Od zera do mistrza Big Data i uczenia maszynowego w Pythonie. Część 2

wpis w: migawka, Python | 4

Anaconda i notatniki Jupitera

Do zabawy z Pythonem wykorzystałem Anaconda i dostępne notatniki Jupitera.

Anaconda

Pobrałem wersję 64 bitową z obsługa Pythona 3.

Po pomyślnej instalacji uruchamiamy Anaconda Navigator

Wybieramy jupyter notebook, przycisk Launch i naszym oczom otwiera się strona

http://localhost:8888/tree

Tworzymy notatnik wybierając język Python 3.

Przygotowaliśmy nasz pierwszy notatnik o nazwie Nowy, nazwę można łatwo zmienic z poziomu menu File lub klikając na nazwę.

 

Podstawowe operacje dostępne w notatniku można wylistować za pomocą klawisza H.  Należy pamiętać, by kursor nie był umieszczony w komórce.

Notatnik można rozumieć jako interkatywny skrypt, który składa się z dwóch rodzajów komórek: opisowych (w składni Markdown)  i tych, w których wpisujemy kod języka.

Opis składni Markdown można znaleźć w wielu miejscach. Ja korzystałem z

https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Here-Cheatsheet

Próbujmy sprawdzić wersję  naszych narzędzi

U mnie wyglada to tak:

Siłą języka, nie tylko w zakresie uczenia maszynowego (ML), jest dostępna ogromna list  gotowych pakietów, które znacznie upraszczają budowę skomplikowanych algorytmów.

Pakiety gromadzone są w repozytorium zwanym PyPI (Python Package Index). Instalacja modułów  może być wykonana również z poziomu notatnika.
Kod zaczynamy od !pip, co oznacza wykorzystanie instrukcji powłoki pip. Przykładem takiego pakietu jest folium pozwalający na obsługę map.

Krótka demonstracja możliwości

Kod umieszczony na GitHub

Podgląd:

https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/MapaPolski.ipynb

Uruchomienie:

https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/MapaPolski.ipynb

Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

Reenderowane wtyczką WP:

In [5]:
#instalujemy pakiet folium

!pip install folium -q
In [6]:
# importujemy pakiet folium
import folium

# konfiguracja obiektu mapy
mapa = folium.Map(location=[52.325, 18.94], zoom_start=6)

# wyswietlamy mape
mapa
Out[6]:
In [ ]:
 

Na tym kończę pierwszą demonstrację. Nie można być astronautą z marszu.

Wracamy do podstaw

 • Na początku warto zaznajomić się z czterema podstawowymi typami skalarnymi:
  całkowitym,
  rzeczywistym,
  logicznym,
  łańcuchowym
  Należy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z dynamicznym typowaniem, co w praktyce oznacza zmianę typu zmiennej w czasie i wymaga kontroli typu przez programistę. To na czym chcę się dodatkowo skoncentrować to jawna konwersja typów, system pomocy, wbudowane funkcje.

Przykładowy  notatnik  umieszczony na githubie:

https://github.com/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

Podgląd:

https://nbviewer.jupyter.org/github/djkormo/PythonForML/blob/master/intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

Uruchomienie:

https://mybinder.org/v2/gh/djkormo/PythonForML/master?filepath=intro/Kurs_1_typy_zmienne.ipynb

Po uruchomieniu kontenera należy wyczyścić informacje wyjściowe za pomocą menu Kernel -> Restart & Clear Output.

Reenderowane wtyczką WP:

In [1]:
print("Powitanie!")
Powitanie!

