodes
   # remove it if your masters can't run pods
   - key: node-role.kubernetes.io/master
    operator: Exists
    effect: NoSchedule

Omówimy to dokładniej w części praktycznej

 

Kubelet

Zobaczmy stan usługi kubelet na dowolnym węźle (control-plane czy worker). Podczas egzaminu mamy do czynienia z dystrybucją Ubuntu i klastrami Kubernetes zainstalowanymi za pomocą narzędzie kubeadm. Takie klastry mają zainstalowane komponenty systemowe w postaci static pods.

 

systemctl status kubelet

Przykładowy rezultat

● kubelet.service - kubelet: The Kubernetes Node Agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kubelet.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/kubelet.service.d
└─10-kubeadm.conf
Active: active (running) since Fri 2021-06-04 10:52:09 UTC; 1min 25s ago
Docs: https://kubernetes.io/docs/home/
Main PID: 6842 (kubelet)
Tasks: 15 (limit: 2336)

Jeśli stan nie jest active to mamy problem i taki węzeł jest traktowany przez klaster jako notReady. To tyle tytułem wstępu do troubleshooting.

Jeśli chcemy się więcej dowiedzieć o problemach z kubelet, możemy skorzystać journactl.

 

journalctl -u kubelet

Przykładowe logi

-- Logs begin at Fri 2021-06-04 10:50:32 UTC, end at Fri 2021-06-04 10:54:42 UTC. --
Jun 04 10:50:32 controlplane systemd[1]: Started kubelet: The Kubernetes Node Agent.
Jun 04 10:50:33 controlplane kubelet[396]: F0604 10:50:33.828046   396 server.go:199] failed to load Kubelet c
Jun 04 10:50:33 controlplane systemd[1]: kubelet.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
Jun 04 10:50:33 controlplane systemd[1]: kubelet.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 04 10:50:35 controlplane systemd[1]: Stopped kubelet: The Kubernetes Node Agent.
Jun 04 10:50:38 controlplane systemd[1]: Started kubelet: The Kubernetes Node Agent.

 

Gdzie kubelet trzyma konfigurację ?

 

Spójrzmy na definicje pliku /etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf

 

[Service]
Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf"
Environment="KUBELET_CONFIG_ARGS=--config=/var/lib/kubelet/config.yaml"
# This is a file that "kubeadm init" and "kubeadm join" generates at runtime, populating the KUBELET_KUBEADM_ARGS variable dynamically
EnvironmentFile=-/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env
# This is a file that the user can use for overrides of the kubelet args as a last resort. Preferably, the user should use
# the .NodeRegistration.KubeletExtraArgs object in the configuration files instead. KUBELET_EXTRA_ARGS should be sourced from this file.
EnvironmentFile=-/etc/default/kubelet
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/kubelet $KUBELET_KUBECONFIG_ARGS $KUBELET_CONFIG_ARGS $KUBELET_KUBEADM_ARGS $KUBELET_EXTRA_ARGS

To co nas interesuje, to plik konfiguracyjny /var/lib/kubelet/config.yaml

Zobaczmy jego zawartość

apiVersion: kubelet.config.k8s.io/v1beta1
authentication:
 anonymous:
  enabled: false
 webhook:
  cacheTTL: 0s
  enabled: true
 x509:
  clientCAFile: /etc/kubernetes/pki/ca.crt
authorization:
 mode: Webhook
 webhook:
  cacheAuthorizedTTL: 0s
  cacheUnauthorizedTTL: 0s
clusterDNS:
- 10.96.0.10
clusterDomain: cluster.local
cpuManagerReconcilePeriod: 0s
evictionPressureTransitionPeriod: 0s
fileCheckFrequency: 0s
healthzBindAddress: 127.0.0.1
healthzPort: 10248
httpCheckFrequency: 0s
imageMinimumGCAge: 0s
kind: KubeletConfiguration
nodeStatusReportFrequency: 0s
nodeStatusUpdateFrequency: 0s
rotateCertificates: true
runtimeRequestTimeout: 0s
staticPodPath: /etc/kubernetes/manifests
streamingConnectionIdleTimeout: 0s
syncFrequency: 0s
volumeStatsAggPeriod: 0s

Jak widać konfiguracja jest w postaci pliku YAML

W kontekście obiektów static pod należy zwrócić uwagę na zmienną staticPodPath

staticPodPath: /etc/kubernetes/manifests

Oczywiście możemy zapamiętać ten  adres, z tym, że można czasem trafić na zadanie, gdzie albo nie ma jej skonfigurowanej, albo wskazuje na inny i nieoczywisty katalog.

 

Jak w tym schemacie  mamy  rozumieć, czym właściwie są obiekty static pod.

 

Konserwacja

 

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy jeden z węzłów ulega awarii lub chcemy go poddać konserwacji (instalacja nowych wersji pakietów, niwelacja luk bezpieczeństwa. itp…).

Symulację takiej awarii można przeprowadzić za pomocą polecenia kubectl drain node-name.

Obiekty pod, które zostały poukładane na węźle przez scheduler zostaną z takiego węzła eksmitowane (evicted) , ale nie dotyczy to static pods i nie dotyczy obiektów kontrolowanych przez DaemonSet. Jeśli na danym węźle mamy obiekty pod w takiej konfiguracji to jawnie musimy podać, że należy je zignorować

 

kubectl drain node-name --ignore-daemonsets

 

O tym postaram się dokładniej napisać podczas ćwiczeń dotyczących instalacji i upgrade klastra za pomocą narzędzie kubeadm.

 

Zobaczmy jak wygląda plik manifestu kube-scheduler.yaml

 

cat /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  component: kube-scheduler
  tier: control-plane
 name: kube-scheduler
 namespace: kube-system
spec:
 containers:
 - command:
  - kube-scheduler
  - --authentication-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --authorization-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --bind-address=127.0.0.1
  - --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --leader-elect=true
  image: k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.18.0
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  livenessProbe:
   failureThreshold: 8
   httpGet:
    host: 127.0.0.1
    path: /healthz
    port: 10259
    scheme: HTTPS
   initialDelaySeconds: 15
   timeoutSeconds: 15
  name: kube-scheduler
  resources:
   requests:
    cpu: 100m
  volumeMounts:
  - mountPath: /etc/kubernetes/scheduler.conf
   name: kubeconfig
   readOnly: true
 hostNetwork: true
 priorityClassName: system-cluster-critical
 volumes:
 - hostPath:
   path: /etc/kubernetes/scheduler.conf
   type: FileOrCreate
  name: kubeconfig
status: {}

 

To na co należy zwrócić uwagę to nazwa obiektu w obszarze metadata. name: kube-scheduler, obiekt jest wdrożony w przestrzeni nazw kube-system i nie ma wypełnionego znacznika nodeName. Jest wykorzystana sieć hosta hostNetwork: true.

