Kiedy skończy się identity

wpis w: migawka, t-sql | 0

To była długa bezsenna noc. Szczekające psy sąsiada, deszcz bijący o szyby pokoju.
Czwarta nad ranem, gdy w końcu udało się zasnąć, komórka służbowa zaczęła dzwonić.

Msg 8115, Level 16, State 1, Line 1
Arithmetic overflow error converting IDENTITY to data type int.
Arithmetic overflow occurred.
Po raz kolejny przepełnił się autonumer jednej z licznych tabel na serwerze produkcyjnym.

Jak się przed tym obronić ? Jak oszacować kiedy skończy nam się możliwość generowania autonumeracji ?
Czy da się opracować proaktywny mechanizm wspomagający codziennie utrzymanie systemów ?

Spróbujmy oszacować to jedynie na podstawie metadanych.

Co mamy do dyspozycji ?

Liczbę rekordów w tabeli, jej datę utworzenia, aktualną wartość licznika, maksymalną wartość licznika.

Zastosowany jest najprostszy z możliwych. algorytmów.

Zakładamy, że liczba rekordów przyrasta liniowo w czasie, parametry tego wzrostu są tak dopasowane, że w chwili t0 (dla daty utworzenia) liczba rekordów wynosi 0, a dla chwili tk (dla daty katastrofy, czyli przepełnienia typu całkowitego) liczba rekordów jest równa maksymalnej.

Poniżej umieszczono szkic skryptu:SET tran isolation level READ uncommitted 

IF object_id('tempdb..#DataTypeMaxValue') IS NULL
 
BEGIN
 
 CREATE TABLE #DataTypeMaxValue (DataType VARCHAR(50), MaxValue BIGINT)
 
END
 
 
IF object_id('tempdb..#report') IS NOT NULL
 
BEGIN
 
 DROP TABLE #report
 
END
 
 
INSERT INTO #DataTypeMaxValue VALUES
  ('tinyint' , 255),
  ('smallint' , 32767),
  ('int' , 2147483647),
  ('bigint' , 9223372036854775807)
 
 
SELECT
  DISTINCT OBJECT_NAME (IC.object_id) AS TableName,
  CONVERT(VARCHAR(10),TN.create_date,120) AS CreateDate,
  DATEDIFF(DAY,CONVERT(VARCHAR(10),TN.create_date,120),getdate()) AS NumberOfDaysFromCreation,
  IC.name AS ColumnName,
  TYPE_NAME(IC.system_type_id) AS ColumnDataType,
  DTM.MaxValue AS MaxDataTypeValue,
  IC.seed_value IdentitySeed,
  IC.increment_value AS IdentityIncrement,
  IC.last_value,
  sum(DBPS.row_count) AS NumberOfRows,
  abs((try_convert(DECIMAL(9,2),try_CONVERT(BIGINT,IC.last_value)*100/DTM.MaxValue))) AS ReachMaxValuePercent ,
  CONVERT(datetime,NULL) AS DisasterDay
  INTO #report
 
FROM sys.identity_columns IC
  JOIN sys.tables TN ON IC.object_id = TN.object_id
  JOIN #DataTypeMaxValue DTM ON TYPE_NAME(IC.system_type_id)=DTM.DataType
  JOIN sys.dm_db_partition_stats DBPS ON DBPS.object_id =IC.object_id
 
WHERE DBPS.row_count >=1000 
	AND DBPS.partition_number IN (0,1) 
	AND DBPS.index_id<2
 
group BY
 
OBJECT_NAME (IC.object_id) ,
  CONVERT(VARCHAR(10),TN.create_date,120) ,
  DATEDIFF(DAY,CONVERT(VARCHAR(10),TN.create_date,120),getdate()),
 
  IC.name,
  TYPE_NAME(IC.system_type_id) ,
  DTM.MaxValue ,
  IC.seed_value ,
  IC.increment_value,
  IC.last_value,
  abs((try_convert(DECIMAL(9,7),try_CONVERT(BIGINT,IC.last_value)*100/DTM.MaxValue)))
 

  -- obsluga ujemnych wartosci IDENT_CURRENT
 
update r
 
SET
ReachMaxValuePercent=1*try_convert(DECIMAL(9,7),ABS(try_convert(BIGINT,-r.MaxDataTypeValue)-try_convert(BIGINT,r.last_value))*100/r.MaxDataTypeValue)
 
from #report r
where ReachMaxValuePercent>0
and LAST_VALUE<0
 
UPDATE r
SET DisasterDay=dateadd(DAY,NumberOfDaysFromCreation*100/ReachMaxValuePercent,CReateDate)
FROM #report r
WHERE ReachMaxValuePercent>0
and LAST_VALUE<>0
 
 
select DisasterDay,tablename, r.* from #report r
WHERE ReachMaxValuePercent>0
order by r.DisasterDay,r.tablename
 
DROP TABLE #report
 
DROP TABLE #DataTypeMaxValue

Dla tych, których takie rozważania nudzą, ciekawe może się wydać, to że przekroczenie zakresu zmiennej całkowitej spowodowało wiele katastrof, które wynikały ze złego oszacowania czasu pracy oprogramowania i zastosowanego typu zmiennej. Warto o tym pomyśleć podczas projektowania rozwiązania bazodanowego na długie lata.

https://bulldogjob.pl/news/114-upiorne-bugi-male-bledy-wielkie-katastrofy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.