Podstawowe typy danych

całkowite

rzeczywiste

logiczne

napisy

In [2]:
# Python jako kalkulator

1+2
Out[2]:
3
In [3]:
# Priorytety operatorów dodawania i mnożenia

1+2*3
Out[3]:
7
In [4]:
# wymuszanie priorytetow operacji

(1+2)*3
Out[4]:
9
In [5]:
# dzielenie

1/2
Out[5]:
0.5
In [6]:
# dzielenie, ktorego wynikiem jest wartość rzeczywista

4.0/2.0
Out[6]:
2.0
In [7]:
# dzielenie calkowite

5//2
Out[7]:
2
In [8]:
# nie mylić dzielenia całkowitego // z resztą z dzielenia całkowitego %
5%2
Out[8]:
1
In [9]:
# typ całkowity

type(2)
Out[9]:
int
In [10]:
# typ rzeczywisty

type(2.0)
Out[10]:
float
In [11]:
# konwersja typu całkowitego na rzeczywisty

float(1)
Out[11]:
1.0
In [12]:
# konwersja typu rzeczywistego na całkowity

int(1.0)
Out[12]:
1
In [13]:
# zapiszmy wartość w zmiennej a

a=1

# wyświetlamy jej wartość

print(a)

# wyświetlamy jej typ

print(type(a))
1
<class 'int'>
In [14]:
# python jest typowany dynamiczne, typ zmiennej a moze się zmieniać w czasie

a=2.1

# wyswietlmy jej wartość

print(a)

# wyswietlmy jej typ

print(type(a))
2.1
<class 'float'>
In [15]:
#usuwanie zmiennych

a=2.5
print(a)

#usuwamy zmienną a

del a

#uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem

print(a)
2.5
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-15-a90c5f43f700> in <module>()
   10 #uzycie usuniętej zmiennej konczy się błędem
   11 
---> 12 print(a)

NameError: name 'a' is not defined
In [16]:
#Python rozróżnia duże i małe litery

b=1.0
print(B) #name 'B' is not defined
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-16-6d77e211bb3c> in <module>()
   2 
   3 b=1.0
----> 4 print(B) #name 'B' is not defined

NameError: name 'B' is not defined
In [17]:
# dwie różne zmienne o dwóch różnych typach

b=1.0
B=102
print(b,type(b),B,type(B))
1.0 <class 'float'> 102 <class 'int'>
In [18]:
# utworzenie zmiennych typu napis, możemy stosować jak ograniczniki znaki " jak rownież '

s1="NApis1"
s2='Napis2'

# powielamy pięć razy zawartość zmiennej s1 i umieszczamy całość w zmiennje s3

s3=5*s1
print(s3)

# sklejanie napisów za pomocą operatora +

s4=s1+" "+s2
print(s4)

# postawowe funkcje operujące na napisach

print(len(s4)) # dlugość napisu
print(s4.upper()) # zamiana na duze litery
print(s4.lower()) # zamiana na male litery

print(s4.capitalize()) # kapitalizacja napisu
print(s4.replace('N', 'NN')) #zamiana N na NN
print(s4.rjust(20)) #dopasowanie do prawej napisu , pozostałe znaki wypełnione spacją 
print(s4.ljust(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
print(s4.center(20)) #dopasowanie do lewej napisu, pozostałe znaki wypełnione spacją-
print(' napis ze spacjami po obu stronach   '.strip())

# formatowanie napisu wyjściowego

s5 ='{0} {1} {2}'.format('Witamy', 'w roku',2018)
print(s5) 
NApis1NApis1NApis1NApis1NApis1
NApis1 Napis2
13
NAPIS1 NAPIS2
napis1 napis2
Napis1 napis2
NNApis1 NNapis2
    NApis1 Napis2
NApis1 Napis2    
  NApis1 Napis2  
napis ze spacjami po obu stronach
Witamy w roku 2018
In [19]:
#typy logiczne przyjmują tylko dwie wartości prawda/fałsz

l1=True
l2=False

#wyswietlamy wartośc obu zmiennych

print(l1,l2)
print(type(l1))

#operator iloczynu logicznego AND

print(l1 and l2)

#operator sumy logicznej OR

print(l1 or l2)

# operator negacji NOT

print (not l2)

# alternatywa rozłączna XOR

print (l1 != l2)
True False
<class 'bool'>
False
True
True
True

System pomocy

In [20]:
# polecenie help pozwala na dostęp do systemowej pomocy Pythona
help(print)
help(len)
Help on built-in function print in module builtins:

print(...)
  print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
  
  Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
  Optional keyword arguments:
  file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
  sep:  string inserted between values, default a space.
  end:  string appended after the last value, default a newline.
  flush: whether to forcibly flush the stream.