 

To co widzimy z poziomu API-Server w przestrzeni nazw kube-scheduler

kubectl get pod  -n kube-system

Przykładowa lista obiektów:

NAME                    READY  STATUS   RESTARTS  AGE
coredns-66bff467f8-bmwfk          1/1   Running   0     15m
coredns-66bff467f8-vq78s          1/1   Running   0     15m
etcd-controlplane             1/1   Running   0     14m
kube-apiserver-controlplane        1/1   Running   0     14m
kube-controller-manager-controlplane    1/1   Running   0     14m
kube-flannel-ds-amd64-55njh        1/1   Running   0     15m
kube-flannel-ds-amd64-t5shx        1/1   Running   0     15m
kube-keepalived-vip-fplqp         1/1   Running   0     14m
kube-proxy-886tw              1/1   Running   0     15m
kube-proxy-pjxzf              1/1   Running   0     15m
kube-scheduler-controlplane        1/1   Running   0     15m
metrics-server-85f8dd85fd-msnhf      1/1   Running   0     15m

Pod kube-scheduler ma zmienioną nazwę i jest tak zwany mirror pod o nazwie kube-scheduler_node_name

Jak wygląda jego manifest, po usunięciu części danych które są  wstrzyknięte przez klaster ?

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 annotations:
  kubernetes.io/config.hash: 74e2b561ea40b4f834f9854608d559d4
  kubernetes.io/config.mirror: 74e2b561ea40b4f834f9854608d559d4
  kubernetes.io/config.seen: "2021-06-04T11:01:30.654339598Z"
  kubernetes.io/config.source: file
 labels:
  component: kube-scheduler
  tier: control-plane
 name: kube-scheduler-controlplane
 namespace: kube-system
spec:
 containers:
 - command:
  - kube-scheduler
  - --authentication-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --authorization-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --bind-address=127.0.0.1
  - --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
  - --leader-elect=true
  image: k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.18.0
  livenessProbe:
   failureThreshold: 8
   httpGet:
    host: 127.0.0.1
    path: /healthz
    port: 10259
    scheme: HTTPS
   initialDelaySeconds: 15
   timeoutSeconds: 15
  name: kube-scheduler
  resources:
   requests:
    cpu: 100m
  volumeMounts:
  - mountPath: /etc/kubernetes/scheduler.conf
   name: kubeconfig
   readOnly: true
 hostNetwork: true
 nodeName: controlplane
 priority: 2000000000
 priorityClassName: system-cluster-critical
 tolerations:
 - effect: NoExecute
  operator: Exists
 volumes:
 - hostPath:
   path: /etc/kubernetes/scheduler.conf
   type: FileOrCreate
  name: kubeconfig

I tutaj widzimy dodane nodeName: controlplane i zmieniona nazwę name: kube-scheduler-controlplane. To co należy zapamiętać, to brak możliwości tworzenia, usuwania i modyfikacji takich obiektów z poziomu kubectl, czyli przez API-Server. Takie obiekty są zmieniane jedynie przez wrzucenie nowego pliku, jego modyfikację lub usunięcie z katalogu, w którym kubelet danego węzła kontroluje zawartość zgodnie ze ścieżką staticPodPath.

 

Jak w praktyce odróżnić static pod bez logowania się na każdy węzeł i oglądania konfiguracji kubelet?

 

Zacznijmy od listy węzłów

kubectl get nodes

 

NAME STATUS ROLES AGE VERSION
controlplane Ready master 21m v1.19.0
node01 Ready <none> 20m v1.19.0

Potem obejrzyjmy listę obiektów pod w przestrzeni nazw kube-system

 

kubectl get pod -n kube-system

Lista obiektów pod w przestrzeni nazw kube-system

NAME                    READY  STATUS   RESTARTS  AGE
coredns-66bff467f8-bmwfk          1/1   Running   0     39m
coredns-66bff467f8-vq78s          1/1   Running   0     39m
etcd-controlplane             1/1   Running   0     38m
kube-apiserver-controlplane        1/1   Running   0     38m
kube-controller-manager-controlplane    1/1   Running   0     38m
kube-flannel-ds-amd64-55njh        1/1   Running   0     39m
kube-flannel-ds-amd64-t5shx        1/1   Running   0     39m
kube-keepalived-vip-fplqp         1/1   Running   0     38m
kube-proxy-886tw              1/1   Running   0     39m
kube-proxy-pjxzf              1/1   Running   0     39m
kube-scheduler-controlplane        1/1   Running   0     29m
metrics-server-85f8dd85fd-msnhf      1/1   Running   0     39m

Najłatwiej jest zauważyć, że sufiksem nazwy obiektu jest nazwa węzła (w naszym przypadku jest to controlplane).

Ale jeśli mamy klaster, który ma wiele węzłów, ten sposób może się okazać mało efektywny.

 

Innym sposobem jest weryfikacja obiektu kontrolującego dany obiekt pod i można wykorzystać pole, które wskazuje jaki obiekt nadrzędny jest tym który kontroluje jego stan.

kubectl describe pod -n kube-system | grep "Controlled By:"

Przykładowy rezultat

Controlled By: ReplicaSet/coredns-66bff467f8
Controlled By: ReplicaSet/coredns-66bff467f8
Controlled By: Node/controlplane
Controlled By: ReplicaSet/katacoda-cloud-provider-6bc7d5d9ff
Controlled By: Node/controlplane
Controlled By: Node/controlplane
Controlled By: DaemonSet/kube-flannel-ds-amd64
Controlled By: DaemonSet/kube-flannel-ds-amd64
Controlled By: DaemonSet/kube-keepalived-vip
Controlled By: DaemonSet/kube-proxy
Controlled By: DaemonSet/kube-proxy
Controlled By: Node/controlplane
Controlled By: ReplicaSet/metrics-server-85f8dd85fd

Łatwo zauważyć, że mamy obiekty kontrolowane przez DaemonSet,ReplicaSet (i w konsekwencji przez obiekt Deployment), ale pojawiają się też obiekty kontrolowane przez Node/nazwa-węzła)

 

Dane takie można też wyświetlić w bardziej eleganckiej formie wykorzystując, kubectl get (…) -o custom-columns.

Wykorzystaniu dokładniej custom-columns i jsonpath będzie dedykowany inny odcinek, tu mamy tylko mały przedsmak wykorzystania

 

https://stackoverflow.com/questions/43225591/kubernetes-custom-columns-select-element-from-array

https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/jsonpath/

 

 

kubectl get pods -n kube-system -o custom-columns=NAME:.metadata.name,CONTROLLER:.metadata.ownerReferences[].kind,NAMESPACE:.metadata.namespace

 

NAME                    CONTROLLER  NAMESPACE
coredns-66bff467f8-bmwfk          ReplicaSet  kube-system
coredns-66bff467f8-vq78s          ReplicaSet  kube-system
etcd-controlplane             Node     kube-system
katacoda-cloud-provider-6bc7d5d9ff-t4zr2  ReplicaSet  kube-system
kube-apiserver-controlplane        Node     kube-system
kube-controller-manager-controlplane    Node     kube-system
kube-flannel-ds-amd64-55njh        DaemonSet  kube-system
kube-flannel-ds-amd64-t5shx        DaemonSet  kube-system
kube-keepalived-vip-fplqp         DaemonSet  kube-system
kube-proxy-886tw              DaemonSet  kube-system
kube-proxy-pjxzf              DaemonSet  kube-system
kube-scheduler-controlplane        Node     kube-system
metrics-server-85f8dd85fd-msnhf      ReplicaSet  kube-system

I dodatkowo można odfiltrować zwracany wynik, tylko dla obiektów static pod.

 

kubectl get pods --all-namespaces -o custom-columns=NAME:.metadata.name,CONTROLLER:.metadata.ownerReferences[].kind,NAMESPACE:.metadata.namespace |grep Node
etcd-controlplane Node kube-system
kube-apiserver-controlplane Node kube-system
kube-controller-manager-controlplane Node kube-system
kube-scheduler-controlplane Node kube-system

 

Dosyć teorii, zabierzmy się za część praktyczną

 

Ćwiczenia

 

Zadanie pierwsze

 

Utwórz obiekt typu pod o nazwie  static-nginx-node01 zawierający obraz nginx pracujący na porcie 80. Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie node01. Obiekt powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć.

 

kubectl run static-nginx-node01 --image=nginx --port=80 -o yaml --dry-run=client > 01.pod.static-nginx-node01.yaml

Zawartość naszego manifestu

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: static-nginx-node01
 name: static-nginx-node01
spec:
 containers:
 - image: nginx
  name: static-nginx-node01
  ports:
  - containerPort: 80
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
status: {}

 

W jaki sposób umieścić pod na węźle node01 ?

 

Zacznijmy od najprostszego rozwiążania, nie może być to static pod, gdyż ma być kontrolowany przez API-Server, ale możemy wyręczyć kube-scheduler przez podanie jawnie nazwy węzła nodeName: node01.

Po dodaniu odpowiedniej przestrzeni nazw (tutaj gamma) nasz manifest powinien wyglądać tak:

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: static-nginx-node01
 name: static-nginx-node01
 namespace: gamma
spec:
 containers:
 - image: nginx
  name: static-nginx-node01
  ports:
  - containerPort: 80
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
 nodeName: node01
status: {}

Wdrażamy nasz obiekt na klaster

kubectl apply -f 01.pod.static-nginx-node01.yaml

 

pod/static-nginx-node01 created

Zobaczmy, czy został umieszczony na odpowiednim węźle, w tym celu możemy wykorzystać jako parametr polecenia kubectl get pod -o wide

kubectl get pod static-nginx-node01 -n gamma -o wide

 

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
static-nginx-node01 1/1 Running 0 3m4s 10.244.2.13 node01 <none> <none>

Wszystko wygląda poprawie, ale czy jest to jedyne rozwiązanie ?

Co jeśli nie wypełnimy nodeName ? Czy obiekt zostanie wdrożony na inny węzeł niż node01 ? W naszym przypadku mamy do czynienia z małym dwuwęzłowym klastrem.

Bez podania nazwy wezła do akcji wkroczy kube-scheduler.

 

Uważna osoba zapyta się dlaczego kazałem nazwać obiekt z prefiksem static, a w zasadzie to nie jest to static pod. No wlaśnie dlatego, aby było to mniej oczywiste i podniosło poziom ćwiczenia.

 

Zadanie drugie

 

Utwórz obiekt typu pod o nazwie  static-nginx-controlplane zawierający obraz nginx pracujący na porcie 80 . Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie controlplane. Obiekt  powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć. Kube-scheduler nie powinien brać udziału w ustaleniu docelowego węzła.

 

To zadanie jest praktycznie tym samym co zadanie pierwsze, ale warto przetestować jak działa nodeName dla  węzła controlplane

 

 

kubectl run static-nginx-controlplane --image=nginx --port=80 -o yaml --dry-run=client > 02.pod.static-nginx-controlplane.yaml

Po dodaniu odpowiedniej przestrzeni nazw nasz manifest powinien wyglądać tak

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: static-nginx-controlplane
 name: static-nginx-controlplane
 namespace: gamma
spec:
 containers:
 - image: nginx
  name: static-nginx-controlplane
  ports:
  - containerPort: 80
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
 nodeName: controlplane
status: {}

Wdrażamy nasz obiekt na klaster

kubectl apply -f 02.pod.static-nginx-controlplane.yaml

 

pod/static-nginx-controlplane created

Zobaczmy, czy został umieszczony na odpowiednim węźle, w tym celu możemy wykorzystać jako parametr polecenia kubectl -o wide

kubectl get pod static-nginx-controlplane -n gamma -o wide

 

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
static-nginx-controlplane 1/1 Running 0 3m4s 10.244.2.13 controlplane <none> <none>

 

Jak widać z powyższych przykładów nodeName jest opcją atomową, z tym że ma jedną wadę. Musimy znać nazwy węzłów, a z tym bywa różnie w zależności od konfiguracji klastra.

 

 

Zadanie trzecie

 

Utwórz obiekt typu pod o nazwie  static-nginx zawierający obraz nginx pracujący na porcie 80 . Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie controlplane. Obiekt  powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć. Kube-scheduler powinien brać udział w ustaleniu docelowego węzła. Należy wykorzystać mechanizm taints and tolerations.

 

Zacznijmy od mechanizmu taints and tolerations

 

kubectl describe nodes | egrep "Name:|Taints:"

 

Name: controlplane
Taints: node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule
Name: node01
Taints: <none>

Standardowo, węzły kontrolujące klaster maja ustawiony zapach (taint), który uniemożliwia utworzenia na nich obiektów typu pod. Istnieje taka możliwość, ale wtedy należy w definicji obiektu uwzględnić tolerancję (toleration) na zapach danego węzła.