Help on built-in function len in module builtins:

len(obj, /)
  Return the number of items in a container.

In [22]:
# istnieje też możliwość otrzymania pomocy wykorzystując składnię Jupitera. To nie jest część języka Python (!)

# dodajemy znak ? przed nazwą funkcji

?print

# to samo jeśli dodamy znak ? po nazwie funkcji

print?

Konwersja typów

In [23]:
#konwersja typu logicznego na całkowity 

a1=int(True)
a2=int(False)
print('poczatek: ',a1,a2)

#konwersja typu całkowitego na logiczny 0 -> False, pozostałe liczby -> True

b1=bool(-1)
b2=bool(0)
b3=bool(1)
b4=bool(2)
print('konwersja z int: ',b1,b2,b3,b4)


#konwersja typu rzeczywistego na logiczny 0.0 -> False, pozostałe liczby -> True

b11=bool(-1.0)
b21=bool(0.0)
b31=bool(1.5)
b41=bool(5.6)
print('konwersja z float:', b11,b21,b31,b41)


# konwersja napisu na typ logiczny, pusty napis -> False, pozostałe -> True

b12=bool('')
b22=bool('Ala')
b32=bool('ma')
b42=bool('kota')
print('KOnwersja ze string: ',b12,b22,b32,b42)
poczatek: 1 0
konwersja z int: True False True True
konwersja z float: True False True True
KOnwersja ze string: False True True True
In [24]:
#konwesja typu łańcuchowego i liczowego

s1='13'
s2='12'
a1=int(s1+s2)
print(a1)
print(type(a1))

# konwersja połączona z operarorem potęgowania **

a2=int(s1)**2
print(a2)
print(type(a2))

# konwersja typu łańcuchowego przez typ całowity do typu rzeczywistego

f1 = float(int(a1)-int(a2))
print(f1, type(f1))

# konwersja typu rzeczywistego na łańcuchowy

s3=str(f1)
print(s3,type(s3))
1312
<class 'int'>
169
<class 'int'>
1143.0 <class 'float'>
1143.0 <class 'str'>

Kilka sztuczek

In [25]:
# zamiana wartości dwoch zmiennych

z1 =5
z2 =7

print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))

# klasycznie za pomocą dodatkowej zmiennej

temp= z1
z1 = z2
z2 = temp

print('Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: ',z1,z2, type(z1),type(z2))

# sprytnie, bez pomocy dodatkowej zmiennej
# tu zastosowano krotkę (tuple) 
# będzie o tym w dalszej cześć kursu

print('Stan wejściowy: ',z1,z2, type(z1),type(z2))

# krotka w tle
z1, z2 = z2, z1

print('Stan wyjściowy z krotką: ',z1,z2, type(z1),type(z2))
Stan wejściowy: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
Stan wyjściowy z dodatkową zmienną: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
Stan wejściowy: 7 5 <class 'int'> <class 'int'>
Stan wyjściowy z krotką: 5 7 <class 'int'> <class 'int'>
In [26]:
# Komentarze w Języku Python to znak #, po którym wszystkie znaki do końca linii sa ignorowane przez interpreter

a, b,c,d,s = 1, 2,3,4.5,'Jest parno' # deklarujemy wartość kilku zmiennych w jednej linii 
# Na szczęście można też tworzyć komentarze o zakresie wielu linii 
'''
To jest komentarz, który można zapisać w wielu liniach.
Często jest stosowany na początku definicji funkcji.
'''
print(a,b,c,d,s, type(a),type(b),type(c),type(d),type(s))
1 2 3 4.5 Jest parno <class 'int'> <class 'int'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>
In [27]:
# potegowanie ma wyższy priorytet niż mnożenie, dodawanie, ale również zmianę znaku (operator unarny) (!)