 

W jaki sposób można dodać zapach dla danego węzła ?

 

kubectl taint nodes controlplane key1=value1:NoSchedule

 

W jaki sposób dodać tolerację do obiektu pod?

 

na poziomie spec.tolerations

tolerations:
- key: "key1"
 operator: "Equal"
 value: "value1"
 effect: "NoSchedule"

Gotowy manifest z dokumentacji Kubernetes wygląda tak

 

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: nginx
 labels:
  env: test
spec:
 containers:
 - name: nginx
  image: nginx
  imagePullPolicy: IfNotPresent
 tolerations:
 - key: "example-key"
  operator: "Exists"
  effect: "NoSchedule"

 

https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/taint-and-toleration/

 

 

kubectl run nginx-pod-master-tolerations -n gamma --image=nginx:1.18.0 --port=80 -o yaml --dry-run=client > 03.pod.nginx-pod-master-tolerations.yaml

Dodajemy do pliku z manifestem tolerację

 

tolerations:
- key: "node-role.kubernetes.io/master"
 effect: "NoSchedule"
nodeSelector:
 whereareyou: master

 

Oprócz dodania tolerancji niespodziewanie pojawił się nodeSelector. Dlaczego tak ? To, że dany obiekt jest odporny na zapach węzła controlplane nie oznacza, że musi być wdrożony na tym węźle.

 

Opcja nodeSelector pozwala nam wyjść z ograniczeniem nodeName jakim jest nazwa hosta i pozwala na filtrowanie tych węzłów, które maja odpowiednie etykiety

 

Przykładowy manifest z dokumentacji Kubernetes

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: nginx
 labels:
  env: test
spec:
 containers:
 - name: nginx
  image: nginx
  imagePullPolicy: IfNotPresent
 nodeSelector:
  disktype: ssd

 

W naszym przykładzie filtrujemy możliwośc wdrożenia obiektu pod tylko do węzłów, które mają ustawioną etykietę o nazwie disktype i wartości ssd

 

 

https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/

 

Wracamy do naszego zadania. Manifest powinien wyglądać tak

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: nginx-pod-master-tolerations
 name: nginx-pod-master-tolerations
 namespace: gamma
spec:
 containers:
 - image: nginx:1.18.0
  name: nginx-pod-master-tolerations
  ports:
  - containerPort: 80
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
 tolerations:
 - key: "node-role.kubernetes.io/master"
  effect: "NoSchedule"
 nodeSelector:
  whereareyou: master

Wdrażamy nasz obiekt na klaster

kubectl apply -f  03.pod.nginx-pod-master-tolerations.yaml

 

pod/static-nginx-controlplane created

Zobaczmy, czy został umieszczony na odpowiednim węźle, w tym celu możemy wykorzystać jako parametr polecenia kubectl -o wide

kubectl get pod static-nginx-controlplane -n gamma -o wide

 

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
static-nginx-controlplane 1/1 Running 0 3m4s 10.244.2.13 controlplane <none> <none>

 

A gdybyśmy jednak skorzystali z tolerancji i nie uzyłi nodeSelector ?

 

Sprawdzmy etykiety na węzłach
kubectl get nodes --show-labels

Mamy dwa węzły: controlplane i node01, a interesuje nas sposób wyboru węzła bez podawania wprost jego nazwy.

NAME           STATUS   ROLES    AGE   VERSION   LABELS
controlplane   Ready    master   32m   v1.19.0   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=controlplane,kubernetes.io/os=linux,node-role.kubernetes.io/master=,whereareyou=master
node01         Ready    <none>   32m   v1.19.0   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=node01,kubernetes.io/os=linux,whereareyou=worker

Znajdzmy etykiety, którymi się różną oba węzły. To co nas interesuje to etykiety whereareyou=master dla węzła controlplane i whereareyou=worker dla węzła node01

Jeśli nie mamy ustawionych etykiet na naszym klastrze można skorzystać z polecenia kubectl label node
kubectl label node controlplane whereareyou=master --overwrite
kubectl label node node01 whereareyou=worker --overwrite

Opcja –overwrite nie zglosi blędu w przypadku, gdy dana etykieta jest juz nadana.

 

Bez ustawionego nodeSelector nasz manifest wyglądałby tak

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: nginx-pod-master-test
 name: nginx-pod-master-test
 namespace: gamma
spec:
 containers:
 - image: nginx:1.18.0
  name: nginx-pod-master-test
  ports:
  - containerPort: 80
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
  tolerations: 
  - key: "node-role.kubernetes.io/master" 
   effect: "NoSchedule"

 

Sprobujmy wdrożyć nasz manifest nieco inaczej, korzystająć z kubectl -f –

cat <<EOF | kubectl apply -f -

# Zawartość manifestu YAML

EOF
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: nginx-pod-master-test
 name: nginx-pod-master-test
 namespace: gamma
spec:
 containers:
 - image: nginx:1.18.0
  name: nginx-pod-master-test
  ports:
  - containerPort: 80
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
 tolerations:
 - key: "node-role.kubernetes.io/master"
 effect: "NoSchedule"
EOF

 

Zobaczmy, którym węźle wyląduje nasz obiekt

kubectl describe pod nginx-pod-master-test -n gamma

 

Events:
Type Reason Age From Message
---- ------ ---- ---- -------
Normal Scheduled 50s Successfully assigned gamma/nginx-pod-master-test to node01
Normal Pulling 48s kubelet, node01 Pulling image "nginx:1.18.0"
Normal Pulled 42s kubelet, node01 Successfully pulled image "nginx:1.18.0" in 5.867211246s
Normal Created 42s kubelet, node01 Created container nginx-pod-master-test
Normal Started 41s kubelet, node01 Started container nginx-pod-master-test

Jak widać dodanie samej tolerancji nie gwarantuje, że obiekt znajdzie się na węźle, na którego zapach jest odporny, w naszym przypadku obiekt pod został umieszczony na węźle node01.

 

Zadanie czwarte

 

Utwórz obiekt typu pod o nazwie  static-nginx zawierający obraz nginx pracujący na porcie 80 . Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie controlplane. Obiekt nie powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć.

 

Ponieważ obiekt ma nie byc kontrolowany przez API-Server bedziemy musili zbudować static pod

 

kubectl run static-nginx --image=nginx --port=80 -o yaml --dry-run=client > 04.pod.static-nginx.yaml

Dodajemy brakującą przestzreń nazw gamma

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: static-nginx
 name: static-nginx
 namespace: gamma
spec:
 containers:
 - image: nginx
  name: static-nginx
  ports:
  - containerPort: 80
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
status: {}

 

Wdrożenie polega na przekopiowaniu pliku do odpowiedniej ścieżki kontrolowanej przez kubelet

cp 04.pod.static-nginx.yaml /etc/kubernetes/manifests/

 

Po chwili widzimy już nasz mirror pod

kubectl get pod static-nginx-controlplane -n gamma -o wide

 

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
static-nginx-controlplane 1/1 Running 0 2m41s 10.244.0.4 controlplane <none> <none>

 

Zadanie piąte

 

Utwórz obiekt typu pod o nazwie  static-nginx zawierający obraz nginx:1.18.0 pracujący na porcie 80. Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie node01. Obiekt nie powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć.

 

Ponieważ obiekt ma nie być kontrolowany przez API-Server bedziemy musieli zbudować static pod, tym razem na węzle node01. Jest tu pewna pułapka. Zmianę węzłów na klastrze podczas egzaminu dokonujemy przez ssh student@nazwa_wezla a potem pracujemy na prawach uzytkownika root za pomocą sudo -i

Po zalogowaniu się na węzeł node01 okaże się, ze nie ma tam pliku binarnego kubectl. Co można zrobić ?

Wykonać poniższy kod na węźle controlplane (tu jest kubectl) i wkleić manifest do schowka (ten schowek po to jest między innymi). Następnie uruchamiamy edytor vim  i wklejamy zawartość.

 

kubectl run static-nginx --image=nginx --port=80 -o yaml --dry-run=client > 05.pod.static-nginx.yaml

Pozostaje nam tylko poprawa manifestu i wrzucenie pliku do odpowiedniego katalogu na wężle.

 

Zadanie szóste

 

Utwórz obiekt typu pod o nazwie nginx-pod-master-selector zawierający obraz nginx:1.18.0 pracujący na porcie 80. Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie node01, nie możesz uzyć taints i tolerations, wykorzystaj nodeSelector i etykietę wheareyou. Obiekt powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć.

 

Zacznijmy od wygenerowania bazowego manifestu
kubectl run nginx-pod-worker-selector -n gamma --image=nginx:1.18.0 --port=80 -o yaml --dry-run=client >06.pod.nginx-pod-worker-selector.yaml

 

Przypomnijmy sobie jeszcze raz etykiery węzłów naszego klastra

kubectl get nodes --show-labels

 

NAME           STATUS   ROLES    AGE   VERSION   LABELS
controlplane   Ready    master   32m   v1.19.0   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=controlplane,kubernetes.io/os=linux,node-role.kubernetes.io/master=,whereareyou=master
node01         Ready    <none>   32m   v1.19.0   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=node01,kubernetes.io/os=linux,whereareyou=worker

Jak widać węzeł node01 ma ustawioną etykietę whereareyou o wartości worker.

Podczas edycji pliku należy dodać

  nodeSelector:
    whereareyou: worker
i uzupełnić brakujący ewentualnie namespace: gamma.
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: nginx-pod-worker-selector
  name: nginx-pod-worker-selector
  namespace: gamma
spec:
  containers:
  - image: nginx:1.18.0
    name: nginx-pod-worker-selector
    ports:
    - containerPort: 80
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
  nodeSelector:
    whereareyou: worker
status: {}

 

Zapisujemy plik i wdrażamy na klaster
kubectl apply -f 06.pod.nginx-pod-worker-selector.yaml

 

Łatwo zweryfikować, czy wdrożenie zostało poprawnie przeprowadzone

kubectl describe pod nginx-pod-worker-selector -n gamma

Odfiltrowana część zwrotna, pokazuje, że wykorzystano nodeSelector i jaki oraz, który węzeł został wybrany jako właściwy

  ...
  Node-Selectors:  whereareyou=worker
  ...
Events:
  Type    Reason     Age   From             Message
  ----    ------     ----  ----             -------
  Normal  Scheduled  10s                    Successfully assigned  gamma/nginx-pod-worker-selector to node01
  ...

 

Zadanie siódme

Utwórz obiekt typu pod o nazwie nginx-pod-master-tolerations zawierający obraz nginx:1.18.0 pracujący na porcie 80. Umieść go w przestrzeni nazw gamma i na węźle o nazwie controlplane, możesz uzyć taints i tolerations, wykorzystaj nodeSelector. Wykorzystaj etykietę whereareyou .Obiekt powinien być kontrolowany przez API-Server. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć.
kubectl run nginx-pod-master-tolerations -n gamma--image=nginx:1.18.0 --port=80 -o yaml --dry-run=client > 07.pod.nginx-pod-master-tolerations.yaml

Do tak wygenerowanego manifestu należy dodać tolerancję, na zapach węzła controlplane, ale dodatkowo również wybór węzła za pomocą etykiety. Węzeł controlplane ma ustawioną etykietę whereareyou o wartości master.

  tolerations:
  - key: "node-role.kubernetes.io/master"
    effect: "NoSchedule"
  nodeSelector:
    whereareyou: master
Po zapisaniu pliku i wdrożeniu go na klaster
kubectl apply -f  07.pod.nginx-pod-master-tolerations.yaml

możemy zweryfikować, stan naszego zasobu.

kubectl describe pod nginx-pod-master-tolerations -n gamma | grep "Tolerations"
kubectl describe pod nginx-pod-master-tolerations -n gamma | grep "Node-Selectors"

 

Tolerations:     node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule
Node-Selectors:  whereareyou=master
Events:
  Type    Reason     Age   From                   Message
  ----    ------     ----  ----                   -------
  Normal  Scheduled  3m1s                         Successfully assigned gamma/nginx-pod-master-tolerations to controlplane
  Normal  Pulled     3m1s  kubelet, controlplane  Container image "nginx:1.18.0" already present on machine
  Normal  Created    3m    kubelet, controlplane  Created container nginx-pod-master-tolerations
  Normal  Started    3m    kubelet, controlplane  Started container nginx-pod-master-tolerations

 

Tak powinien wyglądać nasz manifest.
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: nginx-pod-master-tolerations
  name: nginx-pod-master-tolerations
  namespace: gamma
spec:
  containers:
  - image: nginx:1.18.0
    name: nginx-pod-master-tolerations
    ports:
    - containerPort: 80
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
  tolerations:
  - key: "node-role.kubernetes.io/master"
    effect: "NoSchedule"
  nodeSelector:
    whereareyou: master
status: {}

Wdrażamy nasz obiekt z pliku i przechodzimy do kolejnego wyzwania

Zadanie ósme

Utwórz drugi scheduler na klastrze kubernetes o nazwie my-scheduler, który będzie wykorzystywał port 54321 w wersji niebezpiecznej (insecure) i port 54322 w wersji bezpiecznej (secure). Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw kube-system i na węźle o nazwie controlplane. Wykorzystaj mechanizm static pod.
Na początku zobaczmy jak wygląda aktualny obiekt kube-scheduler.
kubectl get pod -n kube-system -l component=kube-scheduler

Tutaj wykorzystalem etykietę o nazwie component i wartości kube-scheduler.

NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-scheduler-controlplane   1/1     Running   0          33m

Mamy do czynienia z obiektem typu static pod (suffiks z nazwą węzła)

Wykorzystamy istniejący plik manifestu i skopiujmy jego zawartość do nowego pliku
cp /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml /tmp/my-scheduler.yaml

W nowym pliku należy dokonać kilku modyfikacji. Po piewsze nie mogą istnieć dwa obiekty o tej samej nazwie w tej samej przestrzeni nazw. Po drugie hostNetwork: true oznacza,że obiekt korzysta bezpośrednio z sieci danego węzła, co w praktyce oznacza, ze nie można uruchomić w takim samym trybie kolejnego obiektu z obsługującego ten sam port i protokół.

 

Zmieniamy nazwę obiektu na my-scheduler i dodajemy

- --leader-elect=false
- --port=54321
- --secure-port=54322
- --scheduler-name=my-scheduler

Wybór lidera (leader election) to mechanizm, który gwarantuje, że tylko jedna instancja schedulera aktywnie podejmuje decyzje, podczas gdy pozostałe instancje sa nieaktywne, ale są przygotowane by to zrobić, gdy lider przestanie funkcjonować.

Jednocześnie należy pamiętać o zmianie numerów portów dla sond gotowości (readiness) i żywotności (liveness), czy startu (startup)

 

Nasz manifest powinien wyglądać tak:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    component: kube-scheduler
    tier: control-plane
  name: my-scheduler
  namespace: kube-system
spec:
  containers:
  - command:
    - kube-scheduler
    - --authentication-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
    - --authorization-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
    - --bind-address=127.0.0.1
    - --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
    - --leader-elect=false
    - --port=54321
    - --secure-port=54322
    - --scheduler-name=my-scheduler
    image: k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.19.0
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    livenessProbe:
      failureThreshold: 8
      httpGet:
        host: 127.0.0.1
        path: /healthz
        port: 54322
        scheme: HTTPS
      initialDelaySeconds: 10
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 15
    name: kube-scheduler
    resources:
      requests:
        cpu: 100m
    startupProbe:
      failureThreshold: 24
      httpGet:
        host: 127.0.0.1
        path: /healthz
        port: 54322
        scheme: HTTPS
      initialDelaySeconds: 10
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 15
    volumeMounts:
    - mountPath: /etc/kubernetes/scheduler.conf
      name: kubeconfig
      readOnly: true
  hostNetwork: true
  priorityClassName: system-node-critical
  volumes:
  - hostPath:
      path: /etc/kubernetes/scheduler.conf
      type: FileOrCreate
    name: kubeconfig
status: {}

 

Kopiujemy plik do katalogu zarządzanego przez kubelet węzła controlplane
cp /tmp/my-scheduler.yaml /etc/kubernetes/manifests/

Po chwili powinien się pojawić nasz obiekt w postaci mirror pod
kubectl get pod -n kube-system -l component=kube-scheduler

Mamy dwa działające obiekty:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-scheduler-controlplane 1/1 Running 0 26m
my-scheduler-controlplane 1/1 Running 0 100s

Tutaj przez pewien czas może się pojawiać STATUS 0/1 dla obiektu my-scheduler. Dlaczego tak się dzieje. Mamy do czynienia z komponentem systemowym klastra, który wykorzystuje sondę. Dopóki mikrousługa nie odpowiada na określonym porcie, jest uznawana za niegotową do świadczenia usługi. To bardzo dobra praktyka.
Po wdrożeniu warto obejrzeć logi
kubectl logs my-scheduler-controlplane -n kube-system

Przykładowe logi

I0611 19:16:55.006677    1 registry.go:173] Registering SelectorSpread plugin
I0611 19:16:55.006762    1 registry.go:173] Registering SelectorSpread plugin
I0611 19:16:55.509219    1 serving.go:331] Generated self-signed cert in-memory
I0611 19:16:56.190034    1 registry.go:173] Registering SelectorSpread plugin
I0611 19:16:56.190064    1 registry.go:173] Registering SelectorSpread plugin
W0611 19:16:56.192607    1 authorization.go:47] Authorization is disabled
W0611 19:16:56.192625    1 authentication.go:40] Authentication is disabled
I0611 19:16:56.192633    1 deprecated_insecure_serving.go:51] Serving healthz insecurely on [::]:54321
I0611 19:16:56.196239    1 requestheader_controller.go:169] Starting RequestHeaderAuthRequestController
I0611 19:16:56.196258    1 shared_informer.go:240] Waiting for caches to sync for RequestHeaderAuthRequestController
I0611 19:16:56.196282    1 configmap_cafile_content.go:202] Starting client-ca::kube-system::extension-apiserver-authentication::client-ca-file
I0611 19:16:56.196295    1 shared_informer.go:240] Waiting for caches to sync for client-ca::kube-system::extension-apiserver-authentication::client-ca-file
I0611 19:16:56.196318    1 configmap_cafile_content.go:202] Starting client-ca::kube-system::extension-apiserver-authentication::requestheader-client-ca-file
I0611 19:16:56.196322    1 shared_informer.go:240] Waiting for caches to sync for client-ca::kube-system::extension-apiserver-authentication::requestheader-client-ca-file
I0611 19:16:56.197259    1 secure_serving.go:197] Serving securely on 127.0.0.1:54322
I0611 19:16:56.197739    1 tlsconfig.go:240] Starting DynamicServingCertificateController
I0611 19:16:56.296585    1 shared_informer.go:247] Caches are synced for client-ca::kube-system::extension-apiserver-authentication::requestheader-client-ca-file 
I0611 19:16:56.296979    1 shared_informer.go:247] Caches are synced for RequestHeaderAuthRequestController 
I0611 19:16:56.296995    1 shared_informer.go:247] Caches are synced for client-ca::kube-system::extension-apiserver-authentication::client-ca-file

 

Zadanie dziewiąte

 