print(-2**8)  # wynik -256

# w takiej sytuacji zawsze można wymusić priorytet wykorzystująca nawiasy ()

print((-2)**8) # wynik 256
-256
256
In [28]:
# Dzielenie modulo % i // ma zastosowanie nie tylko dla liczb całkowitych dodatnich, ale również dla liczb całkowitych ujemnych
# a nawet liczb rzeczywistych

# Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych

print(-13//-5)

# Dzielenie całkowite dla liczb całkowitych ujemnych

print(-13%-5)


# Dzielenie całkowite dla liczb rzeczywistych

print(2.4//1.3)

# Dzielenie modulo dla liczb rzeczywistych

print(2.4%1.3)
2
-3
1.0
1.0999999999999999
In [29]:
# Python udostępnia również odpowiednik liczb zespolonych


c1=2+5j
c2=2-4j

print(c1,c2,type(c1),type(c2))


# dodawanie

c3=c1+c2

# odejmowanie

c4 =c1-c2

# mnozenie 

c5=c1*c2

# dzielenie

c6=c1/c2

print(c3,c4,c5,c6,type(c3),type(c4),type(c5),type(c6))

# są też dostępne inne operacje

# moduł 

print(abs(3+4j)) #  

# potegowanie

print(pow(c1, 2))

# tworzenie zmiennej typu zespolonego
c7=complex(2,5) # 2+5j
print(c7.real,type(c7.real)) # część rzeczywista 2.0
print(c7.imag,type(c7.imag)) # część urojona 5.0
print(c7.conjugate(),type(c7.conjugate())) 

# do bardziej skompilowanych wyrażeń mozna wykorzystać modul cmath

import cmath
print(cmath.sin(2 + 5j), type(cmath.sin(2 + 5j)))
(2+5j) (2-4j) <class 'complex'> <class 'complex'>
(4+1j) 9j (24+2j) (-0.8+0.9j) <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'>
5.0
(-21+20j)
2.0 <class 'float'>
5.0 <class 'float'>
(2-5j) <class 'complex'>
(67.47891523845588-30.879431343588244j) <class 'complex'>
In [47]:
import sys

# maksymalnia wartość liczby całkowitej 64 bitowej

print(sys.maxsize)

amax=amax=2**63 -1

print(amax,type(amax))

# przekraczamy wartość maksymalną, czy pojawi się błąd ?
amax=2**128

print(amax,type(amax)) # nadal typu int
9223372036854775807
9223372036854775807 <class 'int'>
340282366920938463463374607431768211456 <class 'int'>
In [58]:
# przykład z poprzedniej komorki, który obrazuje dodawania kolejnych bajtów dla zmiennej całkowitej
# rozszerzanie on demand

# mały przedsmak wykorzystania pętli for

x=256
for i in range(1,6):
 x=x*x
 print ("size:", x.__sizeof__(), "value:", x)
size: 28 value: 65536
size: 32 value: 4294967296
size: 36 value: 18446744073709551616
size: 44 value: 340282366920938463463374607431768211456
size: 60 value: 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936
In [51]:
# liczby całkowite mogą stosować inne systemy niż dziesiętny

# system dwójkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0b

abin=0b1111 # 1*2**3 + 1*2**2 + 1*2**1 +1*2**0 = 8 + 4 + 2 + 1 =15

# system usemkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0o

aoct = 0o123 # 1*8**2 + 2*8**1 + 3 * 8**0 = 64 + 16 +3 = 83

# system szestnastkowy -> liczbe rozpoczybamy od 0x

ahex =0xff # 15*16**1 + 15*16**0 = 240 + 15 = 255

print(abin,aoct,ahex)
15 83 255
In [ ]:
 

Literatura:
Opis podłączenia notatnika z Githuba do WordPressa

https://github.com/ghandic/nbconvert

Cheat sheet

https://perso.limsi.fr/pointal/_media/python:cours:mementopython3-english.pdf

Tutorial z Kaggle

https://www.kaggle.com/learn/python

 

Poprzednia część

Następna część

 

4 Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.