Utwórz obiekt typu deployment o nazwie nazwie nginx-deployment-my-scheduler zawierający obraz nginx:1.18.0 pracujący na porcie 80. Umieść go w przestrzeni nazw gamma. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć. Obiekt powinien wykorzystać wdrożony w poprzednim zadaniu scheduler o nazwie my-scheduler

kubectl create  deployment  nginx-deployment-my-scheduler --image=nginx:1.18.0  --namespace=gamma--port=80 -o yaml --dry-run=client > 09.deploy.deploy-nginx-my-scheduler.yaml
Edytujemy nasz plik
vim 09.deploy.deploy-nginx-my-scheduler.yaml

 

Należy dodać na poziomie spec nazwę schedulera

spec:
 schedulerName: my-scheduler

 

Nasz plik manifestu powinien wyglądać tak
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    app: nginx-deployment-my-scheduler
  name: nginx-deployment-my-scheduler
  namespace: gamma
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-deployment-my-scheduler
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: nginx-deployment-my-scheduler
    spec:
      containers:
      - image: nginx:1.18.0
        name: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
        resources: {}
      schedulerName: my-scheduler

 

Wdrażamy nasz manifest na klaster

 

kubectl apply -f 09.deploy.deploy-nginx-my-scheduler.yaml
deployment.apps/nginx-deployment-my-scheduler created

 

Zobaczmy jak wygląda nasze wdrożenie

kubectl get all -n gamma -l app=nginx-deployment-my-scheduler
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pod/nginx-deployment-my-scheduler-7d5d5f5dcf-brrp9 1/1 Running 0 110s

NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
deployment.apps/nginx-deployment-my-scheduler 1/1 1 1 110s

NAME DESIRED CURRENT READY AGE
replicaset.apps/nginx-deployment-my-scheduler-7d5d5f5dcf 1 1 1 110s

 

Warto przeczytać część oficjalnej dokumentacji jak sobie radziś z konfiguracją wielu schedulerów na klastrze, tu jedynie po raz kolejny podrapałem powierzchnię.

 

https://kubernetes.io/docs/tasks/extend-kubernetes/configure-multiple-schedulers/

 

Zadanie dziesiąte

 

Utwórz obiekt typu service o nazwie nginx-service-deployment-myscheduler który wystawi obiekt deployment o nazwie nginx-deployment-my-scheduler za pomocą typu ClusterIP i na porcie 80.  Obiekt należy umieścić w przestrzeni nazw gamma. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć.

 

kubectl expose deploy/nginx-deployment-my-scheduler -n gamma --name nginx-service-deployment-my-scheduler -o yaml 
 --dry-run=client > 10.service.nginx-service-deploymeny-nginx-my-scheduler.yaml

 

Eduytujemy nasz plik
vim 10.service.nginx-service-deploymeny-nginx-my-scheduler.yaml

 

Dodajemy brakującą przestrzeń nazw gamma
Nasz manifest powinien wyglądać tak:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    app: nginx-deployment-my-scheduler
  name: nginx-service-deployment-my-scheduler
  namespace: gamma
spec:
  ports:
  - port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: nginx-deployment-my-scheduler
status:
  loadBalancer: {}

 

Po wdrożeniu manifestu na klaster

kubectl apply -f 10.servicenginx-service-deployment-my-scheduler.yaml

przechodzimy do następnego wyzwania.

 

Zadanie jedenaste

 

Utwórz obiekt typu deployment o nazwie nazwie nginx-deployment-all-nodes zawierający obraz nginx:1.18.0 pracujący na porcie 80. Umieść go w przestrzeni nazw gamma. Jeżeli przestrzeń nazw nie istnieje należy ją utworzyć. Ustaw liczbę replik na pięć (5), ważne by przekroczyć liczbę węzłów worker naszego klastra. Obiekt powinien wykorzystać wdrożony w poprzednim zadaniu scheduler o nazwie my-scheduler. Wykorzystaj mechanizm podAntiAffinity. Jak etykietę ustaw app: nginx-deployment-all-nodes.

 

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest ten mechanizm.

 

Wyobrażmy sobie, że nasza aplikacja składa się z dwóch obiektów pod: podA i podB, a chcemy ją wdrożyć w taki sposób, aby podA został równomiernie rozmieszczony na każdym węźle roboczym. Natomiast podB znalazł się maksymalnie blisko obiektu podA.

Etykiety dla podA to app: podA, dla podB app: podB

Dwa mechanizmy, które tu można zastosowac to

 • podAffinity dla obiektu podB

Przykładowy fragment manifestu dla spec.

affinity:
 podAffinity:
  requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
  - labelSelector:
    matchExpressions:
    - key: app
     operator: In
     values:
     - podA
   topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
 • podAntiAffinity dla obiektu podA

Przykładowy fragment manifestu

spec:
 affinity:
  podAntiAffinity:
   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
   - labelSelector:
     matchExpressions:
     - key: app
      operator: In
      values:
      - podA
    topologyKey: "kubernetes.io/hostname"

lub w nieco innej wersji

spec:
 affinity:
  podAntiAffinity:
   preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
   - weight: 100
    podAffinityTerm:
     labelSelector:
      matchExpressions:
      - key: app
       operator: In
       values:
       - podA
     topologyKey: "kubernetes.io/hostname"

 

Obostrzenie może być wprowadzone w dwóch trybach

twardym (hard) requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution, blokujemy rozkład na węzły jeśli warunek będzie spełniony

miękkim (soft) preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution, sugerujemy rozkład na węzły jeśli warunek będzie spełniony

 

The operator może przejąć następujące wartości In, NotIn, Exists, or DoesNotExist. Dla przykładu można uzyć In aby zweryfikować czy etykieta związana z obiektem pod jest wdrożona na węźle ( stąd topologyKey wskazujący nazwę węzła)

 

W przypadku antiAffinity należy jeszcze dodać weight z wartością od 1 do 100, im większą wartość, wym większa waga.

Nie uczmy się tego na pamięć, ważne by wiedzieć gdzie znaleźć w dokumentacji przykładowe manifesty i jak je modyfikować w zależności od wymagań danego zadania.

 

Można też  wykorzystać jednoczeście oba mechanizmy na raz.

Przykład nas postawie dokumentacji  https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: with-pod-affinity
spec:
 affinity:
  podAffinity:
   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
   - labelSelector:
     matchExpressions:
     - key: security
      operator: In
      values:
      - S1
    topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
  podAntiAffinity:
   preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
   - weight: 100
    podAffinityTerm:
     labelSelector:
      matchExpressions:
      - key: security
       operator: In
       values:
       - S2
     topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
 containers:
 - name: with-pod-affinity
  image: k8s.gcr.io/pause:2.0

 

https://github.com/infracloudio/kubernetes-scheduling-examples/blob/master/podAffinity/README.md

Dla trybu soft należy dodać wagę (weight)  jego reguły. Można tych reguł zbudować więcej niż jedną, gdyż możemy mieć na przykład do czynienia z kilkoma rodzajami obiektów pod

(podA, podB, podC, ….) i wtedy mamy sposób na określenie, które z tych reguł maja większe znaczenie.

 

Wracając do części praktycznej, przygotowaliśmy nasz manifest, dodaliśmy mechanizm antiAffinity i wskazaliśmy, który scheduler ma przygotować proces wyznaczenia docelowego węzła. Nasz plik wygląda tak

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    app: nginx-deployment-all-nodes
  name: nginx-deployment-all-nodes
  namespace: gamma
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-deployment-all-nodes
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: nginx-deployment-all-nodes
    spec:
      containers:
      - image: nginx:1.18.0
        name: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
        resources: {}
      affinity:
        podAntiAffinity:
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
          - labelSelector:
              matchExpressions:
              - key: app
                operator: In
                values:
                - nginx-deployment-all-nodes
            topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
      tolerations:
      - key: "node-role.kubernetes.io/master"
        effect: "NoSchedule"
 schedulerName: my-scheduler

Wdrażamy na nasz dwuwęzłowy klaster (controlplane + node01)

kubectl get all -n gamma -l app=nginx-deployment-all-nodes
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-b257x 0/1 Pending 0 37s
pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-g7dqc 0/1 Pending 0 37s
pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-mlgmc 0/1 Pending 0 37s
pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-vtc8k 1/1 Running 0 37s
pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-x8t8w 1/1 Running 0 37s

NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
deployment.apps/nginx-deployment-all-nodes 2/5 5 2 37s

NAME DESIRED CURRENT READY AGE
replicaset.apps/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777 5 5 2 37s

Zauważmy, że tylko dwa obiekty pod są w statusie running, pozostałe w statusie pending.

Sprawdzmy, na których węzłach pojawiły się te pierwsze

Ponieważ obiekt pod  i deployment są otagowane w ten sam sposób, czyli app: nginx-deployment-all-nodes łatwo odfiltrować te obiekty, które nas interesują

kubectl get pod -n gamma -l app=nginx-deployment-all-nodes -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-b257x 0/1 Pending 0 81s <none> <none> <none> <none>
nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-g7dqc 0/1 Pending 0 81s <none> <none> <none> <none>
nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-mlgmc 0/1 Pending 0 81s <none> <none> <none> <none>
nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-vtc8k 1/1 Running 0 81s 192.168.49.65 controlplane <none> <none>
nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-x8t8w 1/1 Running 0 81s 10.244.1.9 node01

 

Dlaczego tak się stało, pozostałe trzy instancje nie moga być wdrożone ani na węzeł controlplane ani na node01, gdyż na każdym z nich pojawił się już instancja z etykietą app o wartości nginx-deployment-all-nodes.  Reguła requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution działa w wersji twardej (hard) i blokuje wybór węzła

 

Dobrze jest to widoczne w zdarzeniach (events) danej przestrzeni nazw. Tu przy okazji warto zapamitętać, jak poprawnie sortować zdarzenia  za pomocą –sort-by

 

kubectl get events -n gamma --sort-by=.metadata.creationTimestamp | grep anti

 

<unknown> Warning FailedScheduling pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-b257x 0/2 nodes are available: 2 node(s) didn't match pod affinity/anti-affinity, 2 node(s) didn't satisfy existing pods anti-affinity rules.
<unknown> Warning FailedScheduling pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-g7dqc 0/2 nodes are available: 2 node(s) didn't match pod affinity/anti-affinity, 2 node(s) didn't satisfy existing pods anti-affinity rules.
<unknown> Warning FailedScheduling pod/nginx-deployment-all-nodes-594c6c5777-mlgmc 0/2 nodes are available: 2 node(s) didn't match pod affinity/anti-affinity, 2 node(s) didn't satisfy existing pods anti-affinity rules.

 

Jak można rozwiązać taki problem ?

 

Zmieniająć wersję twardą na miękką (soft), czyli zamiast requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution użyć preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.

 

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: nginx-deployment-all-nodes
 name: nginx-deployment-all-nodes
 namespace: gamma
spec:
 replicas: 5
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-deployment-all-nodes
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: nginx-deployment-all-nodes
  spec:
   containers:
   - image: nginx:1.18.0
    name: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
    resources: {}
   affinity:
    podAntiAffinity:
     preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
     - weight: 1
      podAffinityTerm:  
       labelSelector:
        matchExpressions:
        - key: app
         operator: In
         values:
         - nginx-deployment-all-nodes
       topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
   tolerations:
   - key: "node-role.kubernetes.io/master"
    effect: "NoSchedule"
 schedulerName: my-scheduler

 

kubectl get pod -n gamma -l app=nginx-deployment-all-nodes -o wide

Jak widać na poniższym, dwa obiekty są na jednym węźle a trzy na drugim.

NAME                     READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP       NODE      NOMINATED NODE  READINESS GATES
nginx-deployment-all-nodes-865f8cb865-5tnxj  1/1   Running  0     6s  10.244.1.15   node01     <none>      <none>
nginx-deployment-all-nodes-865f8cb865-7ftpz  1/1   Running  0     6s  192.168.49.67  controlplane  <none>      <none>
nginx-deployment-all-nodes-865f8cb865-h5f78  1/1   Running  0     6s  10.244.1.16   node01     <none>      <none>
nginx-deployment-all-nodes-865f8cb865-nvjc7  1/1   Running  0     6s  10.244.1.17   node01     <none>      <none>
nginx-deployment-all-nodes-865f8cb865-zv5nd  1/1   Running  0     6s  192.168.49.66  controlplane  <none>      <none>

 

Na tym kończymy dzisiejszą audycję, do usłyszenia wkrótce.

 

Poprzednie części

 

Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku &#8211; część 1

Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku &#8211; część 2

Certified Kubernetes Administrator (CKA) krok po kroku – część 3

 

Następne części

 

TODO

 

Literatura:

 

https://www.alibabacloud.com/blog/a-brief-analysis-on-the-implementation-of-the-kubernetes-scheduler_595083

https://blog.mayadata.io/openebs/static-pods-in-kubernetes

https://dev.to/chuck_ha/reading-kubernetes-logs-315k

https://stackoverflow.com/questions/43225591/kubernetes-custom-columns-select-element-from-array

https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/jsonpath/

https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/taint-and-toleration/

https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/

https://www.tutorialworks.com/difference-docker-containerd-runc-crio-oci/

https://kubernetes.io/docs/tasks/extend-kubernetes/configure-multiple-schedulers/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.